Palmzondag B (2012)

Heden ‘Hosanna’, morgen ‘Kruisig Hem’. Het is in onze tijd niet anders, of je nu naar de politiek kijkt of naar de film- en muziekindustrie. Jezus treedt Jeruzalem binnen. Het enthousiasme van de leerlingen werkt aanstekelijk naar de omstanders. De afgelopen weken is er in Galilea en Judea heel wat over Jezus gezegd. Bartimeüs noemt Hem Zoon van David. Mensen noemden Hem een profeet. Herodes vroeg zich af of Johannes de Doper uit de dood was opgestaan. Anderen zeiden dat Elia was teruggekeerd. Ook in Jeruzalem werd al heel wat over Jesus gepraat.

 

De term ‘Messias’ betekent ‘Gezalfde’. Het is een titel, net als Zoon van David, maar deze titels werden door de Romeinen al snel als verdacht beschouwd. Daar kon een opstand achter schuilgaan. Door de Farizeeën en Schriftgeleerden werden deze titels bovendien beschouwd als provocerend voor hun eigen gezag, zeker als daar de titel ‘Zoon van de God’ bij kwam.

 

Op een of andere manier voelen zij zich door Jezus nog meer bedreigd dan door anderen. De Wet is gegeven als hulp voor de mens om in verbondenheid met God en de naaste te leven. Maar met de Wet in de hand zullen zij Jezus veroordelen. Hij spreekt Godslasterlijk. De grootheid van de Wet, alle eer aan God, wordt ook de beperking van de Wet. De rechtvaardigheid van de Wet, de zonde moet gestraft worden, wordt een onrechtvaardigheid. Jezus sterft, omdat Hij volgens hun uitleg, de Wet overtreedt. Zij zien niet dat het juist Hij is, die de Wet helemaal vervult en overtreft, zoals de profeten het hebben voorzegd.

 

Jezus kon geen andere weg gaan dan deze weg. Alleen zo kon Hij ons een Nieuw Verbond schenken met een Nieuwe Wet die de grenzen van Israël overstijgt en de hele aarde en hele kosmos omvat.

 

Jezus vraagt ieder van ons de enige juiste weg met Hem te gaan, het eigen lijden niet te ontvluchten maar te sterven aan je eigenbelang, om te verrijzen in zijn liefde, in Gods liefde, die ons in staat stelt tot daden van liefde waartoe we uit onszelf niet in staat zouden zijn.

 

Jezus is de weg gegaan, opdat wij Hem volgen en met Hem tot leven komen. Laten we het met Hem meemaken in deze dagen van de Goede Week. Amen.