Waarheen Hijzelf van plan was... (2007)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 121 niet laden

     *  De zending van de 72 leerlingen (Lc. 10,1-12.17-20) is ons goed bekend. Het verhaal steekt vol missionaire bezieling. Het staat alleen bij Lucas, zeer bekommerd voor de wereldverkondiging.

      *  Toch was die eerste missie nog niet voor de heidenen bestemd. De leerlingen moesten erop uit trekken “waarheen Jezus zelf van plan was te gaan”. Ook bij de zending van de 12 lezen we: “Gij moet veeleer gaan naar de verloren schapen van het huis Israël” (Mt. 10,6). Bij vele Joden was de spirit van de profeten ondergesneeuwd. Hetzelfde woord komt terug in Jezus’ ontmoeting met de Kanaänitische: “Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël… Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is, aan de honden te geven.” (Mt. 15,24-26).

1. Het stond als een paal boven water: “Het heil komt uit de Joden” (Joh. 4,22).

Dit waren Jezus’ woorden tot de Samaritaanse. Indien het heil bestemd was voor alle volkeren, zou het niet gebeuren buiten het uitverkoren volk om. Jezus heeft zijn leven lang juist de Joden willen evangeliseren. Al zijn parabelen en grote toespraken waren gericht tot Joden. Vergeten we niet dat Jezus zelf een Jood was. Maria, Jozef, de zogenaamde broers van Jezus, zijn familie, de apostelen, de 72 leerlingen, de vrouwen die Hem begeleidden, de eerste diakens… waren gewoon Joden. De diaken Stefanus werd gestenigd omdat hij precies Joden tot Jezus wilde brengen.

- De eerste volgelingen van Jezus die Hem als de Messias erkenden, en de oerkerk vormden, bleven intussen trouw aan de Joodse voorschriften, de Wet, de Tempel en de synagoge, waar ze zelf optraden om te prediken. Men kan ze best “Messiaanse Joden” noemen (Masjiah, de Koning). Maar toen ook later (in 135) de andere Joden voor de laatste maal in opstand kwamen tegen Rome, stonden zij niet aan hun kant omdat ze het Messiasschap niet meer zagen als een politieke aangelegenheid. Daarom werden ze door hun eigen volk als verraders beschouwd en vervolgd. Dat had Jezus voorspeld: “Ge zult zelfs door ouders en broeders… en vrienden overgeleverd worden… Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn Naam…” (Lc. 21,16-17).

- Intussen drong Jezus’ boodschap door tot bij de heidenen. “Christen” is de Griekse term voor volgeling van de Messias. Hij ontstond in het heidense Antiochië. De ervaring van deze eerste missie liet verstaan dat de Joodse gebruiken niet zomaar konden worden opgelegd aan heidenen, die christen wilden worden. Dat werd de fameuze beslissing in het oerconcilie van Jeruzalem (anno 49). De niet-Joden werden de grote meerderheid in de Kerk. Paulus moest zich opstellen tegen de Joden die bij deze christenen uit het heidendom de Joodse levensstijl bleven opdringen: “Besneden zijn betekent niets, en onbesneden zijn betekent niets” (Gal. 6,15; tweede lezing).

* De Messiaanse Joden zijn het geweest, die het geloof doorgaven aan de groeiende jonge Kerk. Maar onder deze dubbele druk werden ze vlug gemarginaliseerd tot ze van de kaart verdwenen. Intussen groeide er in het Westen sinds de 4de eeuw een geest van anti-judaïsme op religieuze gronden. De dramatische holocaust van het nazisme is dan later gebeurd op racistische gronden.

2. Maar wij beleven vandaag een wondere ommekeer.

Heel wat volkeren uit de oudheid zijn verdwenen. Merkwaardig de Joden niet. Ze hebben zich over de wereld verspreid en hun identiteit bewaard. Dat is uniek. Hun aantal is vandaag 14 miljoen.

- Opmerkelijk is dat er in de laatste twee eeuwen een openheid is gegroeid naar het christendom. Vele markante Joden hebben zich tot de RKK bekeerd. Een van de meest bekende is Edith Stein, bekeerd na het lezen van het leven van de H. Theresia van Avila, binnengetreden in de karmels van Keulen en later van Echt. Ze is omgekomen in Auschwitz. Daar is Israël Zolli, opperrabbijn in Rome, die bij zijn doopsel de naam Eugenio koos uit dank voor de zo omstreden paus Pius XII omwille van zijn inzet voor de Joden tijdens W.O. II, Roy Schoeman, de gebroeders Ratisbonne, de tweelingbroeders Lémann, die priester werden, de kardinaal Lustiger van Parijs… en andere.

- Het Concilie heeft het klimaat grondig veranderd. Zeker paus JP II, die voor het eerst sinds Petrus in 1986 een Joodse synagoge bezocht, en onder daverend applaus bekende dat de Joden onze oudste broeders zijn in het geloof. De directeur van het Joodse centrum in Parijs getuigde: “Deze paus heeft meer gedaan voor de toenadering met de ons, dan alle katholieken in 20 eeuwen.” Paus Benedictus XVI herhaalde in 2006 tot de opperrabbijn van Rome: “In Christus delen we in de erfenis van uw vaderen; we zijn geënt op de ene heilige boom van het Godsvolk.”

- Vandaag worden we geconfronteerd met het fenomeen van een wederopstanding van deze “Messiaanse Joden”, die Jezus aanvaarden als Messias. Zij beweren hierdoor niet over te lopen naar een andere religie, maar precies terecht te komen in de vervulling van hun eigen Joodse geloof. Over de wereld zijn er nu tegen het half miljoen Messiaanse Joden, verdeeld over zo wat 1000 gemeenschappen. In Israël meer dan 5000 in aantal. Zij wensen een nieuw concilie van Jeruzalem, waarin zij trouw aan Jezus, zoals de eerste christenen, tegelijk hun Joodse tradities mogen bewaren. “Verheug u met Jeruzalem… Als een rivier leid Ik de vrede naar haar toe…” (Jes. 66, 10-14; eerste lezing). Een uitdaging voor de Kerk. Een teken van de Geest ! Teken tot gebed!