Palmzondag C - 2007

“Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker aan Mij voorbijgaan. Maar toch: niet mijn wil maar uw wil geschiede.”

Zo bidt Jezus op de Olijfberg. En zijn laatste woorden op het kruis zijn: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest.”

Zusters en broeders, Jezus geeft ons hier een pakkend voorbeeld van trouw. Trouw aan zijn Vader, aan zichzelf, aan alles waar Hij voor staat: liefde, vrede, gerechtigheid, inzet voor anderen. Hij had er zich voor de hogepriesters en nadien voor Pilatus zonder moeite kunnen uitpraten. Het was immers een schijnproces dat alleen maar gegrond was op jaloersheid en wrok. Maar om er zich uit te praten, was Hij moeten afwijken van zichzelf en zijn opvattingen. Hij had ook zijn aanklagers zelf moeten beschuldigen, en dat weigert Hij te doen, want dat gaat in tegen het enige gebod dat Hij voorhoudt: Bemin God bovenal en uw naaste gelijk uzelf.

Trouw: een houding die vandaag in crisis verkeert. Trouw zijn is niet meer modieus. Relaties breken om niets, politici veranderen van partij, werknemers stappen zonder probleem over naar de concurrentie en werkgevers zeggen op zekere dag heel koud tegen hun werknemers dat ze hen niet meer nodig hebben. En een van de redenen waarom hier weinig of geen priesterroepingen zijn, ligt precies in het engagement voor het leven dat van kandidaat-priesters gevraagd wordt. Iets voor het leven op zich nemen: dat willen nog maar heel weinig mensen.

Zusters en broeders, het zou goed zijn als wij even trouw zouden zijn als Jezus: trouw aan ons geloof, trouw in onze relatie, trouw aan ons woord, aan vrienden en kennissen, trouw aan onszelf. Niet gelijk een achteloos weggeworpen stuk papier met alle winden meedraaien in de lucht, maar trouw zijn als Jezus. Het is die trouw die Paulus bezingt in de prachtige hymne die we in de tweede lezing hoorden: Jezus is trouw gebleven tot de dood, en daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is.

Zusters en broeders, laten ook wij dat doen: trouw blijven, even trouw als Jezus en als God onze Vader, die ons nabij is met zijn eeuwigdurende trouw. Amen.

Download deze preek in Microsoft Word formaat