Dat is het eeuwig leven, dat zij U kenne,, God.

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
In dit hogepriesterlijk gebed van Jezus treft ons heel bijzonder een zin die als het ware de samenvatting is van het hele christelijke leven: «Dat is het eeuwig leven, dat zij U kennen en Hem, die Gij gezonden hebt.» Jezus is van Godswege gezonden opdat wij zouden leven en leven in overvloed zouden bezitten. Ja, dat is de diepste drang van elke mens. Een mens wil leven, wil gelukkig zijn, wil eeuwig leven bezitten. En, omdat wij in deze diepste levensdrang ons zo dikwijls bedreigd voelen, ontstaat de angst, de angst dat we niet kunnen leven. We leven vaak zo onder de druk van het werk, dat we zeggen: dat is zo geen leven meer. Wij worden vaak zozeer bedreigd door de liefdeloosheid van de mensen dat we klagen: zo kan ik niet meer leven. Vooral in onze tijd wordt ons leven van alle kanten bedreigd door verschillende vormen van angst: levensangst, angst voor de gezondheid, angst voor de toekomst, angst voor het noodlot, angst voor het ouder worden, angst voor het alleen zijn. En die angst kan zo groot worden, dat de mensen het leven niet meer aankunnen, dat ze zich van louter angst het leven ontnemen. Uit angst slikt de mens alle mogelijke pillen, verliest hij zich in de liefde, raast hij door de straten, verschaft hij zich horoscopen. De mens wil leven en hij kan het niet.

In plaats van de angst stelt Jezus de hoop. De hoop dat elk leven zinvol kan zijn, dat elk leven door de liefde van God gedragen is, dat wij ons van God uit aan het leven mogen toevertrouwen. Ons leven vervalt immers niet in het niets, ons leven is niet zinloos. In dit opzicht geeft Jezus ons geen vage aanduidingen, maar zegt ons heel duidelijk: Er is eeuwig leven. Als je je durft toevertrouwen aan God, zal God je door de dood heen dragen.

De kennis van God schept eeuwig leven voor ons. De kennis wordt tegenwoordig hoog aangeslagen. Hoeveel geld is er op te TV te verdienen met antwoorden op quizvragen! Wij kijken op tegen die spelers die alles weten over sport, geschiedenis en muziek, die alle vedetten en politici met naam en feiten kennen. Maar maakt die kennis het geluk uit? Kun je van zulke kennis alleen leven?

Over die kennis spreekt Jezus niet. Het kennen dat eeuwig leven schenken kan, is geen verstandelijk kennen. Wij kunnen misschien ook door ons verstand tot het besluit komen dat er iets moet zijn: dat God bestaat. Maar die kennis maakt ons nog niet gelukkig, geeft nog geen leven. Eeuwig leven verwerven wij als wij God kennen met ons hart, als wij ons aan God in alle situaties van ons leven durven toevertrouwen, als wij gelovig kunnen zeggen: Gij zijt mijn God, in uw handen leg ik mijn leven, in uw liefde ben ik geborgen, wat het leven ook brengen zal. Die vertrouwvolle houding tegenover God kan ons bevrijden van de angst, kan ons volop doen leven. Want voor hen die God liefhebben, strekt alles ten beste.

Om dit te kennen, hoef je geen geleerde te zijn. Die kennis verkrijg je niet door wetenschap en studie, het is een vrucht van de liefde. Een eenvoudige, ongeletterde moeder, die zich houdt aan haar rozenkrans, kan het in de kennis van God misschien veel verder brengen, als een geleerde theoloog met een dubbele doctorstitel. Die kennis wordt gegeven aan de eenvoudigen van hart, die zich voor God durven openstellen en niet voor zichzelf leven. Zij weten dat God hun Vader is die hen behoedt en zijn mantel beschermend om hen heenslaat. Die kennis neemt alle angst van hen weg en doet hen nu al echt leven in de zekerheid dat zulk een leven met God, eeuwig duren zal.