Pasen (2011)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 194 niet laden

OPENINGSWOORD
Beste mensen, allemaal van harte welkom op dit hoogfeest van Pasen. De afgelopen dagen hebben wij gehoord hoe er in het verleden een groot onrecht heeft plaats gevonden. Een man, die weldoende rondging, is door de machthebbers van deze wereld vermoord.

Vandaag klinkt vanuit datzelfde verleden de roep tot ons door, dat God Hem uit de dood heeft doen opstaan. Het verhaal, dat wij zo aanstonds zullen horen, is een getuigenisverhaal. Mensen hebben het meegemaakt en zij vertellen er over.

Als pastoor wil ik ook over deze verrijzenis getuigen. Niet dat ik erbij was, maar ik ervaar in mijn leven de kracht van de verrezen Jezus.

Ook de koorleden willen van hun geloof getuigen met muziek en zang. En ook jullie getuigen van jullie geloof door aanwezig te zijn, door te luisteren, mee te bidden en te zingen.

De verrijzenis, het is naar ons toe een belofte, maar wij kunnen haar kracht toch nu al in ons leven ervaren. Vragen wij God, dat het feest van vandaag voor ieder van ons een steun mag zijn. Dat het ons mag helpen om bij alles wat er gebeurt als blijmoedige mensen door het leven te gaan.

OPENINGSGEBED
Laat ons bidden. God, almachtige Vader, dit is de dag waarop Gij uw Zoon uit de doden hebt opgewekt. Gij hebt Hem gezalfd met de heilige Geest en verheven boven al wat leeft. Wij vragen U: bevestig ons geloof in de verrezen Heer, wek ons op uit zonde en dood. Dat wij ons niet vastklampen aan wat voorbijgaat, maar uitzien naar uw heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw ... . Amen.

PREEK
Op een dag werd er in El Salvador een priester vermoord. Zijn misdrijf was dat hij in Jezus' Naam aan de mensenrechten herinnerd had en dat hij de slachtoffers van geweld had bijgestaan. Op zijn graf schreven de mensen: Octavio Ortis, vermoord èn verrezen op 20 januari 1979.

Vermoord en verrezen! Wat een groot geloof! Terwijl sommige mensen alleen maar klagen over het smartelijk verlies van hun dierbare, spreken deze mensen over de verrijzenis.

Voor deze mensen was het graf van hun pastoor een plaats van droefheid en verslagenheid, zeer zeker, en het was ook een plaats van aanklacht tegen de ongerechtigheid, maar het was voor hen ook een plaats van bemoediging en vertrouwen.

De moordenaars en machthebbers dachten reden te hebben om blij te zijn: zij hadden die lastige man, zo'n rustverstoorder in Jezus' Naam, opgeruimd. De christenen wisten dat hij niet was opgeruimd, maar verrezen was. Zijn sterven en zijn nieuwe leven bij God bleef voor hen van grote waarde.

Daarin vonden de christenen de kracht en de hoop om verder te doen wat hun pastoor had voorgedaan. Zijn graf was geen einde, maar het begin en de geboorteplaats van christelijke dapperheid en vertrouwen. Bisschop Romero zei, voordat hijzelf ook werd vermoord: "Waar zij één mens vermoorden, daar staan tien anderen op."

Broeders en zusters, dit is maar één voorbeeld van christenvervolging in onze moderne tijd. Hoeveel mensen werden er in de loop van de eeuwen niet het slachtoffer van de machthebbers en de rijken? Hoeveel mensen zijn er niet, in navolging van Jezus Christus, belasterd, vervolgd en gedood? Hoeveel mensen zijn er niet naamloos verdwenen in de folterkamers, in de gevangenissen en tenslotte in naamloze massagraven?

Echte christenen schrijven op die graven: gedood en verrezen! Zij vereren in hen alle martelaren, die vrijmoedig getuigenis hebben afgelegd voor het evangelie.

Ook voor Maria Magdalena, over wie wij in het evangelie van vandaag hoorden, betekende haar weg naar het graf een allesbeslissende ommekeer. Al wenend zocht zij Jezus in het graf. Zij weende, omdat men haar Jezus had weggenomen en zij wist niet waar men Hem had neergelegd.

Maar terwijl zij daar bij het graf stond, werd haar voorstelling over Jezus totaal veranderd. Door een engel werd haar gezegd: Vermoord en verrezen!

Jezus is niet weggenomen. In tegendeel, Hij leeft! Hij is nabij op een heel nieuwe wijze. Hij is niet meer in het graf. Hij gaat haar voor. Zij ontmoet Hem. Zijn liefde en zijn trouw zijn niet dood te krijgen. Wat de grootste nederlaag leek, werd het fundament van de hoop en het teken van een nieuw en zegenrijk begin.

Hoe groot de liefde van Maria Magdalena ook was, zij had niet verwacht dat de macht van de moordenaars zou worden gebroken. Zij had niet verwacht, dat er een leven bestaat waartegen de dood machteloos is, dat God Jezus trouw zou blijven tot in de dood, tot in het graf.

Wie op God vertrouwt, op Jezus, die ziet het leven, de gebeurtenissen van het leven anders dan zij die geen geloof hebben. Zij schrijven op een graf: gestorven en verrezen! Zij zullen de dood niet wegpraten, ook zij kennen de pijn en de droefheid. Maar zij durven hun hoop richten op Jezus, die als eerste uit de dood is opgestaan. Zij weten, dat zij Hem zullen volgen, in zijn dood èn in zijn opstanding.

Bij alle moeilijkheden durven zij op het leven te vertrouwen. Want zij weten: wij leven niet alleen, God leeft met ons. Zo'n leven met God heeft altijd het laatste woord.

Beste mensen, Jezus is zo machtig, dat Hij de dood, het grootste kwaad dat ons kan overkomen, heeft overwonnen. Hij heeft beloofd, dat al wie in Hem gelooft - en dat geloven betekent, dat wij ook zijn manier van leven proberen na te volgen - dat die Hem niet alleen zullen volgen in zijn dood, maar ook in zijn verrijzenis. Voor een gelovige is de dood niet het einde, maar een nieuw begin.

En als wij dat van harte geloven, dan wordt nu al heel ons leven anders. Dan weten wij, dat het leven ons wel heel wat klappen kan uitdelen, maar dat Jezus Christus uiteindelijk alle kwaad zal overwinnen. Ook al gebeurt er soms kwaad in ons leven, wij leven toch al in het licht.

Ook al heeft de Kerk vanwege de schandalen het ontzettend moeilijk, God is toch in de Kerk aan het werk. Nederland mag dan steeds minder kerkelijk worden, maar op Witte Donderdag keken een miljoen mensen naar The Passion uit Gouda. Zelfs in België, waar nota bene een bisschop in de fout is gegaan, hebben nog nooit zoveel mensen zich laten dopen. In Frankrijk zijn na verschillende jaren catechese te hebben gevolgd nu met Pasen 2903 mensen ouder dan 18 jaar gedoopt. In Frankrijk worden dit jaar met Pinksteren iets meer dan 10.000 volwassenen alsnog gevormd. En ook in onze parochie doen er alleen al in de leeftijd van 20 tot 27 jaar 8 mensen mee aan catechese met het oog op doopsel of vormsel of uit verlangen naar meer kennis van het geloof. God laat Jezus ook in deze moeilijke tijd verrijzen, tot leven komen, in de harten van vele jonge mensen. God leeft! God is aan het werk! En hoe meer jij Hem zoekt, hoe meer Hij voor jou zal doen!

Beste mensen, mag ik jullie allemaal van harte een Zalig Pasen toewensen. Een Zalig Pasen, dat betekent: weet dat Jezus leeft, voor jullie en voor mij! Weet dat Hij ons kent, dat Hij ons niet vergeet! Weet dat Hij ook ons uit het duister zal halen! Dat Hij ook ons zal verlichten.

De eerste christenen gingen als nieuwe mensen door het leven. Moge dit Pasen ook voor ieder van ons een nieuw begin zijn. Laten wij dit tot uitdrukking brengen door elkaar ook straks van harte een Zalig Pasen toe te wensen.

En voegen wij de daad bij het woord door met elkaar een nieuw leven te leiden. Wat mensen gisteren misschien met elkaar hebben gehad, is voorbij. Vandaag is het feest! De Heer leeft! Hij zal ook ons het leven schenken. Leven wij als blijde mensen vanuit die hoop. Allemaal van harte een Zalig Pasen! Amen.