5e zondag Pasen (2010)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden

OPENINGSWOORD

Broeders en zusters, in de eerste lezing van vandaag werd ikzelf door twee dingen geraakt. Het viel mij op hoe de apostelen Paulus en Barnabas de leerlingen bevestigden in hun goede gesteldheid. Het werkt altijd heel bemoedigend als je hoort dat jíj iets goed doet. Dat geeft de burger moed, zeggen wij weleens.

En de lezing eindigt met de mededeling, dat de apostelen na hun aankomst de mensen alles vertelden wat God met hun medewerking tot stand had gebracht. Zulke getuigenissen werken ook heel bemoedigend. Wij horen al over zoveel kwaad, criminaliteit, kerken, die leeglopen. Laten wij elkaar méér en méér goede dingen vertellen, wat God voor ons en anderen heeft gedaan. Dan kunnen wéér anderen zich daaraan optrekken. Dan kunnen wij een rots, een houvast, zijn voor elkaar.

Voor de keren, dat wij negatief zijn geweest in ons spreken en denken, willen wij nu samen vergeving vragen.

OPENINGSGEBED

Laat ons bidden. God, Gij opent de poort van het geloof voor alle volken van alle tijden. Wij vragen U: roep ook in deze tijd mensen, die zich wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Vermeerder het aantal leerlingen, die van harte geloven in uw Zoon en elkaar liefhebben, zoals Hij ons bevolen heeft. Die met U leeft en heerst... .

PREEK

Broeders en zusters, om het evangelie van vandaag goed te kunnen begrijpen is het belangrijk te weten, dat Jezus Christus deze woorden heeft gesproken onmiddellijk ná het verraad van Judas. Judas verlaat de zaal van het Laatste Avondmaal en meteen zegt Jezus: "Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem".

Er zijn bijbel wetenschappers, die deze woorden zó verklaren, dat Jezus - met de dood voor ogen - terugblikt op zijn leven en ziet, dat heel zijn aardse leven een verheerlijking van God is geweest in die zin, dat Hij altijd en in alles de wil van God heeft volbracht en dat is natuurlijk ook zo, maar toch is dat niet de juiste uitleg.

Als Judas weggaat om Jezus te verraden, zegt Jezus Christus: "Nú is de Mensenzoon verheerlijkt". Als de verrader het gezelschap van Jezus heeft verlaten, nadat Jezus hem heeft gezegd "Wat ge te doen hebt, doe dat spoedig", is Jezus volledig bewust en vrijwillig aan zijn lijden begonnen.

Het verraad van Judas vormde de eerste van een reeks stappen, die tot de dood van Jezus Christus zouden voeren. Omdat zijn dood echter een doorgang was naar zijn verrijzenis, een opstap naar het zetelen aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, durft Jezus het aan, nú al, om te zeggen: Nu is de Mensenzoon verheerlijkt. Hij ziet zichzelf a.h.w. al zitten aan de rechterhand van God.

En... door zijn daad is ook God verheerlijkt, want zijn dood is een daad van uiterste gehoorzaamheid. "Ja", zegt Jezus, "Hij - God - zal de Mensenzoon spoedig verheerlijken". En als bewijs voor zijn verheerlijking, voorspelt Hij - elders in het evangelie - dat na zijn dood en verrijzenis de heilige Geest zal komen.

Deze verheerlijking, dit mogen opgaan naar de Vader betekent dus, dat Hij nog maar kort bij hen zal zijn. Voor deze tijd van scheiding geeft Hij zijn leerlingen het nieuwe gebod van de liefde. Het oude gebod van de liefde luidde, dat wij onze naaste moesten beminnen en onze vijanden haten (Mt. 5, 43). Bij een eerste gelegenheid voert Jezus zijn leerlingen al tot een hoger niveau door te verklaren, dat wij ook onze vijanden moeten beminnen en moeten bidden voor wie ons vervolgen. Maar nu gaat Hij nòg een stap verder door te leren, dat wij bijzonder elkaar, onze medebroeders en -zusters in het geloof, moeten liefhebben. En wel op de wijze zoals Hijzelf dat heeft gedaan: "Zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben". Het gaat om een liefde tot het uiterste. Onze liefde voor elkaar mag geen grenzen kennen. Wij moeten alles voor elkaar overhebben. Een christengemeenschap zal ondanks Jezus' lichamelijke afwezigheid kunnen blijven bestaan als de liefde tot elkaar het fundament is.

Dit, broeders en zusters, is soms heel moeilijk. Een geloofsgemeenschap is eigenlijk een groot gezin met alle vreugde en verdriet, met alle spanningen ook, die binnen een familie kunnen voorkomen. En dat is ook niet erg... op voorwaarde, dat niet onze privé-mening, maar de liefde het laatste woord heeft.

Kracht om te kunnen liefhebben tot het uiterste kunnen wij putten uit de belofte, die gedaan is in de tweede lezing van vandaag. Als wij liefhebben, zoals Jezus Christus heeft liefgehad, zal er een nieuwe hemel komen en een nieuwe aarde. Een wereld zonder pijn, smart en verdriet.

Als wij misschien eens te lijden hebben onder elkaar, kunnen ook wij doen wat Jezus heeft gedaan. Wij kunnen het vrijwillig aanvaarden en denken: Deze weg zal mij brengen tot verheerlijking bij de Vader in de hemel èn... door deze weg te gaan, verheerlijk ook ik de Vader, ben ik gehoorzaam, zoals Jezus Christus gehoorzaam was.

Broeders en zusters, veel bidden is belangrijk. Lezen in de Bijbel, de heilige Schrift, is ook heel belangrijk, moeten veel mensen - denk ik - nog wat méér doen. Maar de opzet van dat alles is, dat wij God en elkaar méér en méér gaan liefhebben.

Als wij voor onszelf een stukje fietsen of lopen, herhalen wij dan dikwijls bijvoorbeeld het schietgebedje "Jezus, geef mij meer liefde voor u en voor de mensen" of "Jezus, geef mijn kinderen, mijn broers en zussen, méér liefde voor u en voor de mensen". "Jezus, ontsteek in ons het vuur van uw liefde". Tien twintig keer achter elkaar, héél langzaam, zodat het diep in ons kan doordringen. Zodat het in moeilijke omstandigheden ook uit het diepste van ons hart kan terugkomen.

Broeders en zusters, wij zijn als geloofsgemeenschap op de goede weg. Ik denk zo, dat God wel met een beetje plezier naar ons kijkt, zolang wij maar niet gaan denken dat wij er al zijn. Iets wat leeft, groeit, wordt groter, mooier, er komen telkens nieuwe bloemen, nieuwe vruchten.

Bidden wij om de liefde, werken wij aan de liefde. En als het moeilijk valt, denken wij dan maar aan de verheerlijking, die zal volgen op de liefde. Dan zal alles veel gemakkelijker gaan.