25e zondag C (2010)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden

OPENINGSWOORD

Broeders en zusters, allemaal welkom. Wij hebben de laatste tijd vaker kunnen horen over criminele kopstukken, zowel in Italië als in Mexico, die door de politie zijn opgepakt. Het is onvoorstelbaar wat die mensen allemaal bedenken om op een oneerlijke manier aan geld te komen. Zij zijn ontzettend sluw.

Jezus Christus zegt in het evangelie: Waren de kinderen van het licht maar bereid om zich evenzeer in te spannen voor het goede. De kwade machten werken blijkbaar harder dan de goede. Niet dat het kwade zal overwinnen, maar de wereld en ook de Kerk zou er beter uitzien als ook wij, goedwillende mensen, met wat meer overleg te werk zouden gaan.

Vragen wij, dat wij de wegen mogen ontdekken om het Rijk Gods, het Rijk van liefde en vrede, in onze tijd een grotere plaats te geven.

Een bijzonder woord van welkom aan Loek en Coba Commandeur-Eeken en hun kinderen en kleinkinderen. Loek en en Coba vieren vandaag hun 50-jarige bruiloft. Een mijlpaal waarvoor wij God bijzonder willen danken en natuurlijk willen wij ook zijn zegen vragen voor de toekomst.

Jullie hebben elkaar in Heerhugowaard leren kennen. Coba was een vriendin van Annie Commandeur, een jongere zus van Loek. Zo zie je maar wat je mede aan een zus en vriendin te danken kunt hebben: een levenslang gelukkig samenzijn!

Loek is boekhouder geweest bij een bank en daarna ruim 40 jaar bij de firma Botbouw werkzaam geweest. Hij is beminnelijk, kan goed luisteren, is sportief, altijd een goede voetballer geweest, op zijn 70e nog zijn zwemdiploma gehaald. Een mens is nooit te oud om te leren. Loek heeft vele vrijwilligerstaken uitgevoerd, in diverse besturen gezeten en is altijd behulpzaam voor de medemens.

Coba heeft voor haar trouwen bij Albert Heijn gewerkt en was daarna een goede moeder voor de kinderen. Creatief, óók sportief, heeft vele hobby's, bijvoorbeeld samen met de kinderen op orgelles, maar ook volgde zij cursussen kalligrafie en Engels. Zij is al jaren lid van ´Groei en Bloei´ en gek van tuinieren.

Samen zijn ze heel betrokken bij het wel en wee van de kinderen en kleinkinderen, en gaan er graag op uit. Ze hebben al heel wat prachtige reizen gemaakt, naar Shri Lanka, Israël, en afgelopen jaar zijn ze op bezoek bij zoon Frits, die 1½ jaar met zijn gezin op Curaçao heeft gewoond. Bij Loek begint de wagen ietsje te kraken, maar... krakende wagens...

Lieve Coba en Loek, laten wij God en elkaar, ouders, kinderen en kleinkinderen, dankbaar zijn. Natuurlijk is er in ieders leven weleens wat, maar dat maakt de liefde ook mooier en sterker. Liefde voor God en voor elkaar is het mooiste wat een mens kan hebben, nog veel en veel mooier dan rijkdom en gezondheid. Gefeliciteerd, dat jullie deze mijlpaal hebben bereikt. En van harte nog veel goede jaren toegewenst!

Wij allemaal schieten ook weleens tekort in liefde en trouw. Daarom willen wij nu eerst samen om vergeving vragen.

OPENINGSGEBED

Laat ons bidden. Heer onze God, Gij neemt het op voor al wat kwetsbaar is en klein en leert ons wat rechtvaardigheid en vrede is. Open ons hart voor de mensen om ons heen; geef dat wij bezorgd zijn voor elkaar, betrouwbaar in het kleine en groot in dienstbaarheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon ... . Amen.

PREEK

Het evangelie, de Blijde Boodschap, eindigt vandaag met de zin: "Gij kunt niet God dienen en de mammon", d.w.z. het geld.

Kunnen wij de mensen in twee verschillende groepen indelen? Er is één groep, die God dient en een andere, die leeft voor het geld? Nee, de grens tussen het Rijk van God en dat van de mammon loopt dwars door ieder mensenhart. Nu eens leggen wij meer nadruk op het ene rijk, dan weer meer op het andere.

God dienen betekent: in je leven rekening houden met God, Hem in je leven de eerste plaats geven.

Wat bedoelde Jezus Christus nu toen Hij zei: Je kunt de mammon niet dienen. Hij stelt het geld en het bezit voor als een persoon, als een god, die zich opstelt tegenover de ware God. Een god is iemand aan wie de mens alles opoffert, aan wie hij alles te danken heeft. Van hem verwachten wij ons heil.

‘De mammon dienen' wil zeggen, dat iemand zijn geluk verwacht van en zijn leven toewijdt aan het verkrijgen van geld en macht.

Welnu, zegt onze Heer, God en de mammon zijn twee totaal van elkaar verschillende werelden. En je kunt onmogelijk van allebei tegelijk je heil verwachten. Wij moeten daarbij goed voor ogen houden, dat ‘echt geluk' iets is wat blijvend is, eeuwig. Dat kunnen geld en bezit ons niet bieden.

Er zijn mensen, die inderdaad de mammon als een god vereren. Het zijn keiharde zakenlui. Economische motieven zijn de enige, die tellen. En... dergelijke mensen zijn er altijd al geweest. De profeet Amos vertelde in de eerste lezing over handelaren, die wachtten op het passeren van de nieuwe maan, dan zouden zij de korenmaat verkleinen, de weegschaal vervalsen en de arme verkopen voor een paar schoenen. Dat gebeurt vandaag de dag nog, maar dan aangepast aan onze tijd.

En toch, zou er niet in het hart van de meest verstokte materialist een moment kunnen komen waarop hij zich afvraagt: Wat is het einde van dit alles?

Eén ding is duidelijk: de mens, die leeft voor het geld, lijdt onder het geld. Als de mens geld als zijn meester aanvaardt, wordt hij er de slaaf van. Er is nooit genoeg.

Het stoffelijke van deze wereld kan en mag nooit het belangrijkste doel van een mensenleven zijn. De geest van de mens laat zich niet voeden door geld en bezit. Dienaars van de mammon zijn vaak angstig en achterdochtig, omdat zij ieder moment hun geluk kunnen kwijtraken.

Wat stelt Jezus Christus zich voor bij het dienen van God? Wat moet er gebeuren wil God het centrum van ons leven zijn?

Jezus vertelt het verhaal van de onrechtvaardige rentmeester. Hij prijst hem, niet vanwege zijn schurkenstreken, want hij heeft fraude gepleegd. En omdat hij weet, dat hij zijn baantje zal kwijtraken, vervalst hij ook nog eens de schuldbekentenissen en de overblijvende goederen deelt hij met de schuldenaars. Zo betrekt hij ook andere mensen in zijn kwade praktijken.

Jezus Christus prijst de rentmeester, omdat hij met overleg te werk gaat. Hij heeft waardering voor zijn vindingrijkheid en denkt: waren de kinderen van het licht maar zo slim, maar dan om het goede te doen. De machten van het kwaad werken dikwijls harder om het kwade te bereiken dan dat de goede machten dat doen om het goede te bereiken.

Hoe wij het ook formuleren, laten wij God dienen om te verkrijgen, dat het Rijk Gods in deze wereld meer vorm krijgt. Laten wij zelf meer het goede doen. En als wij horen over kwaad, laten wij er dan niet over oordelen, maar er veel voor bidden. Daartoe werden wij ook opgeroepen in de tweede lezing. Paulus vroeg om te bidden voor alle mensen, voor koningen en voor hooggeplaatsten, opdat wij in vrede kunnen leven. Soms is het nodig het kwaad met kracht af te wijzen, maar zelf ervan getuigen hoe mooi en goed het is om te leven volgens de normen van het evangelie heeft dikwijls meer effect dan het onbarmhartig veroordelen van het kwade.

Hoeveel heiligen zijn er niet geweest, die in hun leven een duidelijke keuze hebben gemaakt tussen het rijk van God en het rijk van de mammon! De heilige Elisabeth van Thüringen bijvoorbeeld. Zij werd in 1207 in de Hongaarse plaats Sárospatak geboren als dochter van koning Andreas II van Hongarije. Loek en Coba hebben nog gefietst in Hongarije. Elisabeth groeide op in de Wartburg in Thüringen en huwde met Ludwig IV, landgraaf van Thüringen. Ze kregen drie kinderen. Met instemming van haar man had zij veel aandacht voor de armen. Toen in 1225/26 een grote hongersnood uitbrak, stelde zij alle voorraden in de koninklijke schuren ter beschikking van de talrijke noodlijdenden van die dagen. Zij ging daarin zo ver, dat haar schoonfamilie en het paleispersoneel bang werd, dat er niets zou overblijven.

Zij besteedde uiteindelijk al haar geld en tijd aan goede doelen, stichtte een hospitaal en betoonde zich een voorbeeldig verzorgster van armen en zieken.

Broeders en zusters, laten wij de komende tijd eens nadenken over de vraag wat God wil dat wij met ons geld en onze tijd doen. Vaak kabbelt ons leven rustig verder en denken wij, dat het zo tot en met de laatste dag van ons leven verder kan gaan. Maar het zou kunnen, dat wij op gegeven moment geestelijk zoveel gegroeid zijn, dat God ons wil betrekken in een bepaald heilsplan, dat Hij heeft met de Kerk en de wereld. Denken wij niet dat wij ‘te gewoon' zijn om bij iets dergelijks betrokken te kunnen worden. Het zijn vaker heel gewone mensen geweest door wie God grote dingen tot stand heeft gebracht.

Wat doen wij met onze tijd en ons geld? Het is me duidelijk geworden, dat Loek en Coba hun tijd en geld zeer breed besteed hebben. Niet alleen voor de vele vakanties, met of zonder kinderen - ik hoorde zelfs van een voetreis naar Rome in een jubeljaar - maar ook voor het vele bijkomende werk dat jullie hebben gedaan en nog doen: stichting Deiko, dat is een zwembad, voor een begrafenisvereniging, met alle kinderen van het voetbal- of turnteam ergens heenrijden, de bibliotheek, de gevangenis, de kerkkoren, tafeltje dekje. Veel van jullie goede eigenschappen zijn overgegaan op de kinderen en kleinkinderen.

Na 50 jaar huwelijk mag je - soms: moet je - het een beetje rustiger aan doen. Maar ook dat kan op een andere manier een mooie en vruchtbare tijd zijn, een tijd van meer verdieping en bezinning.

Loek en Coba, weet dat God jullie door het sacrament van het huwelijk al die jaren heeft gesteund en dat Hij dat zal blijven doen. Jullie zijn op jullie beurt weer een steun voor jullie kinderen, kleinkinderen en voor iedereen, die weet heeft van jullie jarenlange liefde en trouw. Mogen jullie er samen ook nog lang van genieten!