gebedsviering 17 A

Gebedsdienst 17 A 2014

Begroeting

Van harte welkom.
Steeds weer komen wij hier samen.
En dat doen we niet zomaar.
We laten even achter waarmee we bezig zijn
om te zoeken naar datgene wat belangrijk is.
Dit samen zoeken wil God zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen

Openingswoord

Daar zijn zoveel teksten in de Bijbel,
maar ook zoveel tekenen om ons heen
die ons vertellen dat God niet ver is, maar dichtbij:
half verborgen in wat vaak voor ons zo gewoon is:
in onszelf,
in de anderen,
in dingen en gebeurtenissen die we meemaken.                                                                                                                                                  Moge de vakantietijd, waarin we in ons leven een versnelling lager kunnen schakelen,                                 ons terugbrengen tot waar het voor gelovige mensen écht om gaat.

 

Schuldbelijdenis

 

-Heer, de beslommeringen van het leven verhinderen ons vaak te zien waar het in het leven echt om gaat.                                                                                                                                                              Heer, ontferm U.

-Christus, misschien zoeken we in de vakantietijd niet genoeg rust                                                                om te ervaren waar het in het leven echt om gaat,                                                                                      dichtbij wat u ons hebt voorgeleefd.                                                                                                         Christus ontferm U

 -Heer, geef ons - mensen in déze wereld - inzicht en wijsheid.

 Moge de Heer onze kleinheid vergeven en ons blijven geleiden op de weg naar waarachtig en eeuwig leven .Amen

 

Gebed

 Heer, onze God,
er is zoveel dat onze aandacht opeist,
dat we heel belangrijk vinden.
Wij verlangen daarbij al te dikwijls naar wat bijkomstig is
en gaan achteloos voorbij aan wat van U komt.
Vandaag bidden wij U
om een luisterend oor en een open geest
om te kunnen onderscheiden waar het op aan komt.
Moge wij hier de wijsheid van uw woord
en de ware rijkdom van ons leven vinden. Amen.
naar Levensecht

Eerste lezing   (in de eerste lezing horen we over koning Salomo, de zoon van koning David, toen hij nog een jonge koning was met nog weinig ervaring in het leven)

Voorbede,

Richten wij ons tot God in ons gezamenlijk gebed:

-Bidden wij voor de leiders van àlle godsdiensten dat zij mogen inzien welke belangrijke rol zij kunnen hebben in een op dit ogenblik verscheurde wereld.

Bidden wij voor de politieke leiders in de wereld om inzicht, om humaniteit die anders is dan eigen belang en nationaal belang, om durf om tot écht vrede te komen.

- Bidden wij voor allen die ontmoedigd worden
door het vele geweld in de wereld
en zo het geloof in een betere wereld verliezen.
Dat zij begrepen worden en in liefdevolle attenties van mensen
tekenen mogen ontdekken van nieuwe hoop.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de slachtoffers en nabestaanden van alle mensen omgekomen in de vliegtuigramp in Oekraïne (….) voor alle mensen die onschuldige geliefden verliezen bij oorlog en geweld,(…) een gebed zonder woorden omdat hun pijn onbeschrijfelijk is, een gebed dat God wel taan.                                         Laat ons bidden. 
 
Heer, er is de laatste tijd zoveel gebeurd wat vele mensen diep geschokt heeft en ontredderd,                       laat hen en ons niet los, wees onze hoop en onze kracht. Amen.

 

Eucharistisch gebed – pag.  93

 

Inleiding op het Gebed des Heren

Laten wij op zoek gaan naar wat van waarde is.

Putten wij wijsheid uit de woorden die Jezus zelf ons geleerd heeft:

Onze Vader…

 

Gebed om vrede en uitnodiging tot de vredeswens

Vrede lijkt op dit ogenblik nog verder weg dan vroeger.

Het lijkt wel of mensen geen vrede vinden en geen vrede wensen.

Toch schuilt in ieder mens de kracht tot vrede

als een te ontdekken schat, als een kostbare parel.

Daarom bidden wij:

Heer Jezus Christus,

geef aan de verantwoordelijken voor wereldvrede                                                                                      inzicht, moed, kracht, durf.                                                                                                                               En geef dat wij als gelovigen op zoek gaan naar de kostbare parel die uw vrede is,dat wij uw liefde onder ons tastbaar laten wordenen meewerken aan uw Koninkrijk, uw Rijk der Hemelen.

Gij die Uw apostelen en ons Uw vrede hebt gegeven,                                                                                      help ons uw vrede zoeken, vinden en doorgeven aan elkaar. Amen.

De vrede des Heren zij altijd met u.

 

Communie

brood is broodnodig, dagelijks,
maar ook het brood gebroken in lief en leed,
brood waarvan Jezus zei: “Ik wil er zijn voor u.”
Want Hij is het Lam Gods…
naar Levensecht

Slotgebed

Heer, onze God,
in deze viering hebt Gij onze aandacht gericht
op wat telt:
uw Rijk en zijn gerechtigheid.
Wij bidden U:
laat ons die schat en die parel zoeken
waar ze te vinden zijn:
op de eerste plaats op de plek waar wij wonen en leven
in zorg en aandacht voor elkaar.
Wij vragen het U door Jezus, uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.
naar Levensecht

Zending en zegen
Van hieruit worden we door God gezonden om -met wat hier met veel woorden (misschien teveel) werd gezegd ook waar te maken in ons eigen leven en in onze gemeenschap. Moge God ons daarbij begeleiden met zijn kracht en zijn zegen. +

 

Met dank voor elementen uit de teksten van de dominicanen en zuster Claire