Elkaar dragen (2009)

Zoals u wellicht weet, ben ik sinds enkele maanden grootvader, en af en toe komt de kleine meid dus bij ons logeren. De opa's en oma's onder ons weten wat dat betekent. Dan ontdek je weer wat je eigenlijk nog niet vergeten was, maar wat toch ver weg in de herinnering bleek te liggen, dat zo'n baby nog niet loopt, niets kan, totaal verzorgd moet worden en altijd gedragen moet worden. Zeker een jaar lang kan de baby niet op eigen benen staan, is volledig afhankelijk, en moet overal naar toe gedragen worden.
Deze zomer in Lourdes zag ik ook veel dragers. Brancardiers die de zieken meetrokken, of de rolstoel vooruit duwden. Zieken die anders niets kunnen, machteloos zijn, en volledig aangewezen zijn op al die vrijwilligers, die de hele dag door, dag in dag uit, de zieken naar de bron brengen, naar het hotel, naar de verzorging.
Dragers, dat zijn ook al die mensen die een familielid op de oude dag moeten bijstaan, verzorgen, mantelzorgers, rolstoelduwers, ... die er met de leeftijd ook niet altijd gemakkelijker op worden, en die men dan soms niet alleen moet ‘dragen', maar af en toe ook moet ‘verdragen' ...

Het gaat dus over solidariteit, het dragen van anderen. Ieder van ons is ooit door anderen gedragen, maar ieder van ons is ook voor anderen een drager. De lamme wordt door andere mensen naar Jezus gedragen. Ieder van ons is ooit door andere mensen naar Jezus gedragen. Bij de doop wordt de dopeling de kerk binnengedragen door de ouders, peter en meter, en andere familieleden. En bij de doopcatechese wordt er altijd de nadruk op gelegd dat wij, net zoals wij kinderen het leven binnendragen, wij hen nog jaren moeten dragen, totdat ze volwassen worden, op eigen kracht verder door het leven gaan, en dat zij dan, op hun beurt, ook anderen moeten dragen. Want, zoals de mannen in de evangelielezing van vandaag de lamme bij Jezus brengen, zo zijn ook wij, ooit, door ontmoetingen met andere mensen, door andere gelovigen, door onze ouders, door onze leraren, bij Jezus gebracht. En wij geven dat ook door: ook wij proberen nu andere mensen naar Jezus te brengen.

Vandaag wordt, na de bezetene van twee weken geleden, na de melaatse van vorige week, alwéér iemand die wegens een handicap buiten de samenleving viel, door Jezus in de gemeenschap teruggeplaatst. Nu niet omdat Jezus, zoals bij de luidruchtige bezetene, hem hoort en ziet, nu niet, zoals bij de melaatse, omdat die hem op de knieën valt, maar de lamme wordt gebracht, gedragen, door medemensen, door vrienden, door lieve mensen die iets voor hem overhebben. Mensen die hem dragen, want hij kan het niet alleen. Mensen die er veel voor over hebben om hun vriend bij Jezus te brengen. Hij staat symbool voor al die mensen die het zelf niet kunnen, die het zelf niet kunnen, die door anderen moeten worden gedragen.
De dragers met hun gehandicapte vriend kwamen niet luisteren naar het onderricht van Jezus. Ze wilden alleen iets doen voor hun vriend. De kerkdeur liepen ze niet plat. Maar ze kwamen niet binnen. Want al die godvruchtige mensen die naar Jezus kwamen luisteren, stonden zo dicht op Hem dat er geen doorkomen was. De mensen wilden niet opzij gaan. Ze beletten de lamme bij Jezus te komen. O, hele brave, diepgelovige mensen, die zoveel van Jezus hielden dat ze zo dicht mogelijk bij Hem willen zijn. Maar zó dichtbij dat ze geen oog hadden voor anderen, die óók bij Jezus wilden zijn. Ja, soms maakt devotie blind. Soms kunnen wij in de kerk zo exclusief met Jezus bezig zijn, zo binnenkerkelijk bezig zijn, dat wij, misschien, ongewild, anderen beletten naar Jezus te gaan.
De dragers hebben vandaag dus veel gemist. Het onderricht van Jezus, daar waren ze niet bij. Maar ze hebben iets anders gedaan, een vriend bij Jezus gebracht. En die zieke, die door anderen op handen wordt gedragen, die niet naar Jezus kwam luisteren, maar alleen maar genezen wilde worden, díé wordt door Jezus genezen.
En dat is het dat Marcus in zijn Evangelie vastlegt, niet het onderricht dat Jezus gaf, aan al die mensen die zich om Hem heen verdrongen, en aandachtig luisterden naar Zijn woorden, maar die vriendendienst, dat vier mannen iets voor hun vriend over hadden, dàt vindt de evangelist belangrijk. En dan wordt de lamme genezen, naar ziel en lichaam.