Johannes 2,13-25 3 de zondag van de vasten.Bjaar

 

Johannes 2,13-25   3 de zondag van de vasten.
Wij willen in dit samenzijn  stilstaan bij Jezus woorden om zo God te leren kennen.

[13] Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. [14] Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. [15] Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver [16] en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ [17] Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’ [18] Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen?’ [19] Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ [20] ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen weer opbouwen?’ [21] Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. [22] Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd had.     [23] Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. [24] Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende, [25] en niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat. 

 De joodse tempel in heruzalem stond in het middelpunt van de ceremoniële joodse eredienst. Jezus is de vredeskoning en zegt over deze tempel: mijn huis zal een huis van gebed heten voor alle volken,maar u hebt er een rovershol van gemaakt. Wat Jezus wil zeggen is dat de tijd van de tempel, het gebouw is voorbij is. Christus zal zelf de tempel worden  door zijn dood en opstanding

Toen in 66 n.Chr. de joden in opstand kwamen tegen de Romeinse overheersing, werd hen de oorlog verklaard. Het duurde uiteindelijk vier jaar voor de Romeinen de overwinning behaalden. Het doek viel met de belegering van Jeruzalem door keizer Titus en het steen voor steen afbreken van de Tweede tempel, een gebeurtenis die  door Jezus voorspeld  was. 70j. na de geboorte van christus wordt de tempel dus effectief  verwoest, de offerdienst werd afgeschaft . De verwoesting van deze tempel was een schok vooral voor de joodse bevolking.

Jezus wil ons hier duidelijk maken dat de nieuwe tempel het lichaam van de Verrezen Jezus is die de volkeren bijeen brengt in het sacrament van Zijn lichaam en bloed. Het lijkt heel moeilijk te begrijpen, maar het is dat niet.
In dit evangelie zegt Jezus duidelijk , ik zal de tempel weer opbouwen in 3 dagen. Jezus zelf is  de tempel. Door  Jezus  lijden en sterven en verijzen zijn we bevrijd van zonden en de nieuwe tempel, het lichaam van de Verrezen Jezus komt in ons . Jezus woont voortaan in ons en wij kunnen Hem dus ongelooflijk goed bereiken op voorwaarde dat wij in hem geloven en Hem toelaten. Hij staat aan de deur en klopt .
Jezus hield van de tempel en verdedigde het als een huis van God, maar wist tevens ook dat die tijd voorbij was en er iets nieuws zou komen met Zijn dood en Zijn opstanding
Wat Jezus doet is het onderstrepen van onze innerlijke openheid tot geloof in hem. Via het kruis komt God tot ons en in de gekruisigde Jezus zullen wij de ware God vinden
 In de kruisdood  van Jezus zijn alle offers vervuld, in Hem zelf  heeft de verzoening en Hij zelf de plaats van de nieuwe tempel ingenomen
Jezus neemt door zijn lijden , dood en verrijzenis, de plaats in van de levende God,die door de relatie in ons woont.  Als wij dat toelaten  komt hij  in ons, hij zal  binnen  treden waadoor in ons  verandering en verzoening kan plaatsvinden. Met ander woorden wij kunnen groeien in liefde en onze fouten worden vergeven als wij daarom vragen en als wij onze fouten herkennen en onze spijt uitdrukken. Zo worden wij blije mensen , bevrijd en dienstbaar.
Jezus wil de wet en profeten tot vervulling brengen .Zo voorspelde de profeet Daniel 530 jaar voor de geboorte van christus: ‘In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. [14] Hem werden macht, eer en het koningschap verleend, en alle volken en naties, welke taal zij ook spraken, dienden hem. Zijn heerschappij was een eeuwige heerschappij die nooit ten einde zou komen, zijn koningschap zou nooit te gronde gaan’.tot daar de tekst.
Zijn koningschap komt nooit ten einde omdat God tempel in ons is en in ons leeft.
De toekomst zal ons geen andere situatie brengen,dan ons nu al geschonken is ,in de ontmoeting met Jezus.
Jezus, die hier en nu aanwezig en bekend is, is het belangrijkste, al de rest wordt minder belangrijk en helpt ons af van onze nieuwsgierigheid en ons verlangen naar bewijzen.
Het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik zegt Jezus aan zijn apostelen en dus ook aan ons. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen voegt Hij eraan toe.
Inderdaad de bijbel is geschreven na Jezus dood en is nog steeds bij ons het meest gelezen boek.  Er zijn 66 boeken geschreven door 40 verschillende schrijvers en allemaal verwijzen ze naar één persoon , naar dezelfde plaats en tijd van zijn geboorte, ze beschrijven hetzelfde leven , zijn dood en zijn opstanding. Moet er nog een groter bewijs zijn dat deze man Jezus  echt geleefd heeft.
Alle schrijvers verwijzen naar één en dezelfde man en nog twijfelen sommige mensen aan de historische waarde. Mijn woorden zullen niet voorbij gaan zegt Jezus ons.
Doordat Jezus gestorven is maar met zijn verheerlijkt lichaam verrezen en opgegaan is naar de hemel lijkt hij voor ons verdwenen. Zijn verheerlijkt lichaam wil zeggen dat  de leerlingen hem niet direct herkenden maar dat hij wel degelijk rond liep als een mens,verscheen aan zijn leerlingen, zij hebben hem gezien en hem door zijn spreken herkend.
We benadrukken dit omdat het voor ons moeilijk te geloven is dat iemand die dood is plots lichamelijk gaat verijzen, hoe moeten we ons dat voorstellen. Het is niet voor te stellen, daarom spreekt men van een verheerlijkt lichaam, de leerlingen begrepen het niet, wij kunnen het ook niet begrijpen het heeft te maken met geloof. Maar na zijn verrijzenis herkenden de leerlingen  hem, de vrouwen eerst. 4 a 500 man heeft hem gezien tussen Pasen en ons Heer hemelvaart.

 Laat ons samen bidden opdat wij begrijpen wat het betekent dat god in ons woont en dat wij dus met Hem voordurend in contact kunnen zijn. De meest gewone woorden tot Hem kunnen richten en van Zijn woorden, die eeuwig zijn, kunnen leven, vruchtbaar kunnen zijn en liefde kunnen doorgeven ook al vallen er dingen tegen. Jezus vraagt ons nooit verbitterd te worden , maar nederig, minzaam en luisterend aanwezig te zijn voor  anderen. Zo is Hij ook aanwezig in ons. hij houdt ons vast omringt ons. Hij beschermt ons zodat we geen ja zeggen op het kwade dat ons voordurend aanwezig is. En als we geen toekomst , geen uitweg meer vinden vergeten we dan niet aan Jezus te vragen ons de weg te wijzen , ons duidelijk te maken hoe het nu verder moet.

Mijn Heer en mijn God, Geef me  passie, liefde en toewijding voor Jezus - de tempel van God - Zijn Woord en Zijn Kerk.
Laat me nooit vergeten dat Jezus in mij woont, de tempel Gods met de kracht van de heilige geest.

In Jezus Naam vraag ik u dit. Want wij allen weten en geloven dat, wat we in Jezus naam vragen, U ons ook zal geven.  Amen. Amen.