Hemelvaart is geen ruimtevaart

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Het verhaal over de hemelvaart van Jezus is bij de vier evangelisten nogal verschillend. De oudste evangelist Marcus heeft eigenlijk niets over de hemelvaart geschreven. Het slot van het evangelie, waarin staat dat Jezus ten hemel werd opgenomen, is waarschijnlijk pas later aan het evangelie toegevoegd, toen de andere evangelies reeds geschreven waren.

Ook Matteüs vermeldt de hemelvaart nog niet. De leerlingen komen daar op een berg bij elkaar en vandaar zendt Jezus hen de wereld in. Johannes spreekt op een heel eigen manier over de hemelvaart. Vlak voor zijn dood spreekt Jezus over zijn terugkeer naar zijn Vader en zegt dan: 'Als Ik ben heengegaan en een plaats voor u bereid heb, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij'.

Alleen Lucas vertelt heel duidelijk hoe Jezus, terwijl Hij zijn leerlingen zegende, zich van hen verwijderde en ten hemel werd opgenomen.

Wat betekent die hemelvaart nu? Het is zeker dat het niets te maken heeft met ruimtevaart. Lucas heeft in een beeldrijke taal, in een literaire vorm van zijn tijd, willen uitdrukken wat de leerlingen ervaren hebben na de verrijzenis van Jezus. Opnemingsverhalen van grote mannen, die aan de ogen van de toeschouwers onttrokken en in de goddelijke sfeer opgenomen werden, waren in de literatuur van die tijd geen uitzondering. Zo'n literair verhaal heeft Lucas geschreven om uitdrukking te geven aan het feit dat Jezus afscheid van hen nam en terugkeerde naar de Vader. Deze gebeurtenis moet aantonen dat Jezus de Heer is, dat Hem alle macht gegeven is in de hemel en op aarde, en dat de Heer in zijn Kerk ervaarbaar blijft door de kracht en de inspiratie van de heilige Geest. Het literaire kader dient om een onuitsprekelijk mysterie over de verhouding tussen de Vader, de Zoon en de Geest te verwoorden.

Hemelvaart wil zeggen dat de aanwezigheid van Jezus onder de mensen van Palestina zich nu door de Heilige Geest verder over der hele wereld uitbreidt; dat deze heilvolle werkzaamheid blijft voortduren tot aan het einde der tijden; dat zijn bevrijdende boodschap geldt voor alle mensen. Hemelvaart wil zeggen dat Jezus is aangesteld als hoofd van de Kerk, die vol is van zijn Geest. Zo moet nu de Kerk de zending van Jezus voortzetten onder alle volkeren. Zij moet een teken van heil worden in deze wereld. Zij moet een liefdegemeenschap scheppen waarin alle mensen zich door God aanvaard weten, waar plaats is voor ieder afzonderlijk en voor alle culturen.

Aan ons als Kerk heeft Hij de taak gegeven deze bevrijdende boodschap uit te dragen in onze huidige wereld, alle mensen uit te nodigen tot een grondige bekering van het hart, op te komen in zijn naam voor gerechtigheid en vrede onder alle volkeren. Wij mogen niet blijven staren naar de hemel, wij mogen het leed van de mensen niet vergeten. Wij moeten met beide benen op de grond blijven staan om het aanschijn van deze aarde te veranderen, zodat de aarde bewoonbaar wordt voor iedereen. Jezus heeft voor ons de weg gebaand naar God. Hij is onze voorganger. Nu moeten wij zijn voetstappen volgen door te leven naar zijn evangelie.

De verheffing van Jezus aan de rechterhand van de Vader is voor ons een troost, een belofte, een bemoediging. Hemelvaart betekent geen afscheid, maar een nieuw begin. Daarom keerden de apostelen vol blijdschap naar Jeruzalem terug. De weg van de zending is een weg onder zijn zegen, onder zijn aanwezigheid. Zijn hemelvaart, zijn verblijf bij de Vader zijn de garantie voor onze hemelvaart, dat ook wij eens zullen zijn waar Hij nu is. Hij is de eerste die uit de doden is opgestaan. Hij gaat ons voor.

Bidden wij vandaag dat de hemelvaart van Jezus ook een beetje hemelvaart in ons leven mag brengen. Wij zijn dikwijls verstrikt in onze eigen kleine zorgen en lasten. Zijn vaart naar omhoog moge ons leven een beetje optrekken, wat meer ruimte geven, zodat wij ons telkens weer moedig aan het leven durven toevertrouwen in de zekerheid van zijn sterkende aanwezigheid. Jezus is niet ten hemel opgenomen om daar de sterren te tellen, maar om ons de kracht te schenken en ons bij te staan alle dagen tot aan het einde van de wereld.