Het vuur van Gods liefde

„Ik ben gekomen om vuur op aarde te brengen, en wat zou ik graag willen dat het al brandde.“

Beste vrienden, deze woorden van Jezus schrikken veel mensen af. Maar dat hoeft echt niet te zijn. In tijden van vermoeidheid en lauwheid, van angstige bezorgdheid en binnenkerkelijke conflicten, heeft de Kerk mensen nodig die vuur op de aarde werpen! 

Maar wat betekent dat  “Vuur op de aarde werpen”?

Wanneer we in de geschriften van het Oude en het Nieuwe Testament die teksten uitzoeken die met vuur te doen hebben, dan zou je echt wel door angst overvallen kunnen worden. 

  • Er is daar sprake van God als allesverterend vuur,
  • van onkruid en kaf, die in een onblusbaar vuur verbrand worden,
  • van eeuwig vuur dat nooit uitgaat.
  • Er is ook sprake van de twee leerlingen die hemels vuur en zwavel over een Samaritaans dorp willen afroepen omdat dat dorp Jezus niet wilde opnemen.   

Een groot aantal mensen die gekomen zijn om vuur op de aarde te werpen, hebben enorm veel onheil over de Kerk en over de wereld gebracht. Ze hebben meestal verschrikkelijke brandsporen achtergelaten.  Daarom wijst Jezus de zonen van Zebedeus ook terecht.  

Mensen die vuur op de aarde willen werpen moeten eerst zelf door het vuur gaan, dat wil zeggen dat ze, net zoals goud en zilver, eerst door het vuur moeten worden gelouterd, anders brengen ze meer onheil dan goeds in de Wereld en in de Kerk. En dat geldt ook voor alle radicale groeperingen, zij het van rechts of van links, die in onze Kerk en in de wereld actief zijn.  
Maar vuur is in de Heilige Schrift niet alleen maar een Symbool voor het gerecht. Het is ook een symbool voor de actief werkend God, symbool voor de liefde: “God is eeuwig, eeuwigheid is vuur, en dat is God. En God is geen verborgen, geen zwijgend, maar een actief werkend vuur” zegde de Heilige Hildegard van Bingen. Als actief werkzaam vuur is God vooral Liefde.

  • Het is God, die zich aan Mozes openbaart in het brandende braambos.
  • Het is God die het lijden van zijn volk ziet.
  • Het is God die in een vuurzuil het volk van Israël in de woestijnnacht voorafgaat.  
  • Het is God, die zich in Jezus Christus als goede en barmhartige Vader openbaart.
  • Het is God, die de wereld zo liefheeft, dat Hij ons zijn eigen zoon heeft gegeven opdat allen die geloven gered worden. 

Dat vuur, het vuur van Gods liefde, dat is het vuur dat wij, elk naar eigen mogelijkheden, op de aarde moeten laten neerkomen. De Heilige Alfons van Liguori schreef ooit:  
„In vurige tongen zijt Gij verschenen Heer. Aan U wijd ik mijn tong opdat ik U nooit meer zou beledigen. Mijn God, Gij hebt ze mij gegeven opdat ik U zou loven. 

Deze heilige was vervuld van het geloof in Gods liefde. Een liefde die zich in de schepping, in de menswording, in het kruis en in de Eucharistie aan ons openbaart. Het is onze taak om die liefde met alle ons ter beschikking staande middelen aan de mensheid te verkondigen. 

„Ik ben gekomen om vuur op aarde te brengen, en wat zou ik graag willen dat het al brandde.“

Zelf lief te hebben en de mensen aan te sporen om Gods liefde aan te nehmen en te beantwoorden, dat is ons aller taak. Wij moeten ons door Gods vuur laten raken en begeesterde mensen worden die zelf ook anderen kunnen begeesteren, die op die manier vuur op de aarde laten neerkomen en onrustig worden als het niet brandt!!    Amen