Luk.16,19 -31 26 zondag C

Lukas 16,19 -31   kiezen .

 26 zondag van het C jaar.

 

Jezus probeert ons vandaag  duidelijk te maken waar we voor moeten kiezen .

Wat een verhaal! Wat wil Jezus ons hiermee duidelijk maken. Vooreerst gebruikt Jezus hier beelden over het hiernamaals zoals dat in die tijd bekend was. Jezus neemt beelden over, om ons iets duidelijk te maken , zonder het te presenteren als zijn eigen onderricht over het hiernamaals.

Twee mensen in uiterst contrast de rijke die zich alles kan permitteren, en de arme die niet eens krijgt  wat op de grond valt. Volgens de gewoonte van die tijd wierp men het brood dat gebruikt werd om de vingers te reinigen, op de grond.

In dit verhaal wordt vertelt hoe onomkeerbaar de situatie wordt. De rijke in dit verhaal verdwijnt in het oord van de marteling.

De Arme in dit verhaal gelooft in God, leeft volgens de geboden maar ondervond tijdens zijn leven alleen maar  diepe ellende en stond daarbij nog vol zweren. Zelfs het brood van de grond kreeg hij niet te eten.

 De rijke heeft alle succes. Vroeger dacht men dat zonde tot ongeluk leidt en rechtvaardigheid tot geluk. Hier ziet men dat de arme niets krijgt, hij blijft in de ellende.

Dat zien we ook heden te dage. Dikwijls hebben mensen die niets van  God willen weten, heel veel succes. Terwijl sommige gelovigen tegenslag na tegenslag kennen. God is hier ogenschijnlijk onrechtvaardig en afwezig.

We worden dan soms jaloers op die mensen die zich niets aantrekken van God . Waarom nog geloven, we kunnen beter van het wereldlijk leven genieten, het er van pakken. Ziet God dan al die onrechtvaardigheid niet! Hoort Hij het niet, kan het hem niet schelen al de onrechtvaardigheid in de wereld?

Ons klagen krijgt een ander wending als we naar God opzien. Ons bekeren , keren naar God. Ons zicht op onze tegenslagen verbreedt. De ogenschijnlijke slimheid van de wereld beginnen we te zien als domheid.

Door ons naar God te keren ontdekken we dat materiele rijkdom niets is tegenover de rijkdom van leven in de nabijheid van God. Onze ogen gaan open  voor de waarheid  die ons in dit leven al vreugde schenkt. Daarenboven zullen we  ontwaken in het nieuwe eeuwige leven in Gods nabijheid om te kijken naar zijn gelaat.

Jezus wil ons met dit verhaal doen ontwaken. Het is dwaas om jaloers te zijn op de wereldlijke  rijkdom. Als  gelovige leren we de echte rijkdom  kennen. Maar dat kunnen we alleen begrijpen als we het ervaren hebben.

Jezus wil ons van de dwaze slimheid naar de ware wijsheid brengen, aan ons om de keuze te maken en ons te riskeren voor Jezus.

 

Er wordt in het verhaal duidelijk gemaakt dat we heden ten dage dikwijls  nog altijd denken en handelen  zoals de mensen vroeger. We zeggen nu nog tegen God, wel , als je wil dat we tot U komen , geef dan eens een duidelijk teken dat je bestaat. Als u wil ,God ,dat we in u geloven en gaan leven zoals Jezus het ons vertelt in de bijbel dan moet u duidelijker worden . Stuur ons eens iemand die het meegemaakt heeft, doe nog eens een wonder zodat we het kunnen begrijpen. Het antwoord van Jezus hierop is  duidelijk: wie niet gelooft in het woord van het evangelie zal ook niet geloven wanneer er iemand uit het hiernamaals  iets komt vertellen.

Jezus kwam  vertellen over God en deed wonderen tijdens zijn leven.  Zijn spreken en zijn wonderen hebben  geleid  tot zijn kruisiging.

Zou het nu  anders verlopen ?

Herkennen we in de figuur van  de bedelaar Lazarus, ook Jezus niet? Hij werd  bespot, veracht bij het volk, gemarteld, naakt hangend aan het kruis

Jezus is de  Lazarus voor onze generatie.  Hij is verrezen en gekomen om  ons te vertellen over de dingen waar we vragen over hebben.  Maar velen  geloven Hem toch niet, anderen geloven als het  uitkomt of in nood. Waar staan wij,

één ding is zeker Gods teken voor de mensen is Jezus en dat teken is hij ten diepste in het mysterie van Pasen. In het geheel van dood en verrijzenis. 

De woorden van Jezus ,voor ons vandaag, nodigen  ons uit om  in Jezus te geloven en hem te volgen. Jezus is Godmens en  realiteit.  Hij was het  die ons heeft komen vertellen over God. Hij brengt ons  bij God als wij zijn woorden geloven.

Hij leerde ons vandaag dat boven de prioriteit van wereldlijke rijkdom ,de rijkdom staat van een leven in verbondenheid met God

Aan ons de keuze.        

Beste mensen , we nodigen u uit om nu even bewust met ons samen te bidden. Zet even al uw zorgen opzij en maak het even stil.

Lieve God

Jij bent de absolute waarheid , we geloven  wat u zegt , we  geloven in de woorden van uw zoon Jezus Christus.

We  willen leven naar waarheid, help ons daarbij.

Wij bidden u heer verhoor ons gebed

Lieve God

Een betrouwbaar woord houdt altijd stand,
een leugen slechts voor korte tijd.

Maar soms kan die korte tijd hier toch een lange tijd zijn. Het doet dan pijn om al die onrechtvaardigheid  te zien

We voelen dan soms onmacht om er iets aan te doen.

God geef ons de kracht om steeds de juiste woorden te spreken en de juiste dingen te doen als we met leugens geconfronteerd worden

Laat ons leven in de  gave van de Heilige Geest om in alle omstandigheid  geduldig en liefdevol te zijn .Wij bidden u heer verhoor ons gebed

Lieve God

Als christenen zijn we geroepen tot een liefde in waarheid. Onze liefde komt van u. Laat ons in waarheid leven maar ook in nederigheid . Geef ons de kracht om uw liefde in waarheid door te geven en door ons handelen van invloed te zijn  in de sociale samenleving.

Wij bidden u heer verhoor ons gebed