In de vreugde van de Geest

 

Lode van Hecke is de eenendertigste bisschop van Gent. Hij ontving op 23 februari de bisschopswijding in de Sint-Baafskathedraal. Zijn leuze als bisschop is: In de vreugde van de Geest. Dit was reeds zijn leuze als abt van Orval. Het zou de leuze kunnen zijn van elke christen, die bezield wil zijn en blijven door de heilige Geest. Bij het vormsel zijn ons de handen opgelegd en zijn we gezalfd en werd ons gezegd: Ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods.

Ook in het schild van kardinaal Suenens was een duif afgedeeld. Zij is het symbool van de heilige Geest en ze hoorde bij zijn leuze In Spiritu Sancto (In de Heilige Geest). Kardinaal Suenens is de bezieler geweest van charismatische groepen.   De Geest zorgt voor vurigheid, maar ook voor uithoudingsvermogen. Een sympathisant van de Pinksterkerken gebruikte een culinair beeld om de gedrevenheid van de Pinksterkerken aan te duiden. Hij sprak van ingevroren vlees en vers opgediend biefstek. De ene houden de waarheid in de diepvries, wij hebben ze op het vuur (John, L Sherrill).

Christenen, die het vormsel hebben ontvangen, zijn getekend met de kracht van de Geest. Geven we hem krediet zodat hij in en door ons kan werken?

Het eerste Pinksterfeest

“Wat moet ik mij daarbij voorstellen?” vroeg mij een stagiair–verpleegkundige wanneer ik haar in de verpleegpost op pinksterdag een feestdag wenste. Pinksteren, wat is dat? Ik heb misschien te vlug geantwoord met te zeggen dat Pinksteren een van de eerste grote feesten is in de geschiedenis van de christenen. Het is de dag waarop de apostelen en hun vrienden voor het eerst met klem over Jezus durfden spreken en over zijn betekenis voor het geluk van mensen. Lucas vertelt erover in de Handelingen. Op Pasen zelf was er nog verwarring. De apostelen hadden geen oor naar wat de vrouwen vertelden over de verrijzenis van Jezus. Het leek hen beuzelpraat.

Maar nadat de Verrezen Christus aan hen verschenen was en hij ten hemel was opgenomen, hebben ze de eerste grootse tiendaagse retraite in de geschiedenis van de kerk meegemaakt. Met een groep van 120 personen waren ze samen in afzondering, omdat Jezus dit bij zijn heengaan had gevraagd. Zij hebben hem in die periode sterk aanwezig gevoeld. Ze hebben gebeden, herinneringen opgehaald en schikkingen genomen voor de toekomst door een opvolger te kiezen voor Judas. Aangestoken door een gloed, durven zij op Pinksterdag naar buiten komen. Deze eerste dag van begeestering werkt tot vandaag na. Pinksteren was een feest dat de joden kenden. Zij herdachten die dag en nu nog dat Mozes op de berg Sinaï de Wet had ontvangen. Voor christenen werd dit feest de start van een boeiende geschiedenis, die tot op vandaag en in de toekomst verder gaat. De kerk en de wereld gaan nog wel enkele eeuwen mee.

Geest uitstralen

Het gesprek had wat langer moeten duren om onder woorden te brengen wat de geest oproept en wie de Heilige Geest is en wat hij doet. Stof en materie kan je in de hand nemen, een geest kan je niet pakken. Geest wijst op een aanwezigheid, op een invloed van een mens, ten goede of ten kwade. Mensen laten sporen na door een woord, een gedachte, een werk. Wij dragen bij voor een goede geest in een gezin, in een gemeenschap, in de samenleving. Een mens is meer dan zijn lichaam.

Het museum van Schone kunsten in Brussel stelde eind 2019 een werk ten toon van de Japanse kunstenares Chiara Shiota: Me Somewhere Else; Ik ben ergens anders. De kunstenares was zwaar ziek geweest. Voordat de diagnose werd gesteld, dacht zij: “Als ik sterf, zal alles om mij heen sterven; ik zal sterven. Nu weet ik dat alleen mijn lichaam sterft - niet mijn geest. Mijn geest blijft ergens anders.” Haar werk geleek op een grote wolk rondom een persoon, van wie de twee voetjes te zien waren. Het kan wijzen op de uitstraling die van een mens uitgaat. 

De Geest van Jezus

De psalmisten loven God om alles wat beweegt en leeft. Zij bespeuren daarin Gods adem en Gods geest. De bijbel heeft vooral aandacht voor het woord van de profeten en voor een aantal figuren in wie Gods geest werkzaam was. De evangelisten, vooral Lucas, wijzen op de gedrevenheid van Jezus dankzij de Geest. In het evangelie van Johannes is het Jezus zelf die ons wijst op de werking van de Geest, die komt van de Vader. Er is een grote wisselwerking tussen de Geest en Jezus, want de Geest brengt ons in herinnering wat Jezus heeft gedaan en verkondigd. Hij leidt ons naar de Vader en de Zoon en hij doet ons goede vruchten voortbrengen als daar zijn: “liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid” (Gal. 5,22).

Bezieling

Bij de wijding van bisschop Van Hecke wees kardinaal De Kesel op de zorgen van de kerk in de seculiere en multireligieuze samenleving. “We nemen afscheid van een verleden en bouwen aan een toekomst die we niet helemaal in handen hebben. Er ontstaat onzekerheid met het gevaar van ontmoediging. We proberen een antwoord te bieden door structuurhervormingen. Maar we weten wel dat, hoe noodzakelijk ook, dat niet het antwoord is.

De vraag is niet wat er nog te redden valt en hoe we de situatie nog meester blijven. De vraag is wel wat het evangelie voor mensen vandaag te betekenen heeft. Of het geloof bron van vreugde en levenszin kan zijn en hoe het licht kan werpen op de grote uitdagingen van onze tijd. Hoe het bron kan zijn van ware menselijkheid en solidariteit. Het is de vraag naar wat we als Kerk betekenen in de samenleving. Dan heb je vooral nood aan bezieling en inspiratie. Bezieling die niet altijd direct oplossingen biedt of antwoord geeft op alle vragen. Oplossingen zult ook u niet altijd kunnen bieden. Maar wel bezieling, die opnieuw hoop en vertrouwen geeft en vreugde. Daaraan hebben we nood vandaag: aan mensen en herders die dat vertrouwen uitstralen en die bezieling brengen. Bezieling die vreugde en hoop wekt. De vreugde van het Evangelie, zoals paus Franciscus het zegt. De vreugde van Gods Geest.”

Bidden voor de komst van de Geest.

Al meer dan twintig jaar mag ik eucharistie vieren in de Zustergemeenschap Caritas in Melle. Elke dag bidden de Zusters na het Angelus het gebed voor de komst van de heilige Geest. Hij kan vernieuwen wat door hem is geschapen.

God, die de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest hebt onderwezen, geef dat wij door dezelfde Geest de ware wijsheid bezitten en ons steeds over zijn vertroosting mogen verblijden.

Wij vragen U, Heer, onze daden door uw Geest te voorkomen en ze met uw genade te begeleiden: opdat al ons bidden en werken steeds in U worden ondernomen, en, door U begonnen, met U mogen voltooid worden. Door Christus onze Heer. Amen