Gehoorzaamheid (2009)

Het doopsel van Jezus is een uitnodiging, misschien zelfs een uitdaging om eens na te denken over ons eigen doopsel. Weet je dat Johannes de Doper in eerste instantie Jezus weigerde te dopen. Gij moet mij dopen, zei Johannes. Maar neen, zei Jezus: God wil het zo, Mijn Vader wil het zo. Pas nadat Jezus terug uit het water opsteeg, klonk een stem: dit is Mijn Zoon, Mijn veelgeliefde. Luister naar Hem.

Ik hoor hier de stem van een fiere vader of moeder. Ze zijn trots op hun kind. Ze zeggen, je moet eens kijken: dit is mijn zoon, mijn dochter! Wanneer kinderen gehoorzaam zijn, dan zijn ouders trots op hun kinderen. Zijn ze ongehoorzaam, dan is men eerder beschaamd. men durft pas zeggen: dit is mijn kind, als men er trots op is. Ook bij Jezus is dat zo. het is pas nadat Jezus zich gehoorzaam in de rrij van mensen heeft geplaatst, en zich liet dopen, naar de wil van zijn Vader, dat God zegt: dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, luister naar Hem.

Gehoorzaamheid is blijkbaar iets belangrijks. Vroeger werd gehoorzaamheid meer in de verf gezet dan vandaag. Het nam soms onaanvaardbare proporties aan, om macht uit te oefenen bvb. Maar dat is niet de betekenis van gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid heb je nodig om zelfstandig in het leven te kunnen staan.

Gehoorzaamheid heeft te maken met luisteren naar wat er zich in je omgeving afspeelt. Om gehoorzaam in het leven te kunnen staan moet je kunnen horen, moet je kunnen zien, moet je je verstand kunnen gebruiken om te oordelen, en moet je durven handelen. Dat is dus een hele boterham. inderdaad, gedoopt zijn, is gehoorzaam in het leven staan. Eigenlijk word je voortdurend gedoopt, ondergedompeld, telkens je gehoorzaam in het leven staat. Jezus zegt zelf: Ik moet een doopsel ondergaan, en hoezeer verlang ik tot het is volbracht. Jezus doopsel staat dan ook volledig in functie van het herstellen van het Verbond van God met de mensen. Hij is gekomen om de wereld te redden en te verlossen.

Wij zijn in Zijn Geest gedoopt. Dat wil zeggen, dat ons doopsel in verband staat met Zijn doopsel.

Wij zijn medeverlossers, niet van de hele wereld, maar op de plaats waar wij leven en werken. Daar kunnen we verlossend in het leven staan. Als we zo in het leven staan, dan krijgen we een schouderklop van God: "gij zijt Mijn zoon, Mijn dochter, Mijn veelgeliefde". Gij zijt het beluisteren waard". Maar méér nog, wij worden toegerust met Zijn Geest. Met die geest leidt Hij ons, sterkt Hij ons, beschermt Hij ons, redt Hij ons.

Vroeger leerde men ons, dat wij moesten gedoopt worden om ons zieltje wit te wassen. Wie niet gedoopt was ging naar de hel. Dit leidde tot ongelooflijke angsten bij de mensen en tot ongelooflijke praktijken, tot het inspuiten van doopwater toe, wanneer men vreesde dat het kindje dood zou geboren worden. We komen van ver.

Ons laten dopen, dat is Gods liefde toelaten in ons leven. Door het doopsel worden wij kind van God. God krijgt dan de kans om te zegggen: "gij zijt Mijn veelgeliefde zoon of dochter".

Door het doopsel tonen wij onze bereidheid om ons in te schakelen in het verbond dat God met ons sloot. We schrijven ons bij manier van spreken in om gehoorzaam in het leven te staan. Om medeverlosser te worden met Hem en zo te werken aan een betere wereld.

Je hoort soms zeggen: we wisten dat toch niet, toe we als kind gedoopt werden! We hebben daar toch niet zelf voor gekozen. En je hebt gelijk. je moet er zelf voor kiezen om te leven als een gedoopte. God dringt zijn liefde niet op. Hij doorgrondt je hart en je nieren en Hij waakt over je vrijheid. Je kunt je keuze wel bevestigen of laten bevestigen, bvb bij je vormsel, of je huwelijk, ja bij elk sacrament kun je dat. Daarom is de eucharistie zo ontzettend belangrijk voor gedoopten. Je stelt een teken naar God toe als gedoopte en je ontvangt de nodige bagage in Woord en Brood om voort te doen.

Ik wil besluiten.

Het doet deugd als je van iemand bevestiging krijgt. Van je vader of je moeder, van je kind of van een vriend, ja van God. Misschien kun je vandaag nog iemand een bemoedigend woord toespreken, die het goed kan gebruiken.

Laat dit feest van het doopsel van Jezus Christus voor ons eigen doopsel een nieuwe stimulans zijn. Namelijk om gehoorzaam in het leven te staan (Jezus zegt ergens: je moet God meer gehoorzamen dan de mensen). om te leven als een gedoopte. Om Gods liefde voor jou en de voortdurende genade die je krijgt met grote dankbaarheid te beantwoorden. Laat je als gedoopte telkens weer onderdompelen in Zijn liefde en geef die door. Zo kan God ook in jou Zijn vreugde vinden. Amen.