Bidden (2010)

17e zondag C   Lukas 11, 1-13    Voor een RVT

In het evangelie van Lukas vandaag horen we Jezus iets zeggen over ONZE relatie met God, de relatie van God met IEDERE  mens. Hij zegt dat God luistert naar ieder van ons en om ons bezorgd is, zoals een goede Vader en we kunnen ook zeggen als een goede Moeder.  En Jezus zegt ons, bid en:"Vraag en u zal gegeven worden, zoek en ge zult vinden, klop en er zal worden open gedaan."    Hoe moeten of hoe kunnen wij die drie uitspraken begrijpen?

Ik denk dat we die niet al te simplistisch mogen zien. Ze zijn niet te vergelijken met de situatie  van een kind dat  aan zijn vader of moeder om een reep chocolade vraagt, of om een nieuwe fiets. De vraag en de situatie zijn bij het bidden ANDERS dan in een aardse familiesituatie, want ook onze RELATIE  tot God is anders en ook GOD is anders. Wellicht zouden we God wel anders willen dan dat Hij IS, we zouden zo graag hebben dat hij al onze wensen en verlangens inwilligt. Maar is dat op zich al mogelijk?  Denk aan het stereotiepe voorbeeld dat de ene boer regen wil en de boer van het veld ernaast juist niet. Wat moet/kan God dan? We zouden zo graag hebben dat er in arme landen brood en vruchten uit de hemel regenen opdat die mensen niet in honger leven. Maar dat gebeurt niet, dat laat de planeet waarop we leven niet toe. We zouden zo graag hebben dat ons volgend kleinkind een meisje is en toch is het een jongen,omdat daar biologische wetten spelen, wetten die God zelf geschapen heeft. Zou hij dan zijn eigen ORDE/wetten moeten doorbreken? We zouden zo graag hebben dat een dronken man niet met de auto rijdt  of  dat iemand niet zo gevaarlijk rijdt en dat God daar een stokje voor steekt, maar dan worden wij allemaal poppetjes aan een draadje die dansen op de bevelen van God. En God wil de mens juist in vrijheid laten leven, vrij maar verantwoordelijk voor zijn eigen handelen.

We mogen de uitspraken van Jezus niet verkeerd begrijpen. Het is niet (zoals in de discotheek) 'vraag en wij draaien'.

We geloven dat God een droom heeft met de wereld: GELUK voor ALLE mensen, maar dat wij aan die droom van God moeten meewerken én dat dit alleen kan in een aardse situatie. En die aardse situatie heeft zijn beperkingen: als mens zijn we onderhevig aan de natuurwetten, waaronder ouderdom, ziektes en ongeneeslijke ziektes vallen,  én  ook het kwaad.  Daardoor kunnen nog niet alle ziektes en ellende genezen worden.                                                                                                                                                             Jezus zegt: bidt tot God dat Hij u de Heilige Geest geeft. De Geest verandert de houding, de beleving van de mens. Ik geloof dat de Geest de kracht geeft anders met uw situatie, met uw ziekt of ellende om te gaan   of met de ziekte of ellende van anderen. Je beleving wordt moediger of rustiger. En de Geest geeft u kracht om anderen in hun situatie te helpen, nabij te zijn, hun last te verlichten en menselijk draaglijk te maken of te verbeteren.

Daarom zegt Jezus bidt het Onze Vader, daarin staat eigenlijk alles wat echt nodig is:                         bid dat de Geest u iedere dag weer kracht geeft: BROOD                                                                                     bid opdat ge zoudt kunnen meewerken aan de droom die God met de wereld heeft opdat hij werkelijkheid wordt [ook al zullen wij het wellicht niet meer meemaken] (Uw naam worde geheiligd, Uw Rijk kome )                                                                                                                                bid om de kracht opdat ge het kwade aan anderen zou kunnen vergeven opdat de spiraal van het kwaad niet verder gaat                                                                                                             en de Geest u op de weg van het goede houdt opdat Gods droom van geluk voor allen ooit werkelijkheid wordt.                                                                                                                                                                               DIE Geest zal uiteindelijk gegeven worden aan wie "vraagt, zoekt,klopt" net zoals een vader geen steen geeft aan zijn zoon die om vis vraagt.

Diaken Patrick Flo