Johannes 17, 21-26 KOM IN MIJ /allerzielen A-jaar

 Johannes 17, 21-26 KOM IN MIJ
We vragen aan God om helderheid om zo de woorden van Jezus te begrijpen zodat we in ons leven iets kunnen veranderen. In de naam van de  Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden. [22] Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: [23] ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.
     [24] Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. [25] Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. [26] Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen

 

Jezus is één in ons zoals God één is in Jezus. In deze tekst spreekt Jezus  over de verbondenheid tussen hem en de Vader.  Jezus zegt: Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar  Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen. Kennen wij echter die rechtvaardige Vader en kan ik Gods liefde voelen en wat betekent Jezus in mij?
Dit zijn wel een van de moeilijkste vragen zijn die we ons kunnen stellen: Hoe moeten we wat haast  ‘niet te begrijpen’ is,  toch enigszins begrijpelijk maken. 

God wordt soms nog gezien als een ‘persoon’ , ‘een oude man met een baard’. Het is een voorstelling die gegeven wordt aan kinderen en als het u help om zo dichter bij God te komen dan is daar niets verkeerds mee, maar vele mensen voelen niks meer voor dit beeld. Zij zien God als ‘Diegene die de wereld overstijgt, de  Almachtige ’. Wanneer dit ons enige ervaring is van God dan is  God op die manier soms  ver weg en moeilijk te bereiken. Daarom  valt tegen dat  godsbeeld in onze tijd ook een groeiende weerstand waar te nemen.

Heten ten dage brengen we God naar beneden, meer grijpbaar en begrijpbaar. Alsmaar meer mensen geloven in een God die ze menen te ervaren in hun diepste zelf en dat diepste van hun wezen noemen ze God. Het is de innerlijke kracht die hen aanzet om het goede te doen. Is dit nieuw of vernieuwend ? Toch niet.  De apostel Paulus had het er reeds over : "Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken"."Wie wordt gedreven door de Geest, zoekt niet zichzelf.

Die innerlijke kracht, die ‘God in je’ maakt het  ons mogelijk boven onszelf uit te stijgen. Dat is 'de heilige Geest', ‘de kracht van God in ons’. 

Maar God is niet mijn eigenste wezen zelf. Hij doorademt me en vuurt me aan, maar Hij wordt niet mij, ik word nooit Hem. Het is zoals in de relatie. Je kan nooit je geliefde worden. Mijn partner is de andere en ik ben ik . God is God en ik ben ik. God blijft… een tegenover. 

In de bijbelse en mystieke traditie is God niet je eigen diepste wezen. Maar wel, wat kerkvader Augustinus zei, "God is intiémer dan je diepste zelf en hóger dan je steilste hoogte".

Om zo God te kunnen zien en te ervaren moet ons hart zuiver zijn en moeten wij als mens zuiver zijn,  open en vrij

De heilige Theofilus van Antiochie heeft dat zeer duidelijk verwoord, hij zei: Jullie mensen vragen me mijn  God te laten zien, mijn antwoord is, laat je mens maar zien! God is namelijk te zien door mensen die de ogen van de geest open hebben. Een spiegel moet schoon zijn en zo moet ook het menselijke innerlijk zuiver zijn . Tot daar de woorden van de Theofilius.
Hoe kunnen we heden ten dage weer  klaar zien? 

We lezen even psalm 24 vers 3 tot 5

Wie mag de berg van de HEER bestijgen,
wie mag staan op zijn heilige plaats?
Wie reine handen heeft en een zuiver hart,
zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert.
Zegen zal hij ontvangen van de HEER
en recht verkrijgen van God, zijn redder

 

Jezus zegt in het evangelie: Vader, Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.Gods liefde kan in ons zijn en Jezus ook, maar het kan enkel wanneer ons hart zuiver is, want Zelfzucht  in ons is soms sterk aanwezig. Het verlangen naar geld, comfort en macht, het verlangen naar ‘belangrijk’ zijn en ‘meetellen’  is veel groter dan we ons maar kunnen voorstellen en soms worden we daardoor zelfs blind. We denken dat we goed doen , maar in wezen handelen  we egoïstisch. Denk maar aan de ‘ rechtlijnigheid’ die we opleggen aan anderen en opmerkingen over ‘verantwoordelijkheidsgevoel’. Hoe dikwijls wordt heden ten dage niet gezegd, sorry het is uw verantwoordelijkheid. Het wil dus eigenlijk zeggen, ik wil u niet helpen, ik aanvaard niet dat je zwak bent. We denken dat rechtlijnigheid juist en eerlijk is maar dat is een wereldlijk egoïsme om onszelf te besschermen, we hebben al genoeg rond ons oren. Door zo te handelen  dwingen we het recht af op onze eigen behoefte aan rust en respect, maar eigenlijk is het een verdoken vorm van macht. Alhoewel we dus op het eerste zicht niets fout doen en een verantwoorde keuze in ons  leven inderdaad niet gemakkelijk is, zegt Jezus ons hier dat Gods liefde dus veel verder gaat. Bij God  mag iedereen zichzelf zijn, met sterke en zwakken kanten, zolang ook een zuiver hart aanwezig is. Mensen hebben  recht op onze hulp en onze liefde. Een zuiver hart is dus nodig om God te vinden. Het is de eerste stap en wanneer  we dan aan Jezus vragen ons God te doen zien, dan zullen we Hem ontdekken, stap voor stap, we zullen de vreugde ervaren en de sensatie die ermee gepaard gaat. Dat wil zeggen dat we zullen ontdekken tot veel meer in staat te zijn dankzij Jezus in ons. Hij beloofde ons bij zijn verrijzenis de kracht van de heilige geest, altijd voor ons beschikbaar. Maar de heilige Geest ervaren gebeurt enkel als we voor Jezus kiezen en beslissen. Jezus die in verbondenheid leeft met zijn Vader en met ons.

Laten we bidden om  die rechtvaardige Vader te mogen kennen, Gods liefde te voelen door Jezus in ons om zo  Zijn liefde aan anderen te kunnen doorgeven door  kracht van de heilige Geest.
God Jezus heeft voor ons gebeden, we weten dat ieder van ons  heel belangrijk is voor U. Wat we ook doormaken, U kan ons helpen , niets is voor U te moeilijk. Toon ons dus wie Gij zijt, wij willen u leren kennen, we maken ons hart zuiver voor U. Wij bidden u Heer verhoor ons gebed.
Lieve God ,Vermits U met ons in intense verbondenheid wil leven, wil u het beste voor ons. Als er dan pijnlijke dingen gebeuren die tot deze fysieke wereld behoren laat ons dan niet denken dat U ons tekort doet. U leeft in het goddelijke en wij willen naar U komen. Geef ons de juiste inzichten om te voelen en te geloven dat U, door Jezus,  steeds dicht bij ons blijft in al onze moeilijkheden. Wij bidden u Heer verhoor ons gebed.