Welk is de beste plaats? (2007)

De plaatsen werden bij het begin van het schooljaar alfabetisch toegewezen.  In de rij op de speelplaats ging het volgens grootte.  Bij de proclamatie volgens inspanning (?) en de behaalde punten. 

Wij zoeken een plaats in de ruimte en hebben er (g)een op de maatschappelijke ladder.  Soms valt veel te drummen en te duwen om deze te behouden of verder op te klimmen.  De beste plaatsen kunnen wel eens deze achteraan zijn.  Dit is het geval in de oorlog en op een pedagogische conferentie!  Dit antwoordde althans een onderwijzer, wanneer de begeleider hem uitnodigde naar voren te schuiven.  Er zijn kerkgangers die kiezen voor kerken met pilaren.  Een pilaar om er in te bijten of om er zich achter te verschuilen.  Jezus gaf een compliment aan de tollenaar achteraan en niet aan de Farizeeër vooraan (Luc 18, 9-14).  

Jezus werd nu en dan uitgenodigd bij Farizeeërs, al was hij niet hun beste maat.  Hij was meer in het gezelschap van tollenaars en zondaars.  Dit werd hem kwalijk genomen.  Hij was het minst van al in de buurt van de Sadduceeën. 

Meestal leidde zijn bezoek ten huize van een Farizeeër tot incidenten.  Er bleef steeds iets nazinderen en dat verbeterde de onderlinge verhouding niet.  Zie maar die keer toen een dame ongewenst binnenkwam en naar Jezus toeging (Luc 7, 36-40).  En die sabbat, waarop hij een man met waterzucht genas (Lc. 14, 2-6). 

Joodse maaltijden hadden een eigen protocol.  De omgang bij onze festijnen mag losser zijn; ereplaatsen zijn niet afgeschaft.  Jezus stelde als goed observator het sociogram op van het tafelgezelschap.  Hij was profeet, maar had veel gemeens met de wijsheidleraars.  Zo haalde hij een gezegde aan dat uit het boek der Spreuken kon komen of uit de volkswijsheid.  Wie aast op de beste plaats, kan er wel eens naast pakken.  Wie zich vernedert, zal verheven worden. 

Klopt dit wel?  De man/vrouw, die hoopt opgemerkt te worden en uit bescheidenheid eerst de laatste plaats inneemt, zou daar wel eens kunnen blijven zitten.  Wat als de gastheer hem/haar vergeet of niet ziet?.  Wie durft, bereikt meer.  De stoutste wezels zuipen de beste eieren. 

Jezus voedt op tot een andere waardeschaal.  De beste plaats is deze die Hij zelf heeft ingenomen.  Hij zocht niet de plaats van de heerser, maar deze van de dienaar (Luc 22, 26).  Bij zijn geboorte was voor hem geen plaats in de herberg (Luc 2, 7).  De Mensenzoon had geen steen om zijn hoofd op te leggen (Luc 10, 58).  Je vindt Jezus.bij de kleinen.  Bij hen moeten wij hem zoeken.  Hij die bij het Oordeel "als allerlaatste ter wereld wederkomt, wijst ons onze plaatsen, wanneer de strijd verstomt" (W. Barnard, Z.J. 589).  Hij laat zich daarbij leiden door de regel: "Wat jij aan de minsten der mijnen hebt gedaan" (Mt. 25, 40).  Op het gevaar af ruzie te krijgen met de linkshandige, plaatst hij de uitverkoren aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. 

De hemelse vader ziet waar wij ons ophouden.  Hij zal wie trouw dient niet laten vallen.  Hij zal deze welkom heten.  "Jou zal eer geschieden", zei Jezus.  Is Jezus dan uit op eer?  Neen, maar hij erkent dat dit deugd kan doen.  Hij jaagt geenszins verdiensten na.  

Jezus daagt zijn gastheer en elkeen van ons uit, wanneer hij aanduidt wie wij moeten uitnodigen.  Niet zij die kunnen teruggeven, maar zij die dit niet kunnen.  Hij verkiest niet de succesmens, maar armen, gebrekkigen, kreupelen, blinden.  Op zulke wijze verhoogt Jezus zeker zijn marktaandeel niet.  Slecht management van hem en van zijn volgelingen?  "Had abbé Pierre nood aan strategisch management?", vraagt Marc. Buelens, hoofddocent RUG zich af in Trends

Thuis zijn bij gebrekkigen, armen, kreupelen en blinden.  Voor hen gastheer of gastvrouw zijn.  Volgend jaar vieren de Zusters van Liefde van Jezus en Maria (Gent) tweehonderd jaar psychiatrische zorg.  In de Ark-gemeenschappen van Jean Vanier leven mensen met een handicap en hun assistenten samen.  

Anne nam met psychiatrische patiënten deel aan een Lourdesbedevaart van Ziekenzorg CM.  Bij haar thuiskomst vertelde ze enthousiast over Italiaanse scouts, die tijdens die week de zieken van haar groep hadden begeleid.  

Armen onthalen?  Huize Nativitas in de Brusselse Marollen ontvangt elke dag zestig personen voor een goedkope en toch smakelijke maaltijd.  Er is onthaal bij de Poverello, bij Kamiano; een feestmoment bij Kerst-in.  Tijdens de Gentse feesten kon je in de binnenplaats van Samaria, Nederpolder op adem komen van de drukte.  De vereniging De Tinten, geleid door enkele diakens en vrijwilligers, vangen asielzoekers op.  Ze begeleiden en helpen vluchtelingen om aan hun meest primaire behoeften tegemoet te komen.  

Jezus heeft niet voor dovenmansoren gesproken.  Hij blijft plaatsen aanwijzen aan wie gastheer en gastvrouw is van mensen, gewond door het leven.  Zij smaken vreugde in hun dienstwerk en mogen zich verheugen op een plaats bij de Hemelse Vader.