Toelichting op het vasten-inzet formulier (2008)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 419 niet laden
De jaarlijkse veertigdaagse vastentijd die voorafgaat aan het Paasfeest is "een tijd van meer toeleg op het bidden en grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, van grotere trouw aan de sacramenten waarin wij zijn herboren" (prefatie I van de veertigdagentijd). Tevens is het een tijd van onthouding en versobering: " een heilzame tijd om ons hart weer zuiver te maken: vrij van zelfzucht en zonde zullen wij het vergankelijke zo gebruiken dat ons hart gericht blijft op het eeuwige." (prefatie II van de veertigdagentijd).

Elke katholieke christen staat voor de taak om aan deze veertigdagentijd een goede invulling te geven.

In vroeger dagen bestond er in de kerk een duidelijke vasten-praktijk waaraan iedereen zich gehouden wist - vergelijkbaar met de wijze waarop onze moslimbroeders en -zusters nog altijd de vastenmaand ramadan beleven. Voordeel daarvan was (en is voor de moslims nog altijd) dat het vasten aldus een gemeenschappelijke ervaring was/is: je doet 't niet alleen, maar je doet 't samen; de enkeling ervaart in het vasten de steun en de solidariteit van de gemeenschap. Nadeel van de vroegere vastenpraktijk was het dwingende, onvrije karakter ervan.

Die vroegere kerkelijke vasten-praktijk is om uiteenlopende redenen inmiddels bijna geheel verschrompeld. Het voordeel daarvan is dat iedereen er nu naar eigen inzicht en op eigen wijze invulling aan kan geven. Het nadeel is echter dat het vasten lijkt te zijn geworden tot een pure privézaak waar je alleen voor staat en waarin je niet of nauwelijks steun ervaart.

Bij veel katholieken lééft een bewustzijn en een verlangen om een goede invulling te geven aan de veertigdagentijd, maar in de praktijk komt het er (te) weinig of niet van; leven zij feitelijk niet of nauwelijks anders dan in andere periodes van het jaar. Met name voor deze mensen wil het "vasten-inzet-formulier" handreiking en ondersteuning zijn. Uiteraard is iedereen volkomen vrij om wèl of géén gebruik te maken van de mogelijkheid die dit formulier biedt.

Ook is iedereen vrij wat betreft de wijze waaróp het formulier gebruikt wordt; óf en in welke mate de suggesties die erop gedaan worden, worden overgenomen. Bijvoorbeeld: je kunt er voor kiezen om wèl of niet je voor te nemen om op een bepaald moment een waardevol boek te lezen of om je te onthouden van of te minderen op het eten van zoetigheid.

De gedachte welke aan het formulier te grondslag ligt is deze: Hoe concreter en "meetbaarder" ik mijn voornemens formuleer (en schriftelijk bevestig), des te gemakkelijker is het om mij eraan te houden - anders blijft het te gemakkelijk bij "vage voornemens" die gemakkelijk worden vergeten en losgelaten.

Belangrijker dan de versobering/onthouding is intensivering van de positieve inzet ten goede. Dit is de reden dat deze zaken vooropgezet zijn op het formulier. Als het goed is, dan wordt er door de versobering/onthouding ruimte gecreëerd en tijd vrijgemaakt voor positieve inzet voor God en andere, met name ook behoeftige mensen. Dreigt die versobering/onthouding echter tot een obsessie te worden, dan dient deze niet langer het beoogde doel en kan deze beter achterwege worden gelaten.

Het is aan te raden om het formulier op realistische wijze in te vullen en de lat niet té hoog te leggen - om het risico van "mislukken" van de voornemens niet te groot te maken. Zo is het voor iemand die bijvoorbeeld verslaafd is aan taart-eten of televisiekijken niet aan te raden om op zo'n vlak vasten-voornemens te maken c.q. zich voor te nemen zich gehéél van deze zaken te onthouden. Iets heel anders kiezen (bijvoorbeeld geen hartige snacks eten of geen grote aankopen doen) of "minderen op" is dan een realistischer optie. Maar met name omdat "minderen op" een rekkelijk begrip is, is het verstandig dit te concretiseren. Bijvoorbeeld: twee avonden per week geen televisie-kijken/drie avonden per week geen taart. Of: door de week niet, maar op zondag wel.

U wordt uitgenodigd (dus niet verplicht) om het formulier in tweevoud in te vullen. Eén exemplaar is voor uzelf en alleen dit exemplaar ondertekent u. Het andere, anonieme exemplaar kunt u deponeren in de daarvoor bestemde bus in de kerk, opdat er een beeld kan ontstaan van de vasten-inzet van de parochie als geheel (of minstens van een gedeelte daarvan). De gedachte hierachter is dat dit motiverend en ondersteunend werkt wat betreft het individuele vasten.

Ik wens u een Zegenrijke Vastentijd toe!


VASTEN-INZET-FORMULIER 2008

 

voor parochianen en gasten van de parochie Onze Lieve Vrouw Koningin van de Vrede te Amsterdam

 

Ik neem mij plechtig voor om gedurende de veertigdaagse vastentijd (van Aswoensdag tot Pasen): (telkens naar keuze aankruisen)

 

□ contact op te nemen met/aandacht te geven aan/een bezoek te brengen aan ..... (aantal) personen (noteer voor uzelf de namen)

□ ..... maal deel te nemen door de week aan de eucharistieviering (12.30u)

□ ..... maal deel te nemen aan de lezingendienst (6.00u) in de kerk

□ ..... maal deel te nemen aan het morgengebed (7.30u) in de kerk

□ ..... maal deel te nemen aan het avondgebed (17.30u) in de kerk

□ ..... maal deel te nemen aan de dagsluiting (22.30u) in de kerk

□ het sacrament van de verzoening te ontvangen (te biechten).

□ deel te nemen aan de film-katechese in de veertigdagentijd.

□ een waardevol boek te lezen (noteer voor uzelf de titel!).

□ extra aandacht te besteden aan het hergebruik van papier, glas en gft-afval.

□ andere voornemens.........................................................................................

 

Ik neem mij voor om mij te onthouden van:

 

□ vlees

□ mijn ontbijt

□ mijn lunch

□ mijn avondeten

□ koffie

□ alcoholhoudende dranken

□ zoetigheid (taart, snoep, koek, etc.)

□ hartige snacks (patat, kroketten, chips, etc.)

□ het doen van grotere aankopen voor mijzelf (kleding, luxe-artikelen, electronica)

□ televisie kijken

□ uitgaan (bioscoop, theater, museumbezoek, trips, vakantie)

□ andere zaken:........................................................................

 

 

Ik neem mij voor om te minderen wat betreft/te versoberen op:

 

□ vlees

□ mijn ontbijt

□ mijn lunch

□ mijn avondeten

□ koffie

□ alcoholhoudende dranken

□ zoetigheid (taart, snoep, koek, etc.)

□ hartige snacks (patat, kroketten, chips, etc.)

□ het doen van grotere aankopen voor mijzelf (kleding, luxe-artikelen, electronica)

□ televisie kijken

□ uitgaan (bioscoop, theater, museumbezoek, trips, vakantie)

□ waterverbruik in huis

□ gebruik van de auto

□ energieverbruik in huis

□ andere zaken: ..................................................................................................

  

 

Nadere bepalingen/uitzonderingsbepalingen:

 

........................................................................................................................................

 

Het volledig realiseren door mij van deze vasten-inzet waardeer ik op ..... euro.

Ik zal dit bedrag ten gunste doen komen van het Vastenaktieproject van onze parochie

 

Als ik mijn voornemens in mindere mate realiseer dan ik mij heb voorgenomen, dan heeft dat: (aankruisen wat van toepassing is)

 

□ wel

□ geen

 

gevolgen voor de hoogte van mijn bijdrage aan de Vastenaktie en zo wèl, dan zal ik evenredig aan het meer of minder slagen van deze voornemens (aankruisen wat van toepassing is).

 

□ meer

□ minder

 

bijdragen.

 

 

 

Handtekening: