Zalige hoogdag van Pinkstern

Zalige Hoogdag, gelukkig Pinksterfeest !

Op paasavond verscheen de Heer aan zijn Apostelen, die samen waren in de bovenzaal, en zei (Joh. 20, 21)

Vrede zij U. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik u. Gij zult mijn getuigen zijn bij alle volkeren. Verkondigt de bekering tot vergeving van de zonden. Blijft nog in Jeruzalem tot gij wordt toegerust met kracht van Boven, want Ik zend u wat mijn Vader heeft beloofd: 'n Helper, de Heilige Geest. (Luc.24, 47-49)

Het was voor de Apostelen ’n overweldigende ontmoeting met de Verrezen Heer. Het betekende voor hen een roeping en ‘n zending om overal te gaan getuigen van Hem, die de zonden wegneemt, de zonden van hen die zich oprecht bekeren. Het werd een opdracht van Godswege om de mensen op te roepen tot bekering en zo deed Petrus toen Hij op Pinksteren de massa toesprak en tot hen zei:

… Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist. (Handelingen 3, 19)

En als wij ook ons bekeren, wat zal dan van Godswege ons gegeven zijn? Luister naar de woorden van de Heer, die aldus tot zijn Hemelse Vader bidt:

Vader, diegenen die Gij Mij hebt toevertrouwd en zij die zich bekeren, hen wil ik bij Mij hebben waar ik zal zijn, zodat zij de heerlijkheid zien waarin U Mij laat delen, want voor de grondlegging van de wereld had U Mij al lief (Joh. 17, 24).

Of wij gered worden en ons eeuwig heil bereiken, hangt dus van onszelf af. De Heer wil met ieder van ons 'n Verbond van liefde sluiten. Aan ons hierop in te gaan en open te staan voor 'n innige en liefdevolle verbondenheid met Hem, die onze Verlosser, Heiland en Zaligmaker is, onze Leidsman ten leven en ten eeuwigen leven. Wij mogen en kunnen met Hem vereent door het leven gaan, uit liefde tot Hem zijn geboden onderhouden, zijn Evangelie beleven. In zijn bloed en door zijn kruis zijn onze zonden weggenomen, zijn wij met gerechtigheid bekleed en wacht ons later een glorierijke deelname aan Zijn heerlijkheid.

De heerlijkheid van de Verrezen Heer vermindert niet als wij er deel aan krijgen. Het is zoals met vuur dat ook niet vermindert door zich mee te delen. De Heer beloofde bovendien met ons te zijn in dit leven tot aan het einde van de tijd. Wij zien Hem niet met onze ogen maar wij weten en voelen Hem nabij vanuit 'n levendig geloof. Zijn inspirerende aanwezigheid beleven wij met grote dankbaarheid en vreugde. In persoonlijk gebed komen wij geleidelijk tot 'n respectvolle, innige en liefdevolle verbondenheid met Hem. Daarvoor is vereist: - regelmatig de stilte binnen te gaan; - tijd te maken voor de Heer; - alle verstrooidheid van zich af te weren; - het Evangelie, het Woord van de Heer, te overwegen; - langdurig en liefdevol inwendig bij de Heer te vertoeven.

Dat brengt diepgang in het geestelijk leven. Zo 'n gebed helpt ons richting en zin te geven aan gans ons doen en laten. Uit die intieme relatie met de Heer putten wij geduld, kracht en energie voor ‘n liefdevol samenleven en samenwerken met anderen in familie, werk en ontspanning. Men is echter nooit goed bezig op zijn eentje alleen. Men mag de band met de gelovige gemeenschap niet verliezen, want het gemeenschappelijk gebed is ook van groot belang.

Bidden wij om het vuur van de Heilige Geest. Hij weze ons tot helper om gelovend, hopend en in liefde door het leven te gaan, steeds intens begaan en in liefde verbonden met onze naasten van dicht bij en van ver af. Laat ons dan bidden

Heer God, stort uw Geest uit over jong en oud
over man en vrouw
over hoog en laag
over west en oost.

Stort uw vuur uit in het hart van de mensen
in de mond van de mensen
in de ogen van de mensen
in de handen van de mensen.

Zend uw adem neer over allen die geloven
over allen die nog twijfelen
over allen die liefhebben
over allen ook die eenzaam zijn.

Stort uw vuur uit over de woorden der mensen
over het zwijgen der mensen
over de talen der mensen
 over de liederen der mensen.

Zend uw adem neer over hen die toekomst bouwen
over hen die het goede bewaren
over hen die het leven behoeden
over allen die schoonheid scheppen.

Stort uw geest uit in de huizen der mensen
in dorpen en steden van de mensen
in gans de wereld van de mensen
over alle mensen van goede wil.

Heilige Geest, één met de Vader en de Zoon,
verlicht ons duistere verstand
geef dat ons hart van liefde brandt
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij ons geeft.
Amen.

Paulus schrijft aan de Romeinen: (Rom. 5, 1-2)
Gerechtvaardigd door het geloof leven wij in vrede met God door Jezus Christus, Onze
Heer. Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die rijke genade
Gods waarin wij mogen leven; door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze
hoop op de heerlijkheid Gods.

Petrus schrijft aan de gelovigen: (Eerste brief van Petrus 1, 3-4)
God liet ons herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus
uit de dood, ja tot een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis,
die voor ons is weggelegd in de hemel.

Zo sprak te Heer: (Lucas, 11, 13) 
Als gij goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal dan de
Hemelse Vader de heilige Geest geven aan degenen die Hem erom vragen.

Kom Heilige Geest!

Pater André Loyson cicm, Ninoofsesteenweg 548, 1070 Brussel, www.hoogdagartikel.com