Matheus 28,16 - 20 zending van de apostelen

Matheus 28 vers 16 tot 20 zending van de apostelen

 
Na de verrijzenis, verscheen Jezus aan de vrouwen om hen uit te nodigen met allen naar de berg Galilea te komen het gaat over de zending van de apostelen.
16 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht,

17 en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog.

18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,

20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

 

 De leerlingen aanbaden Jezus en tegelijk twijfelde ze.

Soms denken we dat het gemakkelijker was voor de apostelen om te geloven. Zij hebben Jezus gekend.

We hebben Jezus niet persoonlijk gezien, maar we hebben al zovele schitterende voorbeelden gezien van gelovige mensen. Pater Damiaan is er één van.

 

Toch is twijfel iets wat ons nu nog overkomt. We willen geloven en ons best doen en tegelijk twijfelen we. Is Jezus bij ons en wat zou Jezus doen in deze situatie.

Twijfel en angst is een zeer menselijk iets en het is zeer belangrijk dit te onderkennen om te weten hoe we in het leven staan.

Hoe meer we onze gevoelens weten en kunnen delen met anderen hoe beter we zelf weten wat ons probleem is en hoe beter onze nabije geliefden ons kunnen begrijpen.

Onze meest nabije geliefde is Jezus, we mogen Hem vertellen van ons willen en niet kunnen, van onze onmacht en pijn. We mogen Hem vragen om kracht.

Begrijpen we wel wat een intens geschenk we hier hebben als christen.

Jezus is onze meest nabij geliefde die we alles mogen vertellen en die ons vergiffenis schenkt.

Maar wat vertelt Jezus hier in de evangelietekst:

Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde en Zie Ik ben met u tot aan de voleinding der wereld. Tot daar de vers.

Hij maakt hier een belofte. We mogen op God ’s belofte vertrouwen, meer nog, een belofte wil zeggen dat we dit  mogen en  moeten  geloven. God is met ons, Hij laat ons niet alleen.

Jezus sprak de leerlingen toe en gaf hun de opdracht in de wereld te gaan en het goede nieuws te prediken in alle landen en iedereen tot zijn volgelingen te maken. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’Hij zond hen de kracht van Zijn Heilige Geest.

Jezus vatte op die manier samen dat Hij hen en vele anderen 3 jaar had  onderwezen, dat Hij zieken genas en zelfs uit de dood was verrezen, maar  dit was niet genoeg. Ga op weg zei Hij.

 

De apostelen en ook wij, moeten geloven dat God altijd bij ons is en dat we aanspraak mogen maken op de kracht van de Heilige Geest en dat we dus geen angst moeten hebben .

Door de kracht van de Geest  worden we aangemoedigd en gesterkt om effectief en vruchtbaar te zijn voor de getuigenis van onze Heer Jezus Christus.

Jezus Christus gaf een belofte. ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

19 Ga dus op weg ik ben bij U.

 

Alle volgelingen ontvingen een goddelijke, super natuurlijke kracht dat hen veranderde van bange mensen tot vurige getuigen voor Christus omdat ze in Hem geloofden. De apostelen en een handvol volgelingen hebben Rome veroverd omdat Zij de kracht van Zijn Geest ontvingen. Ze werden gebruikt door God om de wereldgeschiedenis te veranderen.

Door ons geloof in Jezus is deze zelfde, alomvattende en alomtegenwoordige kracht, ook  beschikbaar voor ons om een leven mogelijk te maken dat heilig en vruchtbaar is, om zo te kunnen getuigen aan onze medemensen van ons geloof in Jezus Christus.

 

We moeten niet  in de geest van de wereld  leven, maar in de Geest die van God komt.

Door ons geloof in Christus, is Hij met ons, alle dagen en mogen we Hem vragen ons leven te leiden. Niet mijn wil, maar uw wil, dagdagelijks, voor elke activiteit. Niet onze ‘zelf gecreëerde’ kracht, ons verstand, onze vaardigheid,  goede persoon, of  passie. Het is  Christus zelf, levend in ons, die ons de nodige kracht geeft door Zijn H.Geest . Dit is veel meer dan we zelf kunnen creëren. We kunnen onze angsten en twijfels in Zijn handen leggen, zoals de apostelen deden .

 

Tijdens het laatste avondmaal zei Jezus aan zijn leerlingen: de H.Geest die Mijn Vader zal zenden in Mijn Naam zal u alles leren en zal u doen herinneren al wat Ik u geleerd en gezegd heb.

De leerlingen hebben alles opgeschreven, De H.Geest inspireerde deze heilige mannen om neer te schrijven wat belangrijk was. Het evangelie, God openbaart daarin zijn waarheid voor ons. De apostelen waren geïnspireerd door de H.Geest om de ware toedracht van het woord van God te begrijpen,  een continu groeiproces, geleid door de Heilige Geest.

 

Laat ons  daarvoor bidden:

 

God, Dank dat uw H.Geest zovele heilige mannen inspireerde om het evangelie te schrijven

Niettegenstaande de geschiedenis zo veranderd is, is deze heilige schrift, ook na 2000 jaar, nog steeds zo inspirerend voor ons. De schrift is inspirerend voor de meest eenvoudige onder ons en voor de grootste intellectueel. Het is een wonder op zich. Wij danken u hiervoor.

Heer, laat ook, zoekende mensen en niet gelovigen,  geraakt worden door uw genade.

Geef hen een ontmoeting met gelovige mensen om u zo te leren kennen en uw leerlingen te worden.

 
God wij danken U voor de kracht van de verrezen, levende, liefdevolle en inwerkende Christus, die alle dagen in ons leeft zoals Hij beloofde.

Door ons geloof in U weten we dat de kracht van de Heilige Geest voor ons beschikbaar is om op weg te gaan in Uw naam. Help ons want we gaan dikwijls verder op eigen kracht. We leven zo niet in relatie met u, daardoor vergeten we dat we alles in Uw handen mogen leggen .

Help ons om niet af te dwalen naar een wereldlijk denken maar te leven  in de Geest die van u komt.

 

 God, geef ons allen de kracht om over U te spreken, niettegenstaande we weten dat de meeste mensen rondom ons uw naam zelfs niet meer willen horen.

God, Jezus, hemel, Zonde, schuld, vergiffenis, zijn woorden waar mensen in de westerse wereld het heel moeilijk mee hebben, ieder heeft zijn eigen waarheid, de echte waarheid wordt hierdoor niet meer herkend.

God, Geef ons de kracht om te zaaien. Laat ons de juiste woorden gebruiken die mensen nodig hebben,laat ons spreken zoals U zou spreken. Laat ons leven in uw Heilige Geest. Gebruik ons om uw dromen waar te maken voor uw schepping.

Geef ons de kracht om blijvend vriendelijk en blij te zijn niettegenstaande alle ontgoochelingen die we doormaken .

 

God we willen nu ook heel intens bidden voor de mensen die in de media werken. Zij schrijven en spreken ook zoals de apostelen.

Zij staan soms onder enorme druk en worden erg beïnvloed door het wereldlijk denken. Wijzelf worden ook door dit wereldlijk denken zo sterk beïnvloed. We geloven dan de verkeerde dingen.

Geef de mensen in de media nederigheid en zuiverheid van geest om de echte waarheid te dienen in televisie radio en schrijvende pers. 

Geef gelovige mensen kansen in de media om zo moraal en ethiek terug meer in de aandacht te plaatsen. Raak jonge mensen die getalenteerd zijn door u en maak hen sterk. 

 

Wij bidden u Heer verhoor ons gebed.