Marta en Maria (2004)

Ik moet vooraf stilstaan bij de eerste lezing van deze zondag, omdat ze een interessant licht werpt op het evangelie van Marta en Maria. Laat me die eerste lezing kort samenvatten. Op een hete middag, als de stokoude Abraham in de opening van zijn tent zit en zijn ogen opslaat, ziet hij drie mannen voor zich staan. Hij staat vlug op, buigt zich diep voor de reizigers en zèlf vraagt hij hen om zijn gasten te zijn. Hij haalt water zodat ze zich kunnen verfrissen en nodigt hen uit om uit te rusten onder de boom. En voor zij verder gaan bieden hij en zijn vrouw Sara hen voedsel aan om zich te versterken, want de weg die de gasten moesten gaan, was nog lang. Een prachtige beschrijving van een gastvrij onthaal. Het geeft aan de ontmoeting van deze nomaden-mensen een warme kleur. Het gaat in het verhaal over gastvrijheid die als een soort ritueel verteld wordt, met drie elementen of in drie stappen, zo je wil. Abraham buigt zich diep voor de reizigers. Hij nodigt hen uit om te rusten onder de boom. Hij biedt hen een lekkere, stevige maaltijd aan.

Zich buigen is een gebaar dat uiting geeft aan een diepe eerbied voor de bezoekers zoals ze zich nu aanmelden. Meestal komen mensen ongevraagd ons leven binnenvallen. Ze staan er, zonder dat we ze uitgenodigd hebben. Ons buigen betekent hier dat we de ander als ander, zoals hij of zij is, tegemoet treden en niet zoals wij zouden willen dat die ander is. En dat we die ander als zodanig ook in ons leven willen toelaten.

Abraham nodigt zijn gasten uit om te rusten onder de boom. Maar eerst krijgen ze water om zich te verfrissen en al het stof van hun voeten af te wassen. Het stof van vooroordelen en etiketten. De gastheer laat de anderen als nieuw op hem afkomen. Als we gastvrij voor een ander zijn, bieden we een plek waar hij tot rust mag komen, waar zij haar diepste wortels kan vinden. Waar de ander zichzelf mag uitspreken en hierin ook beluisterd wordt. Een plek onder de boom waar de gast - de vrouw, de man, het kind - gezien worden vanuit zichzelf en tot zichzelf mogen terugkeren.
De stevige maaltijd die Sara en Abraham hun gasten aanbieden, zal hun tot versterking dienen tijdens de lange weg die zij nog te gaan hebben. Want gasten blijven niet, ze gaan terug weg, ze moeten verder. We mogen onze gasten niet claimen, niet opeisen voor onszelf. We laten hen los, blij dat we ze konden sterken met ons voedsel en onze zorg en onze aandacht.

Als we op zo'n manier gastvrij zijn, zoals Sara en Abraham in het verhaal, merken we telkens opnieuw dat we veel meer ontvangen dan we zelf geven. Want wat blijkt in het verhaal? De drie mannen zijn Jahwe zelf, God die toekomst geeft aan het gastvrije koppel-zonder-perspectief. God-Jahwe, onder de gedaante van de drie gasten, voorzegt immers dat de onvruchtbare Abraham en Sara nog een zoon zullen krijgen.

Daarmee is ook de geloofstoon gezet voor de rest van de bijbel, nl. dat mijn leven hier en nu de eigen geschiedenis, het eigen verhaal is van God met mij. En dat die geschiedenis een liefdesrelatie is, een echt verbond. Liefde, gastvrijheid, verbond. Ze hangen samen en zijn altijd wederzijds. Tussen God en mens, tussen mensen onderling: 'we ontvangen onszelf door open te zijn voor de Ander'. Het verhaal van de drie mannen op bezoek bij Abraham en Sara leert mij dat mijn gastvrijheid voor wie op mijn weg komt de vindplaats is van God in mijn leven. Of simpeler gezegd: in de anderen komt God zelf naar mij toe en maakt geschiedenis met mij. Dat is de pointe van de bijbel en van ons geloof.

Dat dit alles geen 'hoge theorie' is, maar verankerd ligt in ons dagelijks bestaan, wordt duidelijk in het verhaal zelf: tot in de details wordt het eten voor de gasten en de bereiding ervan beschreven. Dat is echter voor veel mensen een probleem: "Wat heeft mijn dagelijks gezwoeg, mijn materieel bezig zijn te maken met mijn geloof? Iedere dag hetzelfde: werken, mijn job doen, eten maken, poetsen, bezig zijn met de kinderen, volk ontvangen, tijd maken voor mijn man of vrouw...enz. Wat hebben die mensen toch geluk die al die zorgen niet hebben en zich kunnen bezighouden met het 'hogere'!" Precies dat probleem, namelijk het samengaan van ons lichamelijk, materieel, zorgend dagdagelijks bestaan en ons geestelijk, religieus, gelovig leven, is het onderwerp van het korte evangelieverhaal van vandaag over de ontvangst van Jezus door Martha en Maria.

De personages uit dit verhaal, zowel Jezus als Marta en Maria, en ook de schrijver, Lucas, kenden uiteraard de vertelling over de gastvrijheid van Sara en Abraham. Dergelijke vertellingen met een gelovige achtergrond behoorden immers tot hun religieuze cultuur en traditie. Marta en Maria weten maar al te goed wat gastvrijheid is en behoort te zijn. Ze kennen ook de religieuze betekenis ervan. En nu Jezus op bezoek komt, krijgen we de beschrijving van hun gastvrije ontvangst. Maar het probleem waarvan ik daarnet sprak, dient zich al onmiddellijk aan. "Ik moet hier alléén het werk doen", moppert Marta tegen Jezus, "zeg eens aan mijn zus dat ze mij een handje toesteekt, in de plaats van alleen maar met 'hogere dingen' bezig te zijn." Je zou verwachten dat Jezus zich zal inleven in de situatie van Marta. Maar neen, ze krijgt prompt als antwoord: "Marta, Marta, wat maak je je druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden." Einde verhaal. Daar moeten we het mee doen. Het minste dat we kunnen zeggen is dat, op het eerste gezicht, het praktische werk niet erg hoog geschat wordt door Jezus. Maar is dat zo?

Tot op vandaag kent dit verhaal veel verschillende interpretaties, en het heeft ook gediend om bepaalde praktijken goed te praten. Men heeft er de verhouding in gezien tussen het actieve (Marta) en het contemplatieve leven (Maria) waarbij het laatste de voorkeur kreeg, tussen het jodendom (onderhouden van de wet) en het christendom (overgave aan God), tussen katholieken en protestanten enz. Het onderscheid tussen broeders en paters, werkzusters en 'soeurs' kreeg in Jezus' antwoord aan Marta een voedingsbodem. Feministes zagen in Jezus een bondgenoot om de vrouw te onttrekken aan haar uitsluitende rol van het praktische keuken- en ander werk. En zo kan ik maar doorgaan.

Er is echter één interpretatie die me speciaal dierbaar is omdat ze bevrijdend werkt voor ons allen. Het is de visie van een middeleeuwse confrater, de dominicaan meester Eckhart. Hij breekt als het ware het verhaal open.
Eckhart heeft een duidelijke voorkeur voor het werkende leven. Hij ziet nl. het gewone werken als de plek waar mens en God elkaar ontmoeten, net zoals we dat al bij onze eerste lezing hadden opgemerkt. Daarom zet Eckhart de actieve Marta hoger dan de beschouwende Maria, want - zo zegt hij - de bezige Marta is verder gevorderd dan Maria. Om dat te begrijpen moet je weten dat Eckhart drie wegen onderscheidt in ons leven.
De eerste weg is die van het alledaagse werk.
De tweede weg is die van het gegrepen zijn door God. Men zondert zich af en zoekt de zin van het bestaan. Maria, luisterend aan de voeten van Jezus, zit op die tweede weg van de vervoering.

Maar er is nog een derde weg: een stap verder dan de tweede maar tegelijk een stap terug, nl. terug naar de alledaagse werkelijkheid. Het vertoeven in 'hogere sferen' keert terug naar het leven, naar het werk. En dit gewone werkende leven leert ons het meest. Hier bevindt zich Marta. Zij staat verder dan haar zus Maria. Zij is niet blijven plakken op de tweede weg, in de sfeer van veiligheid en behaaglijkheid, zich vermeiend in meditatie en bezinning. Zij wérkt gewoon, maar haar werken heeft de doorlichting en de aanwezigheid van God in zich, want ook Marta is op de tweede weg geweest en ze heeft God ontdekt als de diepe zin van haar bestaan. Maar ze heeft die stap verder gezet en ze heeft de vervoering van de tweede weg meegenomen naar het dagelijks leven. Marta wil dat ook haar zus die stap zet en niet blijft zitten in het hogere. Marta is volgens meester Eckhart niet bitter, maar bekommerd om haar zus. In de zin van: "Heer, zeg mijn zus dat ze mij moet helpen bedienen, want ik zou niet graag willen dat ze daar in die behaaglijkheid bleef zitten; ik zou liever hebben dat zij echt leerde leven en dat ze zou werken vanuit uw kracht en uw geest." Jezus' antwoord aan Marta is dan ook navenant: "Zich bezinnen is levensnoodzakelijk, lieve Marta, anders hol je door; dat heb jij toch zelf ondervonden. Daar is jouw zus Maria nu mee bezig. Maar maak je niet bezorgd. Ook zij zal de derde weg wel inslaan, net zoals jij hebt gedaan. Ook zij zal dan doorheen haar gewone leven en werken God zelf op het spoor komen, ook in hààr dagelijks leven zal de Geest aanwezig komen."

Ik zeg: een bevrijdende interpretatie. Marta en Maria zitten in elk van ons. Ze waarschuwen ons voor twee eenzijdigheden. De eenzijdigheid van het maar blijven doorhollen in activiteiten, workaholics zonder nog de diepere bron van het bestaan aan te boren. De eenzijdigheid van het welbevinden in aparte geestelijke ervaringen, gelukzaligen zonder nog het gelaat van de medemens te zien. We moeten 'wezenlijk' worden, dwz doordesemd door Gods gloed doen wat moet gedaan worden. Dan zal blijken dat die derde weg, waar God ons ten diepste nabij is, ons echt gelukkig maakt. Het weze zo.