Banden met profiel laten diepe sporen na

Beste vrienden,

Verwachtingen drukken, bewust of onbewust, altijd een stempel op ons leven en ook op onze ontmoetingen met anderen. Ouders verwachten iets van hun kinderen, en omgekeerd. Werknemers hebben verwachtingen tegenover hun werkgever en die op zijn beurt verwacht ook iets van zijn medewerkers. Jonge koppels, die voor een gezamenlijke weg hebben gekozen, koesteren ook verwachtingen, hoe hun toekomst er zal uitzien, en wat ieder van hen daartoe kan bijdragen.     Maar verwachtingen komen niet alleen van de anderen naar ons toe, neen, wij hebben ook concrete verwachtingen aan onszelf. Dat heeft te maken met een bepaald beeld die ikzelf van anderen, maar ook van mezelf maak.  Komen die, mijn beelden en verwachtingen, dan overeen met die van mijn medemensen, dan is alles ok.  Maar o wee wanneer sommige van die beelden teleurstellen of helemaal niet overeenkomen, dan komt het tot conflicten en dan wordt het gevaar reëel, dat we die anderen, of soms zelfs onszelf, in een schuif wegstoppen en op die manier beperken.  Het is juist die menselijke basiservaring waar het in het evangelie van vandaag om draait.

We komen hier nog even terug op de ietwat netelige situatie in de Synagoge van Nazareth, de stad waar Jezus was opgegroeid, waarvan weh et begin vorige week hebben gehoord. Vandaag horen we de reactie van de plaatselijke bevolking op zijn woorden. En wanneer we die reacties bekijken, dan zouden we die kunnen samenvatten onder de titel: „Verkeerde verwachtingen “, of ook nog „Alleen tegen allen. “   Maar we mogen de mensen van toen ook niet overijld veroordelen, maar gewoon proberen om ons in hun vel te verplaatsen. Net zoals zij toen, hebben ook wij ons vandaag in het „gebedshuis“  verzameld om God te loven en om Zijn woord te beluisteren.  En Jezus is vandaag ook onder ons aanwezig. Bv In uw persoon, of in de uwe…  Stel dat wij U nu zouden vragen om als lector te fungeren en de Bijbellezing voor vandaag voor te lezen. U gaat naar de lezenaar en dan leest u ons een tekst voor die we allemaal al dikwijls hebben gehoord: "De Geest van de Heer rust op mij; daartoe heeft Hij mij gezalfd. Om aan armen de goede boodschap te brengen heeft Hij mij gezonden; om aan gevangenen hun vrijlating aan te kondigen en aan blinden het licht in hun ogen, om verdrukten in vrijheid te laten gaan en een jaar aan te kondigen dat de Heer welgevallig is.“ Zover is alles nog OK. Maar dan sluit onze lector, Jezus, het boek en zegt niet: „Gods woord midden onder ons“, maar kijkt ons allemaal recht in de ogen en zegt: „Vandaag is het Schriftwoord dat U gehoord heeft in vervulling gegaan. Vandaag, hier en nu – met Mij – begint het Rijk Gods“. 

In s ’Hemels naam, hoe denken jullie dat wij zouden reageren?   

Sommigen zouden het hoofd meewarig schudden naar het motto: Moet er geen zand zijn? Heeft die man ze nog wel allemaal?  Anderen zouden misschien verontwaardigd reageren, zouden onze lector van Godslastering beschuldigen en hem onmiddellijk uit de kerk zetten. En diegenen die echt op Hem zouden ingaan? Die zouden, net zoals die mensen toen in Nazareth, naar bewijzen vragen om zijn uitspraak te rechtvaardigen.  Ja, ik denk dat wij ook zichtbare tekenen nodig zouden hebben om datgene wat daar beweerd wordt, ook echt te kunnen geloven.  Of heeft niemand onder jullie ooit de gedachte gekoesterd dat geloven toch veel gemakkelijker zou zijn wanneer er ook vandaag nog zulke wonderen zouden gebeuren als toen?  En dan kan ik al bijna horen hoe sommigen die Jezus dan zouden aansporen: „Doe voor ons toch ook eens een wonder, zoals toen. Toon ons toch een keer wat je kan. Red die kankerpatiënt of dat slachtoffer van een beroerte. Er zijn zoveel mensen die op genezing wachten, die lichamelijk of geestelijk ziek zijn. “Nog anderen denken misschien eerder aan de vele vluchtelingen en aan al die slachtoffers van geweld in burgeroorlogen. Gij Jezus, zoudt, als teken van Uw macht, toch een einde kunnen maken aan al die miserie. “    

We stellen dus vast: Wanneer Jezus vandaag echt iemand onder ons zou zijn, dan zou Hij aan ons, net zoals de mensen in Nazareth het destijds van Hem vroegen, ook de nodige geloofsbrieven moeten overhandigen.  Jezus zou het, bij ons vandaag, zeker ook niet gemakkelijker hebben gehad, want ook vandaag nog zou Hij veel verwachtingen teleurstellen. Hij wil niet dat de mensen omwille van zijn wonderen in Hem geloven, maar Hij wil hen met zijn boodschap, met zijn levenswijze, tot navolging aanzetten.  Jezus maakt ons duidelijk: Verlossing en bevrijding kunnen niet worden geconsumeerd zoals een soort van geneesmiddel in de zin van: „Neem het juiste pilletje, dan word je mooi slank!“ – of – „Slik voldoende voedingssupplementen, dan blijf je gezond!“ Neen Jezus wil ons overtuigen om een andere weg in te slaan, een weg die veel beter voldoet aan de waardigheid en de vrijheid van de mens. Hij wil dat wij Hem vertrouwen en in Hem geloven, en wel met alle consequenties.  Hij heeft ons die weg getoond en heeft hem ons voorgeleefd. Maar of wij bereid zijn om die weg te volgen, dat moeten we, ieder voor zich, zelf beslissen.   

Voor de bewoners van Nazareth was die weg een te grote uitdaging; zij konden en wilden Jezus niet geloven en niet vertrouwen. Waarom? Misschien omdat de consequenties voor ieder van hen te groot zouden zijn geweest.  Daarbij schiet me die als grap geformuleerde vraag te binnen: Kennen jullie het verschil tussen een autoband en een christen?  Neen?  Een autoband heeft minimum 2 mm profiel nodig! Het is als grap omkleed, maar men wil duidelijk maken dat men het jammer vindt dat er te weinig christenen met profiel zijn; Mensen zoals Jacques Gaillot, de vroegere Bisschop van Evreux, die schandalen heeft geriskeerd en die aan vooroordelen heeft geschud. Ook vandaag nog gaat hij ongedwongen om met vreemdelingen, homoseksuelen en drugsverslaafden. Daarbij laat hij zich in met mensen die meestal niet in, maar buiten de kerk leven en te vinden zijn. Aan al die mensen verkondigt hij de onvoorwaardelijke liefde van God voor al zijn kinderen. In die verkondiging staat hij volledig op de basis van het evangelie, Juist zoals Jezus bij zijn prediking in Nazareth. Maar Bisschop Gaillot werd reeds 21 jaar geleden afgezet als Bisschop van Evreux.

Wij klagen soms dat zo vele mensen hun weg niet moedig en rechtlijnig gaan en zijn ontgoocheld over het feit dat zo weinigen voor hun christelijke overtuiging uitkomen wanneer er weerstand wordt ondervonden of er nadelen uit kunnen voortkomen. Maar wanneer we de blijde boodschap ook willen leven, dan heeft dat consequenties. Ik ben ervan overtuigd dat overal daar, waar wij op Gods kracht vertrouwen, dat we daar profiel tonen en dat er dan ook vandaag nog wonderen kunnen gebeuren. En dat overal daar, waar wij ons, vertrouwend op God, op weg begeven en door ons handelen voor de zwakken en benadeelden een blijde boodschap zijn, dat we ook daar profiel tonen en er daar ook wonderen kunnen gebeuren.

Autobanden met voldoende profiel laten, zonder twijfel, diepe indrukken en sporen na.  Christenen met profiel ook!   Amen