Pasen - 2018

‘Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen - het was nog donker - bij het graf en zag dat de steen van het graf was weggerold.’

Zusters en broeders, het zijn maar enkele woorden, maar ze zeggen heel veel. Het is de eerste dag van de week, het is zo vroeg in de morgen dat het nog donker is, en de steen van het graf is weggerold. Maar is het alleen donker door de vroege morgen, of gaat het om de donkerte in het hart van Maria Magdalena? Want haar verdriet is ondraaglijk. Maanden geleden heeft Jezus haar bevrijd van haar boze demonen, en ze was Hem daar zo dankbaar voor dat ze Hem gevolgd was. Zozeer was ze Hem trouw dat ze naast Maria en Johannes aan de voet van het kruis stond toen Hij vermoord werd omdat ‘God Hem gezalfd had met de heilige Geest en met kracht en Hij weldoende rondging en allen genas die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem,’ aldus Petrus in de eerste lezing. 

Duisternis in de vroege morgen van de eerste dag van de week, verdriet, onbegrijpelijke gebeurtenissen: het klinkt allemaal zo menselijk. De duisternis in ons hart wanneer we getroffen worden door ziekte of dood van een geliefde. De tegenslag, tegenkanting, mislukking in relaties, met kinderen of kleinkinderen, in ondernemingen. De duisternis van elke dag van de week, van de vroege morgen tot de late avond, door de wreedheden in de wereld, de machtswellust, de corruptie, de uitbuiting, de honger, het terrorisme in naam van God. De aarde die geteisterd wordt door de bezitsdrang van zovelen. Het geloof in onze algoede God dat lijkt weg te deemsteren, en de Kerk die lijkt leeg te lopen … Johannes schreef het al in het begin van zijn evangelie: ‘Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het licht niet gegrepen.’

De duisternis heeft het licht niet gegrepen maar  afgewezen, maar vandaag, op het Hoogfeest van Pasen, zien we dat ze daar niet in geslaagd is. Want Jezus is het Licht, en wat de duisternis ook geprobeerd heeft, ze heeft dit Licht niet kunnen doven of tegenhouden. De steen van het graf is weggerold en het graf is leeg. Wellicht begrijpen wij net zo min als Petrus en Johannes wat er in de Schrift geschreven stond, namelijk ‘dat Hij uit de doden moest opstaan,’ maar toch vieren we dat vandaag: dat Jezus verrezen is, want God de Heer is niet tegen te houden, wat de duisternis van het kwaad in de wereld ook probeert.

En zo is de verrijzenis, zo is Pasen het feest van de overwinning. Niet alleen de overwinning van het leven op de dood, maar ook de overwinning van het Gods licht op de duisternis van het kwaad. Naar menselijke normen is de verrijzenis niet te begrijpen, maar we kunnen ons spiegelen aan Johannes die het lege graf binnengang en ‘zag en geloofde’, zoals de evangelist schrijft, en die evangelist is Johannes zelf. Hij was het dus die zag en geloofde. Dat sluit helemaal aan bij wat Petrus in de eerste lezing zegt: ‘God heeft Jezus op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele wolk, maar aan getuigen.’ Zo’n getuige is Johannes, en dat zijn ook Petrus en de andere apostelen ‘die met Jezus gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de doden was opgestaan.’

Zusters en broeders, een goede week geleden is de lente begonnen. De dagen worden langer dan de nachten, de zon schijnt langer, er is meer licht dan duisternis, de vogels beginnen te fluiten, bloemen bloeien, de bomen krijgen bladeren, kortom, het leven groeit en bloeit in al zijn vormen. Zo is ook Pasen: een feest van geloof en hoop in bloeiend leven. De hoop dat het goede het altijd zal halen van het kwade. Het goede in onszelf, in ons gezin, in onze omgeving, in onze Kerk, in de wereld. De hoop die zekerheid is omdat onze algoede God zijn schepping nooit in de steek laat, net zo min als Hij Jezus in de steek heeft gelaten. En ook de hoop die zekerheid wordt dat het licht het altijd zal halen van de duisternis. Het licht van Gods liefde en vrede, het licht van leven in de palm van Gods hand. Het licht van de verrijzenis en het leven. Ik wens ons allen een lentevol, en een zalig en vredevol Pasen toe. Amen.