Goede Vrijdag B

'Toen Jezus de zure wijn genomen had, riep Hij:
het is volbracht,
en met gebogen hoofd gaf Hij de Geest.'

Met deze korte woorden vat Johannes het lijden van Christus samen.

Afgaande op de andere evangelisten kunnen wij aan Johannes
vragen: waarom zo kort van stof?
Waarom vermeld je niet
dat alles duister werd op Golgotha,
dat de aarde beefde,
dat Jezus het uitschreeuwde van de pijn ?

Niets van dat alles:
het is - als het ware - de voorstelling van een verstilde icoon
die Johannes ons schildert:
geen pijn, geen geluid:
een waardige gekruisigde.

Want het gaat bij Johannes beschrijving
van Jezus' dood om de aankondiging van een nieuw begin.

1
Johannes laat zijn verhaal daarom rijmen
op het uittochtsverhaal uit Egypte
dat wij gisterenavond begonnen en in de paasnacht uit zullen lezen:
'ze braken Hem de benen niet.'
Dat hadden ze ook niet mogen doen met het paaslam dat ze aten, daar in Egypte
toen de bevrijding van God volk begonnen was.

2
Zijn kleed was uit één stuk,
ontdekten de brute Romeinse soldaten.
Die wisten natuurlijk niet
dat dat alleen maar het geval hoort te zijn
bij het gewaad van de hogepriester.
Hij is een goede hogepriester die het heil brengt aan zijn volk.


3
Hij was naakt aan het kruis maar Hij schaamde zich niet.
Hij is de nieuwe Adam,
de mens in zijn oorspronkelijke en toekomstige zuiverheid.

4
En als Hij daar hangt wordt Zijn zijde geopend...
zoals die van Adam in het paradijs.

Uit Adams zijde werd de vrouw genomen... zijn bruid.
Jezus is de bruidegom van Zijn volk.
Naar Jezus' zijde wordt de nieuwe bruid geleid:
het volk van de Messias.

De aarde wordt
als wij, mensen van Zijn volk, Hem trouw zijn
een liefdesparadijs.


5
Het slot van Johannes zijn lijdensverhaal
brengt in ons duidelijker nog de herinnering terug
aan het paradijs...
er wordt gesproken over een prachtige tuin
waarin Hij wordt neergelegd.

In diezelfde paradijselijke tuin zal een vrouw,
Maria Magdalena, Hem ontmoeten
denkende dat Hij de tuinman is,
wat Hij ook is...
Hij, de nieuwe Adam, Heer van de tuin,
Koning van de nieuwe aarde.

Johannes beschrijft ons Jezus die Zijn lijden volbracht
als de Heer van ons allen,
onze Voorganger dwars door de dood heen.

Gewond, zeker, Thomas mag zijn wonden voelen
maar Zijn dood was geen einde.
Er eindigt niets op goede vrijdag:
er is een nieuw begin rond deze rechtvaardige.
Daarom heet deze vrijdag goed:
er komt perspectief in ons bestaan!
En heel in de verte roept een jodenman:
'Dood waar is je overwinning,
dood waar is je prikkel?

Opdat wij ontvankelijk zijn voor zijn goede Geest
gaan wij de plechtige voorbeden zeggen
met hoop, vrees en vertrouwen:

denkend aan alle onschuldigen,
die vermoord zijn en worden ook in onze dagen;
aan alle weerloze mensen, waar ter wereld ook
en biddend om krachten, die het kwade zullen tegenhouden:
om de overwinning van het goede,
- er wordt zoveel geleden in onze dagen,
er is zoveel geweld -

'Toen Jezus de zure wijn genomen had riep Hij: het is volbracht,
en met gebogen hoofd gaf Hij de Geest.'

Hij gaf die Geest aan de Vader
maar via Hem gaf Hij die door aan ons.
Wij bidden in de beden die nu volgen
dat wij van de Kerk trouw zijn aan onze roeping.
Wij bidden voor Gods eigen volk Israël:
voor alle mensen van goede wil
opdat wij samen, met Jezus als Koning aan onze zijde,
het kwade mogen vernietigen.
AMEN.