God openbaart zich aan ons (B) 2015

Drievuldigheidszondag 2015

Inleiding

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, dit eenvoudige kruisteken is een mini-gebed. Het markeert begin en einde van al ons doen en laten, begin en einde van ons leven, begin en einde van de dag, van de maaltijd, begin en einde van de H. Mis. Een kruisje op het hoofdje van een kind kan uitgroeien tot een leven van verbondenheid in geloof, hoop en liefde. Wanneer we het kruisteken maken, dan willen we daarmee uitdrukken dat het goed is om God; de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in al ons doen en laten te betrekken.

Te midden van de wirwar van het dagelijkse leven, hebben wij wel eens het gevoel dat de diepere zin en betekenis van gebeurtenissen ons ontgaat. En dat meer dan eens. We zoeken naar een rode lijn in ons leven. Het kruisteken en het gebed scheppen die eenheid en verbondenheid die we zoeken; eenheid van broeders en zusters tussen elkaar, omdat we allemaal dezelfde God belijden. Laten we in die verbondenheid het feest van de H. Drieëenheid vieren.

Verdieping

Ons leven als gelovigen ligt ingebed in het mysterie van de H. Drieëenheid. Het begin van ons christelijk leven; de doop wordt ons geschonken in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. In het sacrament van boete en verzoening (de biecht) wordt ons vergeving aangezegd in de naam van de Drieëne God. De viering van de H. Mis begint in de naam van de Drieëenheid en wordt afgesloten met de zegen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en wanneer we een voetballer voor een belangrijke wedstrijd een kruisteken zien maken, dan begrijpen we dat de gedachte aan de Drieëne God een groter reikwijdte heeft dan we soms denken.

Biddend nadenken over het grote geheim van de H. Drievuldigheid van God maakt ons duidelijk wat God werkelijk voor ons mensen betekent: God is Zichzelf wegschenkende Liefde. De mens kan Hem niet benaderen door inspanning of door zijn denken, want God openbaart zich aan ons. Bij Hem ligt het initiatief. Hij laat zich niet doorgronden, maar Hij laat zich wel ervaren en vinden. Al in de relatie tussen twee mensen gebeurt iets soortgelijks. Wie kan het wezen van een mens doorgronden? En toch vertrouwen we een ander mens. Aan zijn gedrag leren we de persoon kennen. De theoloog St. Thomas van Aquino heeft gezegd; ‘het handelen volgt op het zijn’ of anders uitgedrukt: aan het handelen van de mens kan ik zijn wezen leren kennen. Jezus zelf zegt in de H. Schrift: “Aan hun vruchten zult ge ze kennen” (Mt.7.20).

Wanneer we zeggen dat we het geheim van de H. Drieëenheid niet goed kunnen begrijpen, dan betekent dat nog niet dat God voor ons veraf en onbegrijpelijk blijft; want we kunnen Hem ervaren door zijn werken aan ons. Door het werken van God in zijn schepping, waarin Hij zijn natuurwetten heeft gelegd, leren we de Vader kennen, de Schepper van hemel en aarde; Die de mensen op telkens nieuwe wijze aangesproken heeft; Die een verbond gesloten heeft met Noach, met Abraham en met Mozes.

In Jezus Christus leren we het hele wezen van God kennen, namelijk: Liefde. Want de Zoon kwam in de wereld om zijn leven te geven voor zijn vrienden. En iedere keer weer ontdekken we in de geschiedenis van de Kerk; de H. Geest waait waarheen Hij wil, Die in de Kerk onder de moeilijkste omstandigheden als de Trooster, als de Helper en als de Levensschenker ervaarbaar is.

Het feest van de heilige Drieëenheid is voor ons dan ook een oproep om ons te bezinnen, om in deze luidruchtige tijd het weer eens stil te maken om ons heen. En we moeten mensen worden die niet voortdurend plannen, onderzoeken, berekenen en theoretiseren; maar mensen die overwegen, die de aanwezigheid van God proberen te ontwaren, en die op die manier steeds duidelijker ontdekken dat de ontmoeting met God slechts gelovend, hopend, liefhebbend en biddend kan plaatsvinden. Het enige passende antwoord op het mysterie van God is het gebed! Wie biddend tot God nadert die zal de genade ontdekken dat ook hij of zij door God is gekend, gezocht en bemind, een genade die de Vader ons steeds weer opnieuw schenkt, en dat door de Zoon, en in de heilige Geest. Amen.