Johannes 2,1-12 de bruiloft te Kana

 De bruiloft te Kana’ Johannes 2,1-12

Plots is er geen wijn meer! We moeten op moeilijk momenten in ons leven vooral zoeken naar de kern. Wij zijn kinderen van God, laat ons in moeilijk momenten niet weglopen en luisteren naar wat er op een feest gebeurt waar Jezus aanwezig was en wat hij daar tot ons te zeggen heeft.

Maria ziet het dreigende gebrek aan wijn. ‘Jezus, ze hebben geen wijn meer.’ Even later richt ze zich tot de bedienden: ‘doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ Dan komt Jezus in beeld. Hij zorgt niet alleen voor extra wijn, nu wordt de beste wijn geschonken! Daarom zet Hij de bedienden aan het werk.

Zijn eerste opdracht luidt ‘vul de vaten’, schep en breng het naar de ceremoniemeester’. Ze zullen hun opdracht vast niet begrepen hebben, maar ze deden het toch. Ze vulden de vaten tot de rand. Elk vat kan – ruw geschat - zo’n honderd liter water bergen. Al met al zeshonderd liter water dus.

Om een ommekeer te bewerken daar waar gebrek heerst, is de oplossing: in actie treden op Jezus aanwijzing. Verandering is enkel mogelijk als we de mouwen opsloven en handelen. Jezus wil niet dat mensen gebrek lijden en waar dat fout loopt, roept hij u en mij op om vaten te vullen. Een vat van gebed, een vat van inzet, een vat van menslievendheid.

Wat moeten we nog verder begrijpen.

De datering valt al op, op de derde dag werd er de bruiloft gevierd zegt de evangelist. De derde dag na wat? Dat is ons duidelijk. Laten we even terug gaan in het oude testament. Daar is de derde dag een aanwijzing dat God gaat verschijnen. De derde dag van de bruiloft van Kana wijst dus vooruit naar de definitieve en beslissende Godverschijning in de geschiedenis, namelijk de verrijzenis van christus op de derde dag.

Er is nog een ander element in het verhaal. Jezus zegt tegen zijn moeder dat zijn uur nog niet gekomen is. Dat betekent dat hij niet louter op eigen initiatief handelt, maar steeds de wil en de bedoeling van zijn Vader volgt.

Wat in Kana gebeurt is kenmerkend, waar God is daar is overvloed. Jezus schenkt zichzelf overvloedig weg voor de mens in moeilijkheden. De overvloedige wijn op het feest van Kana is daarom een teken dat Gods bruiloftsfeest met de mensheid , zijn zelfgave aan de mensen , een aanvang heeft genomen.   Daarmee verbindt Jezus zijn eigen bestaan , zijn eigen persoon, op geheimvolle wijze met Gods geheim.

Water, bestemd voor een rituele reiniging wordt wijn. God komt het menselijk pogen tegemoet met zijn gave. Hij schenkt zichzelf en brengt daarmee de feestvreugde op gang, alleen Gods aanwezigheid en zelfgave brengt die tot stand.

Nu nog genieten wij van de wijn in de eucharistieviering, Het herinnert ons aan Jezus lijden dood en verijzen voor ons. Zo kwam Hij ons tegemoet als een levende God in ons, zo is hij voor ons aanspreekbaar , niet veraf, maar heel dichtbij.

Maar de wijn vinden we ook in de woorden van Jezus, Zijn woorden zijn Gods woorden, , die geven ons vreugde en de zoete vrolijkheid van de ware wijn. Gods woorden die ons alles schenken om echt ten volle mens te zijn met al onze moeilijkheden hier op aarde. God is aanspreekbaar in elke situatie, als we kwaad zijn kunnen we vragen; “God alstublieft, ik wil niet meer zo kwaad zijn, help me mezelf te overstijgen.

Leven naar het voorbeeld van Jezus is mogelijk door met hem verbonden te zijn. Door zijn woorden vinden we de zin van ons bestaan en de weg die we moeten volgen. Zo kon ik onlangs 2 bonnen uitprinten voor een reductie dat normaal maar 1 bon per gezin voorziet. In verbondenheid met Jezus heb ik maar bon gebruikt.

Jezus leefde in verbondenheid met God , als wij in verbondenheid met Jezus leven dan kunnen we ook Gods droom waarmaken, Die verbondenheid maakt ons als christen milder en vriendelijker zelfs in moeilijke omstandigheden zoals armoede, ziekte, scheiding, sterven.

We kunnen dit feest van Kana niet op wetenschappelijke waarheid doorgronden. Dat is ook niet de bedoeling want we kunnen God niet doorgronden, wel ontmoeten. Dat leren we door Jezus. Jezus zorgt voor mensen, komt noden tegemoet en zegt dat hij dat zal blijven doen in overvloed. Dat is dus wat wij ook moeten doen met mensen, hen ontmoeten, niet doorgronden, maar helpen. Dat is al een eerste opdracht als we kijken naar de mensen die dicht bij ons leven, onze partner, onze kinderen onze familie. Doen we ons best hen te ontmoeten of proberen we voor alles een uitleg te vinden of op alles een antwoord te krijgen.

We hopen om samen met u te kunnen groeien als vrije mensen in de gave van de Heilige Geest met liefde , vreugde, vriendelijkheid, vrede, geduld, goedheid,geloof , zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Laat Jezus dicht naast je zitten en je omarmen op dit feest van Kana.

Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.

Dank bij de ontmoeting voor de woorden van Jezus, in de naam van de Vader, de zoon en de h Geest.