Kruisverheffing - ziekendag (1999)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 201 niet laden
De mensenzoon moet omhoog geheven worden, hoorden we zojuist in het evangelie. Je kunt iets omhoog heffen om het goed te laten zien. Zo moet Jezus, want hij is de mensenzoon, omhoog geheven worden opdat iedereen hem goed kan zien, want, zo zegt het evangelie, door Hem kan de wereld gered worden. Alleen als je hem goed ziet, kun je in hem geloven. En wie in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Die redding betreft natuurlijk niet eeuwig leven alleen, het gaat ook om redding in het leven hier en nu.
Toen Jezus op aarde leefde, werd er van hem gezegd dat hij weldoende rondging, dat hij mensen redde uit hun benarde situaties, dat hij leven en toekomst schonk aan zieken, gebrekkigen, verstotenen, verschoppelingen, zondaars. Tot velen zei hij: ga heen in vrede, uw geloof, uw vertrouwen heeft u gered. Die Jezus moet ook nu omhoog geheven worden opdat iedereen hem kan zien.
Iemand die dat op een hele bijzondere manier gedaan heeft is moeder Teresa. Ze wordt binnenkort heilig verklaard. Het is de moeite waard even naar haar te kijken. Ze was 18 jaar toen ze vanuit Albanië, via Ierland, naar Calcutta in India kwam. Daar trad zij in het klooster en de eerste twintig jaar leefde zij vooral in de beschutte kring van het klooster. Ze gaf aardrijkskunde op de middelbare school en gaf leiding aan de Indiase tak van de kloostercongregatie. Pas na vele jaren begon zij kleine tochten te maken naar de achterbuurten in Calcutta en ze kreeg schok op schok door wat zij zag op straat.
In 1948 ging zij echt werken in de krottenwijken van Calcutta en stichtte zij haar eigen kloostercongregatie. Over die grote verandering van haar leven vertelde zij eens:
"Op een dag toen ik in de achterbuurten geweest was en op weg was naar huis, zag ik een vrouw op straat liggen. Zij was zwak, vel over been, duidelijk heel ziek en ze stonk heel erg. Ik liep snel door, ik kon het niet aanzien. Maar voordat ik aan de volgende hoek van de straat was, deed een helder moment mij halt houden. Daar stond ik op straat in een omgeving die ik al goed kende en ik zag dat zij niet de enige vrouw was die daar lag. Ik zag ook dat het Christus zelf was, lijdend op straat.
Ik keerde om en liep terug naar de vrouw, tilde haar op en droeg haar naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Maar ze wilden haar niet opnemen; ze gaven ons te verstaan weg te gaan. We probeerden nog een ander ziekenhuis met hetzelfde resultaat, en nog een, en uiteindelijk ging ik op zoek naar een particuliere ruimte en verzorgde ik haar zelf. Vanaf die dag zag mijn leven er anders uit. Vanaf die dag was mijn levensplan duidelijk: ik zou leven voor de allerarmsten op deze aarde, waar ze ook gevonden worden."
Leiddraad voor Moeder Teresa was het bekende evangelieverhaal waarin Jezus zegt: toen ik honger had heb jij mij te eten gegeven, toen ik dorst had heb jij mij te drinken gegeven. Want al wat je voor de geringste van mijn broeders en zusters heb gedaan, heb je voor mij gedaan. Zij was geen geleerde, ze was ook geen gemakkelijke, maar dat geldt eigenlijk voor alle gedreven mensen. Ze was heel autoritair, Ze was ook heel erg behoudend in haar ideeën. Je kunt vraagtekens zetten bij haar aanpak van het gigantische probleem van de armoede in India, maar niemand kan ontkennen dat zij heel konkreet deed wat het evangelie vraagt van alle gelovigen, en dat op een indrukwekkende manier.
Vele kerkleiders blijven steken in mooie woorden. Vele goedwillende gelovigen komen niet verder dan hun goede wil, maar Moeder Teresa deed het. Jezus moet omhooggeheven worden, zichtbaar gemaakt worden, ook door ons. Ook wij moeten in zijn geest redders van mensen zijn, op onze manier, in onze omstandigheden en die zijn gelukkig wel even anders dan die van Moeder Teresa en haar zusters.
Maar ook wij kennen onze zieken, ook wij kennen onze eenzame mensen, ook wij kennen mensen die hongeren en dorsten naar wat aandacht en hartelijkheid. In hen komt Jezus tot ons, in hen kunnen we goed doen aan Hem. En als wij dat zien, als wij ook handelen, dan wordt de reddende Jezus zichtbaar in ons. Vandaag op deze nationale ziekendag wordt onze aandacht gevraagd voor die groep mensen die het moeilijk hebben. De ziekenwerkgroep doet op dit terrein veel goeds. Maar het moet een aandachtspunt zijn voor ieder van ons, voor ieder die zegt te geloven in Jezus Christus. Ook voor ons geldt: geen mooie woorden maar goede daden.