11de zondag dh jaar (C) Gezinsmisviering 2013

11de zondag dh jaar (C) Gezinsmisviering 2013

“De Liefde heeft nooit vakantie”

WELKOMSTWOORD

Kind: Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods Koninkrijk.

Kind: Heb je geen liefde voor elkaar,
dan vallen je dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is dan niet om te buigen.

Kind: Geef je geen antwoord op verdriet,
dan zullen de tranen niet drogen.
Zie je het leed in de wereld niet,
dan worden Gods woorden verbogen.

Kind: Heb je geen oog voor het gemis,
en weet je geen brood te delen;
denk dan aan Jezus die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.

Kind: Wanneer je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen maak de liefde toch waar;
schrijf het op alle wegen!

EERSTE LEZING (2 Samuël 12, 7-10. 13)

Kind: Lezing uit het 2e boek van Samuël.
In die dagen sprak de profeet Natan tot David: ‘Zo spreekt de Heer, de God van Israël: Ik heb u gezalfd tot koning over Israël en ik heb u bevrijd uit de macht van uw vijand Saul, ik heb u het huis van uw heer geschonken en u de beschikking gegeven over de mensen van uw heer; Ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven, en als u dat nog te weinig vindt, wil Ik er nog evenveel aan toevoegen. Waarom hebt u dan toch het gebod van de Heer uw God geminacht en gedaan wat Hij niet goed vindt?
U hebt de vrouw van Uria de Hethiet genomen en Uria hebt u vermoord door het zwaard van de Ammonieten. Welnu, het zwaard zal altijd in uw huis zijn als oorzaak van dood en verderf, omdat gij Mij de God van Israel, hebt geminacht en de vrouw van Uria de Hethiet tot vrouw hebt genomen.’
Toen zei David tot Natan: ‘Ik heb tegen de Heer gezondigd.’ Natan antwoordde: ‘Dan heeft de Heer u deze zonde vergeven: gij zult niet sterven.’

EVANGELIE (Lucas 7, 36-50)

VOORBEDEN

Pr.: Bidden wij tot God, die ons altijd lief heeft:

Kind: Voor alle priesters, diakens en pastoraal werkenden in onze kerk; dat zij op een liefdevolle en respectvolle manier met mensen omgaan. Laat ons bidden.

Kind: Voor mensen die echt spijt hebben van alles wat zij verkeerd hebben gedaan; dat zij mogen weten dat er bij U altijd vergeving mogelijk is. Laat ons bidden.

Kind: Voor onszelf; dat wij altijd mild zijn in ons oordeel over anderen en niet te snel oordelen. Laat ons bidden.

Kind: Voor onze vaders op deze Vaderdag; dat de liefde van en voor hun kinderen groot en klein oneindig is. Laat ons bidden.

Kind: Voor de mensen die ziek zijn en die onze steun hard nodig hebben; dat wij voor heneen werktuig van Gods liefde zijn. Laat ons bidden.

Kind: Voor onszelf; dat wij in deze vakantie de tijd vinden om de liefde voor elkaar te onderhouden. Laat ons bidden.

SLOTGEDACHTE:

Kind: Heer, U bent voor ons
om ons de goede weg te wijzen.
U bent naast ons
om ons een hand te geven.
U bent achter ons
om ons te beschermen tegen gevaar.
U bent onder ons
om ons op te vangen wanneer we struikelen.
U bent in ons
om ons te troosten in verdriet.
U bent om ons heen als een sterke muur
wanneer anderen over ons heen willen lopen.
U bent boven ons
om ons te zegenen met uw Liefde.
Vandaag en morgen en altijd.