Hoe bereiken topsporters hun doel? (2010)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 205 niet laden

Wie van jullie doen er aan sport?
Sport is in onze tijd nog altijd zeer populair. Dankzij radio en tv worden topsporters zeer beroemd.
Topsporters bereiken hun doel niet vanzelf. Ze hebben er veel voor over: vele uren training, onthouding van bepaald voedsel, lange reizen, investering van geld en ontzegging van andere ontspanning. Velen van hen zullen ook wel eens een moeilijke periode hebben doorgemaakt. Blessures, vormverlies, hardnekkige griep etc. Ze zullen misschien wel eens de wanhoop nabij geweest zijn. Maar alle sporters die nu aantreden hebben op die momenten doorgezet en de moed niet opgegeven.

Er is een spreekwoord dat zegt: "Het succes van de geslaagden is begonnen op het moment dat anderen de moed opgaven".

Paulus schrijft in zijn brief aan de 1 KORINTHIERS 9:24: Gij weet het: de hardlopers in het stadion lopen allen, maar slechts één wint de race. Loop zo dat je wint! En de atleten ontzeggen zich bij de training allerlei dingen. Zij doen dat om een vergankelijke krans, wij om een onvergankelijke.

Ook wij worden opgeroepen nooit op te geven. Maar dan waar het gaat om de vestiging van het Rijk Gods. Om het realiseren van vrede en gerechtigheid in deze wereld. Om het behoud van het milieu. Om de vooruitgang van de volkeren. Om de bestrijding van de misdaad. Om het in stand houden van de kerk. En ga zo maar door.

Geef nooit op. Bij wie zouden we een beter voorbeeld kunnen vinden dan bij Jezus Christus. Laten we zijn leven eens nagaan.
Het begint al bij zijn geboorte. Hij is niet welkom. Hij wordt geboren in een stal. Zijn ouders moeten met Hem vluchten naar Egypte. Maar Hij keert terug naar Nazareth.

Aan het begin van zijn openbaar leven gaat Hij de woestijn in. Hier komt Hij in de verleiding voor een gemakkelijk leven te kiezen en de afgoden van deze wereld te aanbidden: macht, consumptie, goddeloosheid. Maar Hij bezwijkt niet.

Als Johannes, zijn beste medewerker, gevangen wordt genomen, gaat Hij juist aan de slag. Hij laat zich niet intimideren.

Al heel snel krijgt Hij het aan de stok met schriftgeleerden als Hij op sabbat genezingen verricht. In Johannes 5 staat al de eerste vermelding van vervolging. Jezus zegt daarop: "Zolang mijn Vader werkt, werk ik ook".

Ook met het volk krijgt Jezus moeilijkheden. Want ze willen Hem tot koning maken, bijvoorbeeld na de broodvermenigvuldiging. Jezus voelt zich dan gedwongen zich in de eenzaamheid terug te trekken. En dat zal zich nog vaak herhalen.

Na de broodvermenigvuldiging en vele wonderen, krijgt Hij een massa aanhang. Dan begint Hij te spreken over Zichzelf als het brood des levens. Hij zegt: "Geloof mij, als u het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u het leven niet blijvend in u". Dan staat er (Joh.6,66): "Vanaf dat moment keerden vele volgelingen hem de rug toe en gingen voortaan hun eigen weg". Een cruciaal moment in Jezus' leven. Wat moet hij nu? Stoppen en maar visser of tollenaar worden? Hij richt zich op dat moment tot de twaalf apostelen en vraagt hun: "Willen jullie ook weggaan?". Petrus antwoordt: "Heer, naar wie moeten wij gaan? U spreekt woorden die eeuwig leven geven."

Hij krijgt moeilijkheden met zijn familie. Die proberen Hem naar huis te halen en Hem zo aan het gevaar van arrestatie te onttrekken.

En tenslotte zijn kruisweg: Hij geeft zijn levensopdracht niet op, ook al wordt Hij door één van de apostelen verraden. Hij bidt in de Hof van Olijven dat die kelk aan Hem voorbij mag gaan, maar zegt er direct bij: "Niet mijn, maar uw wil geschiede". Hij blijft trouw aan het goede, aan de hoop, aan de vergevingsgezind­heid. Hij scheldt niet tot de ruwe soldaten die Hem aan het kruis slaan, maar Hij bidt voor ze omdat ze niet weten wat ze doen. Hij vergeeft de goede moordenaar, Hij geeft Johannes aan Maria tot zoon en Maria aan Johannes tot moeder. Zijn aandacht blijft zelfs in dit bittere uur op anderen gericht. Hij geeft nooit op. En alleen daardoor kon de verrijzenis komen.

Petrus is ook een voorbeeld: Hij heeft de hele nacht gevist en niets gevangen. Toch geeft hij de moed niet op. Als Jezus zegt: werp het net nog maar eens uit, dan doet hij het. Misschien met vertrouwen, misschien met de moed der wanhoop, misschien alleen om Jezus een plezier te doen, maar hij doet het.

Ook Paulus heeft doorgezet in een moeilijk leven. In de eerste lezing hoorden wij dat hij zich de misgeboorte voelt. Maar daarna zegt hij: "Ik heb harder gewerkt dan alle anderen, niet ik, maar de genade van God met mij." Hij heeft ook heel wat om Jezus moeten doorstaan: een schipbreuk, vervolging, steniging, gevangenis. Maar ook hij heeft volgehouden ten einde toe.

Hij roept daarom op vast te houden aan het evangelie dat hij verkondigd heeft:

2 KORINTHIERS 4:16 Neen, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, ons innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag. GALATEN 6:9 Laten we niet moe worden goed te doen; als we de moed niet verliezen, zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen. HEBREEEN 10:25 Wij moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoon zijn te doen; laten we elkaar moed inspreken, en dit te meer naarmate gij de grote dag dichterbij ziet komen. HEBREEEN 2:3 Denk aan Hem die zulk een tegenstand van zondaars te verduren had; dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven.

Geef nooit op. Soms heb je een aansporing nodig, iemand die je over het moeilijke punt heen helpt. Heel wat sporters worden door het publiek en door de trainers aangemoedigd. Dat kan net het verschil zijn tussen winst en verlies.

Wij worden aangespoord door Jezus en een menigte van heiligen die zelf hebben volgehouden.
Geef nooit op, met jezelf niet, met je medemens niet, met God niet. Vooral dat laatste niet, want Hij zal op het moeilijkste moment nabij zijn en kracht geven.

Insteek naar kinderen

Memisa: missionarissen en ontwikkelingswerkers zijn mensen die de moed nooit opgeven, ook al hebben ze veel moeilijkheden en tegenslagen te verwerken: rampen, epidemieën, guerrilla's, corruptie, diefstal.

Meisjes en jongens,

Geef nooit op.
Topsporters bereiken hun doel ook niet zomaar. Wat moeten ze er voor doen?

Wat wilde Jezus graag bereiken?
Lukte het Hem ook?

Wat heeft Jezus voor tegenslag en tegenwerking gehad?
Hij werd in een stal ver van huis geboren
zijn ouders moesten met Hem vluchten naar Egypte
Hij werd in de woestijn door de duivel op de proef gesteld
zijn beste vriend, Johannes de Doper werd vermoord
de wetgeleerden en Farizeeën werkten hem tegen
ze hebben vaak geprobeerd Jezus te doden, bijvoorbeeld door Hem in een ravijn te storten of te stenigen, maar telkens ontsnapte Hij.
soms had Hij veel aanhang, maar als Hij over zijn lijden sprak, dan lieten de mensen Hem weer in de steek.
zelfs de apostelen lieten Hem in de steek toen Hij gevangen werd genomen.

Maar Jezus geeft nooit op. Hij wil doen wat God de Vader Hem opgedragen heeft. Hij zegt steeds tegen God: "Uw wil geschiede". Hij geeft nooit op, zelfs al kost Hem dat uiteindelijk toch zijn leven.

Petrus de visser. Op een nacht lukte het niet. Hij had niets gevangen. Maar Jezus zegt: gooi het net uit. En omdat Jezus het zegt doet Petrus het nog maar eens. En dan lukt het wel. Het net zit vol vissen.

Als we het moeilijk hebben, dan mogen we bidden dat God ons helpt om vol te houden. Hij kan ons de moed en de kracht geven om door de moeilijkheden heen te gaan.

Vissen deed Petrus voor zichzelf. Maar daarna vraagt Jezus hem mensen te verzamelen in zijn Koninkrijk. Jezus vraagt ons mee te werken aan zijn koninkrijk. En dat is niet makkelijk. In deze tijd is het geloof niet in de mode. En de kerk al helemaal niet. Heel veel mensen hebben de kerk de rug toegekeerd.
Als priester of medewerker van de kerk heb je wel eens de neiging de moed op te geven.
Ik denk wel eens: ik kan beter computerles gaan geven. Dan krijg ik zeker veel meer leerlingen. Of computers verkopen. Dan krijg ik zeker veel meer klanten dan in de kerk.

Maar Jezus zegt tegen ons: geef nooit op. Blijf geloven. Blijf leven en werken voor mijn Rijk.
Ook al is het in deze tijd moeilijk om te geloven of bij de kerk te horen. Geef nooit op. Zeg net als Jezus elke dag tegen God: Uw wil geschiede. Als anderen het misschien stom vinden dat je naar de kerk gaat of nog bid thuis: geef nooit op. Als anderen je uitlachen: geef nooit op. Als je zelf wel eens twijfelt: geef nooit op. Als je misschien liever andere dingen doet dan naar de kerk gaan: geef nooit op. Jezus roept je. Hij vraagt je op de eerste plaats voor Hem te kiezen en daar alles voor over te hebben.
Geef nooit op.

BEGROETING

Geef nooit op: de ouderen onder ons kennen misschien nog wel het tv-programma met die naam. Daarin mochten kinderen een speciale wens doen, bijvoorbeeld om een keer ergens naar toe te gaan, of een beroemde sporter of artiest te ontmoeten of iets te doen wat kinderen eigenlijk nog niet mogen zoals vliegen of autorijden. Henny Huisman liet die wens dan in vervulling gaan.
Wat was Jezus' wens?
Geef nooit op: wat betekent dat voor ons christen-zijn?
Daarover willen we in deze viering nadenken.

GEBED

God, bij U voelen we ons veilig. U kent ons, onze sterke en zwakke kanten, onze vreugden en onze zorgen en ook de pijn die we voelen omdat iets mislukte of niet ging zoals we hadden gehoopt. Help ons God, om nooit op te geven, maar altijd door te zetten. Door Christus onze Heer.

GEBED OVER DE GAVEN

Goede God,
neem deze gaven van brood en wijn aan, de vruchten van de aarde.
U hebt ze bestemd om ons in leven te houden, om ons kracht te geven..
Wij bidden U:
help ons om nooit op te geven in het geloof dat U bij ons bent. Amen.

SLOTGEBED

Heer, het lukt ons niet altijd om goed te doen. Soms staan we met lege handen.
Maar U vult ze met brood en wijn, met Jezus' Lichaam en Bloed. Zo wilt U ons kracht geven om vol te houden en de weg te blijven volgen die Jezus ons gewezen heeft. Help ons om nooit op te geven door Christus onze Verrezen Heer. Amen.