dromen dromen

Deut. 5 : 6-22

Lucas 1 : 5-18


6  Ik, de Heer, ben uw god, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis, heb  uitgeleid.

7  Gij zult geen andere goden nevens mij hebben;

8  gij zult u geen beeld maken in de gedaante van iets dat aan den hemel  daar boven, of op de aarde hier beneden, of in het water onder de aarde  is;

9  gij zult ze niet aanbidden of dienen want ik, de Heer, uw god, ben een  naijverig god; ik verhaal de schuld der vaderen op de kinderen, en op  het derde en vierde geslacht mijner haters

10  maar betoon gunst aan duizenden van wie Mij liefhebben en mijn geboden  onderhouden.

11  Gij zult den naam van den Heer, uw god, niet misbruiken; want de Heer  zal niet ongestraft laten wie zijn naam misbruikt.

12  Onderhoud den sabbat, dat gij dien heiligt, zoals de Heer, uw god, u  heeft geboden:

13  zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk verrichten,

14  maar de zevende dag is rustdag ter ere van den Heer, uw god; dan zult  gij generlei werk verrichten, gij, noch uw zoon of dochter, noch uw  slaaf of slavin, noch uw rund of ezel of enig vee, noch de vreemde die  bij u in uw steden woont; opdat uw slaaf en slavin rust hebben evenals  gij.

15  Gedenk dat gij slaaf zijt geweest in Egypteland en de Heer, uw god, u  van daar met sterke hand en uitgestrekten arm heeft uitgeleid; daarom  heeft de Heer, uw god, u geboden den sabbatdag te vieren.

16  Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer, uw god, u geboden heeft; opdat  gij lang gevestigd blijft en het u welga op den bodem dien de Heer, uw  god, u geeft.

17  Gij zult niet doden;

18  noch overspel doen;

19  noch stelen;

20  noch een vals getuigenis afleggen tegen uw naaste;

21  noch begeren uws naasten vrouw, of haken naar uws naasten huis, naar zijn  akker, zijn slaaf of slavin, zijn rund of ezel, of naar iets dat uws  naasten is.

22  Deze woorden heeft de Heer tot uw ganse vergadering, op den berg, midden  uit het vuur, de wolk en de donkerheid, met luider stem gesproken, en  niets meer; daarna schreef hij ze op twee stenen tafelen en gaf ze mij.


Lucas 1 : 5-18

In de dagen van Herodes den koning van Judea leefde zeker priester,  Zacharja genaamd, uit de afdeling Abia; zijn vrouw was uit de dochteren  van Aaron en heette Elizabet.

6  Beiden waren rechtschapen in de ogen van God, daar zij zich onberispelijk  gedroegen naar al de voorschriften en verordeningen des Heren.

7  Zij hadden geen kind, daar Elizabet onvruchtbaar was, en beiden waren  reeds bejaard.

8  Eens, toen zijn afdeling aan de beurt was om het priesterlijk werk voor  God te verrichten en hij,

9  naar de gewoonte der priesterschap, door het lot was aangewezen om het  wierookoffer te brengen, trad hij hiertoe den tempel binnen,

10  terwijl de gehele schare daarbuiten, ten tijde van het wierookoffer, bad.

11  Daar verscheen hem een engel des Heren, staande ter rechterzijde van  het wierookaltaar.

12  Op dit gezicht ontroerde Zacharja, en vrees viel op hem.

13  Maar de engel sprak tot hem: Vrees niet, Zacharja; want uw gebed is  verhoord, Uw vrouw Elizabet zal u een zoon baren, dien gij Johannes moet  noemen.

14  Hij zal u tot vreugde en blijdschap zijn, en velen zullen zich over zijn  geboorte verheugen.

15  Want hij zal groot zijn in het oog des Heeren, wijn noch sterken drank  drinken en reeds van den moederschoot af met heiligen geest zijn vervuld.

16  Hij zal vele der zonen Israels tot den Heer hun God terugbrengen

17  en zelf voor Hem uit gaan met den geest en de kracht van Elia om de harten  der vaderen tot hun kinderen te brengen en ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtschapenen, en den Heer een wel toegerust volk te bereiden.Het leven is een estafette waarbij je je dromen doorgeeftDroomt u nog wel eens. Ik weet wel dat elk mens ’s-nachts droomt. Je kunt soms van die mooie dromen hebben, dat je het jammer vindt dat je wakker wordt. Je had het zo naar je zin. Het zag er allemaal zo mooi uit, maar het bleek alleen maar een droom te zijn. Het kan gebeuren dat je blij bent dat je wakker wordt. Je hebt zo afschuwelijk gedroomd. Het was zo levens echt die droom. Gelukkig was het maar een droom. Maar aat bedoel ik niet. Ik bedoel van die toekomst dromen. Dromen over een toekomst, een mooie toekomst, dromen met je ogen open.


Zo droomde ik bij elke geboorte van onze kinderen aan een mooie toekomst voor dat kind. Wij deden ze naar school, hielpen hen bij hun huiswerk, vertelden wat goed was en kwaad, hoe zij zich het beste in de maatschappij kon gedragen. Vertelden over mijn geloof, het belang van Christus in mijn leven. Wat dit betekende in mijn leven en wat het kon gaan betekenen in hun leven. Je leest ze voor uit de Bijbel en je leeft, probeert, je geloof voor, probeert dat zij dit aan je kunnen zien en hierbij niet te veel fouten maakt. Bij dit alles vertelde ik dat ik een droom had van hun toekomst en dat dit de manier was om deze droom te doen uitkomen.


U kent misschien ook de bekende woorden “I have a dream”. Van Martin Luther King. Martin Luther King was een bekende Amerikaanse Baptistische predikant en negerleider.. Zijn droom was:

Ik heb een droom dat op een dag dit land zal opstaan en de ware betekenis van haar credo zal naleven: "Wij vinden de volgende waarheden vanzelfsprekend: dat alle mensen gelijk geschapen zijn". Ik heb een droom dat op een dag, op de rode heuvels van Georgia, de zonen van voormalige slaven en de zonen van voormalige slavenhouders in staat zullen zijn samen aan te schuiven aan een tafel van broederschap. Ik heb een droom dat op een dag zelfs de staat Mississippi, een staat, die blakert in de hitte van onrecht en blakert in de hitte van onderdrukking, veranderd zal worden in een oase van vrijheid en gerechtigheid. Ik heb een droom dat mijn vier kinderen op een dag zullen leven in een land waar zij niet beoordeeld zullen worden op hun huidskleur, maar naar de inhoud van hun karakter. Ik heb een droom vandaag.


Martin Luther King streefde krachtig voor geweldloos verzet tegen de scheiding van blank en zwart. Hij vertelde hier niet alleen over. Hij hield zijn mensen leefregels voor. Regels als het kopen alleen bij “zwarte” mensen. Geen gebruik meer maken van het openbaar vervoer. Hij leefde deze regels voor. En weet U waarom hij dat zei? Martin Luther King had een droom. Hij droomde van een wereld waarin iedereen, blank of zwart of welke kleur dan ook, gelijk is. Hij droomde van een wereld waarin iedereen de zelfde rechten hebben

Daarom vertelde hij van zijn droom. Daarom gaf hij zijn leefregels door om zo te proberen tot werkelijkheid te maken dat andere mensen zijn droom overnamen om het weer door te geven.  Hij gaf leefregels om die droom proberen te verwezenlijken. Dat is hem gelukt en na zijn dood gingen anderen verder en gaven en geven zijn droom steeds weer door. Zo heeft hij ook zijn droom weer overgenomen van iemand voor hem. Maar wie is er begonnen met het doorgeven van zijn droom?


Ghandi was ook een dergelijke dromen. Hij droomde van een vrijheid voor alle Indiërs. De mensen in India waren al eeuwen lang de slachtoffers van discriminatie en wreedheden door mensen uit hogere klasse. Een van de eerste stappen die Gandhi besloot om te ondernemen voor de vrijheid van de Indiërs was een begin maken voor de bevrijding van lagere klasse. Gandhi voerde er campagnes voor. Ze kwamen van de Himalaya tot aan Ceylon. De boodschap was overal het zelfde: “Wij zijn allen een. Wat je anderen aandoet, berokken je jezelf lijden. Wanneer je anderen zwak maakt, verzwak je jezelf, verzwak je het hele land’’.
Overal waar hij kwam verzamelde hij geld in voor de Harijans (de benaming voor de lagere klasse in India) Hij was al ver in de zeventig hij ging te voet naar afgelegen dorpen voor een eenmansvredesmacht. Hij liep, werkte en sprak zestien tot twintig uur per dag. Overal wist hij problemen op te heffen die waren opgericht door godsdienstige gebruiken.


Zo zijn er natuurlijk veel meer mensen die hun droom hebben. Zij dromen dromen die onbereikbaar lijken. Dromen die reacties oproepen zoals “Droom maar lekker verder”. Met zulke reacties stop je al gauw met dromen. Je moet toch immers realistisch zijn. Je moet toch rekening houden, ook in je dromen, met de werkelijkheid. Dromen zijn bedrog.


Maar zijn dromen bedrog? Je komt nog steeds mensen die dromen, Je komt nog steeds mensen tegen die het aandurven om te blijven dromen. Zij durven te vertellen wat zij dromen. Zij durven het aan om door middel van inspanningen, regels, te proberen anderen mee te krijgen, mee te laten dromen, om zo samen hun droom gestalte te geven.

Deze dromen zijn er om door te geven, maar je moet tegelijkertijd ook aanwijzingen doorgeven om die droom te realiseren. Dan wordt zo je droom realistisch, bereikbaar en houd je rekening met de werkelijkheid.


Dromen dromen, dit doorgeven met aanwijzingen moeten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.


Waar is deze vorm van dromen begonnen? Wie droomde zo het eerst?

Als je de Bijbel pakt dan lees je dat het begint met de geschiedenis van de schepping. Je leest hoe God in zeven dagen de aarde schiep met alles wat er op leeft. Maar tussen de regels door lees je ook dat God een droom had. God droomde van een wereld, van een hemel en een aarde, van een wereld waar de hele natuur, dieren en de mens, leeft tot Zijn eer. God realiseerde Zijn droom door de ongeordende kracht tot orde te brengen en God gaf Zijn droom door aan Adam en Eva. Zij moesten op hun beurt aan onder hen liggende krachten en wezens orde en wet opleggen.

Zo lees je dat Adam en Eva op hun beurt de droom doorgaven, maar ook dat God mensen aanraakt om hen met nieuwe energie Zijn droom te laten overnemen en geeft hen regels, richtlijnen mee om hieraan gestalte te kunnen geven.


Elke keer brengt God het geordende tot orde en geeft daarna Zijn droom door aan mensen als Noach, Abraham, Mozes, Jezus, Paulus. Zij gaven op hun beurt die droom weer door.


Maar hoe doe je dat, dromen doorgeven.

De geschiedenis laat duidelijk zien hoe dromen doorgegeven worden. Lees de geschiedenis maar van het volk Israël in Egypte. De farao onderdrukt Gods volk op een wijze die gekenmerkt wordt door een typische hoogmoed. Een hoogmoed die je kunt vergelijken met hetgeen aan de schepping vooraf ging. Het ongelooflijke ongeordende. God verwijst hier héél bewust naar de schepping. Hij wil door dit volk de zin van de schepping duidelijk maken aan Zijn volk, de Egyptenaren en alle andere volkeren. God verwijst naar de geschiedenis van de schepping omdat hier de schepping van de geschiedenis plaats vindt.


In Genesis realiseert God Zijn droom door middel van 10 scheppingswoorden het ongeordende te ordenen. Hij maakt hier een einde aan de wanorde door 10 vernietigingswoorden en kiest Mozes uit om Zijn droom over te nemen en het te laten realiseren.


Mozes leidt het volk uit de slavernij, uit het land uitzichtloos, en laat hen wennen aan de verkregen vrijheid. God gaat bij hen wonen in een wolk- en vuurzuil en later in een tabernakel.

En zodra het volk het aan kan geeft Mozes op zijn beurt zijn droom door. De van God verkregen droom. Mozes droomde van:

^ Een wereld die geheel door God geleidt wordt

^ Een wereld waar geen afgoden worden gevonden

^ Een wereld waar geen laster heerst

^ Een wereld waar de 7e dag aan God is gewijd

^ Een wereld waar eerbied is voor het verleden, voor grootouders en voor ouders

^ Een wereld zonder bloed vergieten

^ Een wereld zonder echtbreuk

^ Een wereld zonder diefstal

^ Een wereld zonder leugen

^ Een wereld zonder afgunst


God gaf hem 10 leefregels die hij weer mocht doorgeven om zijn droom te verwezenlijken. God gaf hem 10 geboden als grondslag voor een nieuw begin. 10 geboden om uiting te geven aan dankbaarheid voor de bevrijding van de slavernij, dankbaarheid voor God’s aanwezigheid ‘s-nachts en overdag.


Welke resultaten mag je verwachten?

Als je de geschiedenis van Gods volk ziet, dan zijn de resultaten mager en wordt die droom nergens echt duidelijk zichtbaar. Elke keer moest er weer iemand opstaan om hen aan die droom te herinneren, aan de leefregels te herinneren, te vertellen dat je zonder die leefregels nooit iets van die droom zichtbaar wordt. Durfde men daarom niet meer te dromen of te geloven in die ene droom?

Vroeger werd er in elke kerkdienst de 10 woorden van God voorgelezen maar nu niet meer. Maar toch, als je goed kijkt, zie je mensen, zie je dat er altijd mensen geweest zijn die de droom overnemen en doorgeven. Die ondanks de magere resultaten, ondanks dat het niet goed zichtbaar wordt, alles proberen om er gestalte aan te geven, proberen anderen te inspireren. Er zijn nog steeds mensen die uit de slavernij van de zonde geleidt worden en zijn. Mensen waar God orde op zaken stelt en door middel van Zijn 10 woorden proberen gestalte te geven aan Zijn droom en zo de droom dromen en de droom doorgeven.


Wat betekent dit voor mij?

God heeft ook mij bevrijdt uit het diensthuis van de slavernij van de zonde. God heeft bij mij orde op zaken gesteld en mij Zijn 10 woorden gegeven als grondslag voor een nieuw begin en om aan Zijn droom gestalte te geven.


Nu heb ik op mijn beurt een droom. Als ik naar het journaal kijk, de krant lees of met mensen praat, is mijn droom onrealistisch en strookt het niet met de werkelijkheid. Maar als ik zondags naar het Leger ga, de mensen om mij heen zie, krijg ik hoop en besef ik dat het nog zo onrealistisch niet is. Ik durf daarom van mijn droom te vertellen.

En U?

Heeft God bij U orde op zaken gesteld? God stuurde Zijn Zoon naar de aarde om mijn en uw straf te dragen. Door dit te accepteren, het te erkennen en onze zonden te belijden, krijgen wij vergeving en meer als genoeg genade om elke dag opnieuw te beginnen. Om Zijn droom gestalte te geven en het door te geven.


U hebt al een behoorlijk leven achter de rug. Een leven waarin u veel heeft meegemaakt en ook de nodige teleurstellingen. U bent nu op leeftijd gekomen en u woont in dit verzorgingshuis. Maar toch wil ik u wat vragen. Zoals Mozes zijn droom doorgaf en het volk 10 regels meegaf om zijn droom te doen verwezenlijken wil ik u mijn droom doorgeven, u vragen of u dit wilt overnemen, wil ik u vragen het op uw beurt door te geven, door te geven aan uw kinderen, kleinkinderen aan mensen om u heen, aan het personeel hier.


Ik wil het aan u doorgeven met het grote gebod van Jezus om daarmee te proberen mijn droom, uw droom, onze droom, gestalte te geven.


^ Ik droom van een wereld waar je niet kan spreken van een “derde” wereld.

^ Ik droom van een wereld waar niemand honger heeft of dorst omdat het met elkaar gedeeld wordt

^ Ik droom van een wereld waar geen kloof is tussen rijk en arm. Waar iedereen genoeg geld heeft om kleding te kopen en woonruimte te huren. Een wereld waarin een rijke zich bekommert om zijn arme medemens

^ Ik droom van een wereld waar niemand zich buitengesloten voelt. Niet de wet van “eigen schuld, dikke bult”. Maar van Jij hoort er ook bij. Een wereld waarin men de gastarbeider, vluchteling, andersdenkende, ongelovige, tegemoet treedt als je naaste, je medemens.Ga dan over tot de orde van elke dag, droom met mij mijn droom en probeer er met de volgende leefregels, samen met mij, hieraan gestalte te geven.

U moet de Here, uw God, liefhebben met uw hart, geheel uw ziel, geheel uw kracht en met geheel uw verstand. U moet net zo veel van uw mede mens houden als van u zelf.

Amen