7e zondag door het jaar (2009)

Goede vrienden,

Het succes van Jezus wordt alsmaar groter !

Na de uitdrijving van een onreine geest, evangelie van enkele zondagen geleden, en na de wonderlijke genezing van de schoonmoeder van Simon Petrus en van een melaatse, evangelie van vorige zondag, lopen zoveel mensen " TE H O O P " , zegt het evangelie vandaag, dat ze zelfs niet meer bij de deur kunnen komen.

Zoveel mensen stellen hun HOOP op Jezus.

Men verwacht véél van Hem. Ook de vier mannen, die hun verlamde VRIEND tot bij Hem willen brengen. Maar de deur was versperd.

En langs de buitentrap klimmen ze op het dak, breken het open en laten hun vriend zakken tot net voor de voeten van Jezus.

Ze hopen dat die man van God, hun vriend kan genezen.

Maar wat doet Jezus? Hij vergeeft hem zijn zonden !

Maar zijn vrienden waren daarvoor niet gekomen.

Ze willen dat Jezus hem weer op de been helpt.

Maar Jezus weet blijkbaar, dat die man ook van binnen genezing nodig heeft, en dat hij misschien zelfs verlamd is, door zijn tekorten en zijn kleinheid, zijn zondigheid.

"VRIEND",zegt Hij tegen hem" je zonden worden je vergeven !"

En dan horen we de bedenkingen van de schriftgeleerden:

"Wie anders dan God kan zonden vergeven? "

Maar juist de vergeving van zijn zonden wordt een kracht,

die hem weer op de been helpt en hem DOET GAAN !

" IK ZEG JE, STA OP, neem je bed en GA naar huis. "

Goede vrienden, misschien herken je je wel in die lamme,

en heb je soms ook het gevoel, dat je geen stap meer vooruit geraakt.

Op vele wijzen kunnen wij immers door het leven verlamd worden.

Pijn of verdriet kunnen je adem afsnijden.

Zogenaamde " VRIENDEN " kunnen je zo diep kwetsen of ontgoochelen, dat je aan alles en iedereen begint te twijfelen.

Maar ook onze eigen zondigheid kan verlammend werken,

omdat we schrik hebben voor onze kleine kanten of vrezen,

na een serieuze misstap, dat we het nooit meer goed kunnen maken . Hopelijk vinden we dan enkele DRAGERS,

die ons optillen uit onze onmacht en ons voor een tijdje

op hun schouders willen nemen.

En misschien brengen zij ons zelfs tot bij Jezus,

waardoor wij opnieuw HOOP EN VERTROUWEN krijgen

en het nieuwe leven voelen binnenstromen in ons hart.

Vrienden, zoals zij, zijn héél KOSTBAAR !

Zij kunnen je helpen verrijzen en opstaan,

zodat je op weg kunt gaan naar je nieuwe THUIS, waar je voelt

DAT JE BEMIND WORDT en waar je mag ZIJN WIE JE BENT !

Als er iemand vanuit het diepste van zijn of haar hart "VRIEND " tegen je zegt, kunnen er wonderen gebeuren, zoals in het evangelie van vandaag.

Lezen we niet in de eerste lezing bij de profeet Jesaja:

" Zo spreekt de Heer: DENK NIET MEER AAN HET VERLEDEN...

IK ONDERNEEM IETS NIEUWS... DENK NIET MEER AAN JE ZONDEN..."

Goede vriend, en dan kun jij, op jouw beurt, ook anderen DRAGEN.

Rondom ons zijn immers heel wat mensen door het leven VERLAMD. Zieken wachten soms eindeloos op een bezoekje.

Armen en eenzamen kijken uit naar een bemoedigend woord

en een luisterend HART.

Goede vrienden, helpen doe je niet met een SPUITJE, wel met liefde, met zorg, met aandacht. Dat doe je met een bloempje en een bezoekje, dat doe je met een hartelijk woord en een gebaar van tederheid. Zo heeft Jezus ons dat voorgedaan ,

en zo wordt ook verwacht van ons,

wij die Zijn volgelingen willen zijn.

Door onze liefde en vriendschap kunnen we mensen

HOOP EN NIEUW LEVEN SCHENKEN.

En wanneer we geloven én ervaren dat God van ons houdt

en dat Jezus ons zijn " VRIEND " noemt,

zullen ook wij van ANDEREN kunnen houden.

Wanneer wij onszelf gedragen weten door goede vrienden,

zullen ook wij anderen kunnen dragen. En ik eindig met een paar

woorden van HOOP, woorden van LEVEN:

Zes belangrijke woorden zijn: WAT KAN IK VOOR JE DOEN?

Vijf belangrijke woorden zijn:JE HEBT HET GOED GEDAAN!

Vier belangrijke woorden zijn: REKEN VAST OP MIJ !

Drie belangrijke woorden zijn; VAN HARTE DANK !

Twee belangrijke woorden zijn: GRAAG GEDAAN !

Het minst belangrijke woord: IK.

Amen. Deo gratias.