6de Paaszondag A (2014)

“Weest altijd bereid tot verantwoording … van de hoop die in u leeft. Maar verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied, en zorgt dat uw geweten zuiver is.” In de brief van Petrus leren we iets over onze omgang met de wereld, met de samenleving. Onze wereld en onze tijd lijkt in veel opzichten op de wereld in de tijd van de apostelen. Veel meningen, veel religies en veel onbegrip wat Christenen bezielt. Dus is het advies: “Verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied”.

We worden dus niet aangemoedigd om ons geloof aan anderen op te dringen of af te dwingen, geen geloofsverkondiging met het zwaard. Paulus zegt het ook aan de Christenen van Filippi: “Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij”. Onze houding naar de wereld moet die zijn van vriendelijkheid, zachtmoedigheid en gepaste eerbied.

Hoe combineer je dat met verkondiging, getuigenis, evangelisatie? Want dat is toch de bedoeling, dat we ons inzetten om de Blijde Boodschap te verkondigen. Paulus schrijft het aan Timoteüs: “Verkondig het woord, dring aan, te pas en te onpas, weerleg, berisp, bemoedig, met al het geduld dat het onderricht vereist (2 Tim. 4, 2)”.

We zien het in de eerste lezing bij Filippus: “Filippus’ woorden oogstten algemene instemming toen de mensen hoorden wat hij zei en de tekenen zagen die hij verrichtte.” Bij Christenen gaan woord en daad hand in hand. Filippus bekommert zich om zieken naar lichaam en geest. Hij doet dat met zoveel toewijding en inzet dat iedereen onder de indruk is. Dat is waarheid, dat is geloofwaardig, dat is echt, dat is anders dan wat de mensen doorgaans om zich heen zagen gebeuren.

Het lijkt op dat wat Moeder Teresa overkwam, toen zij een huis voor stervenden wilde openen. Er was tegenwerking, er waren valse beschuldigingen, het dreigde uit de hand te lopen. Een van de woordvoerders ging het huis binnen om de zaak aan te kaarten. Maar toen hij daar de stervenden zag, in vrede, liefdevol verzorgd, draaide zijn weerstand volledig om. Hij trad op de protestmakers en zei. Jullie mogen protesteren, maar alleen als jullie moeders en zussen dit werk overnemen. Daarna werd het stil.

Jezus spreekt over waarheid in het Evangelie: “Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent.” Daar zegt Jezus nogal wat: De wereld is niet ontvankelijk voor de Geest van de waarheid. Daarmee zegt Hij dat er altijd een spanning zal blijven bestaan tussen de wereld en de Kerk. Als die spanning er niet meer is, moet er een alarmbel gaan rinkelen, want dan verkondigen we alleen nog de waarheid van de wereld, die geen waarheid is.

Dit is niet eenvoudig. Als wij het Evangelie verkondigen en zelf het Evangelie waarmaken in ons doen en laten, zullen we toch weerstand ondervinden, want voor die waarheid is de wereld niet ontvankelijk. Maar we moeten oppassen dat we voortdurend zo met de Bijbel zwaaien en het Evangelie te vuur en te zwaard verkondigen en als we dan weerstand ondervinden zeggen dat het komt omdat de wereld niet ontvankelijk is. Dan geven we onszelf gelijk en merken niet dat we het Evangelie eerder schaden dan verkondigen.

Om het Evangelie op de goede manier te kunnen verkondigen, zoals Filippus, hebben wij de heilige Geest nodig; de Geest die Liefde en wijsheid en geduld en inlevingsvermogen, combineert met kracht, volharding en trouw. Jezus belooft zijn leerlingen die Geest. Het is dankzij de Geest dat de Christenen in liefde met elkaar konden leven en de goedheid van Christus Zelf in de praktijk brengen. Dat is wat Jezus “Leven” noemt als Hij zegt: “Gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven”.

De apostelen hebben beseft dat wat Jezus was begonnen, en wat Jezus aan hen had gegeven, niet alleen voor hen bestemd was. Alles wat zij hadden ontvangen gaven ze door. We zien het bij de handoplegging zoals die nu nog in de kerk wordt gepraktiseerd bij Vormsel, diaken- en priesterwijding, maar ook bij de biecht en de ziekenzalving. Zij gaven ons het Evangelie door, de sacramenten, het leven in navolging van Jezus, het apostelambt en het Petrusambt, ze gaven zichzelf, ze gaven hun leven in navolging van Jezus. Aan ons is het om dit steeds weer te ontvangen en ook zelf weer door te geven.

Onze tijd lijkt op die van de apostelen. De manier van verkondiging mag dan ook dezelfde zijn: Met vuur en overtuiging het goede doorgeven; dat is: het Evangelie, het geloof in Christus; intelligent, met begrip voor de tijd en de tijdgeest, met vriendelijkheid, zachtmoedigheid en gepaste eerbied, met goede woorden en met daden van goedheid, zodat mensen ervaren dat het waar is wat we zeggen en dat het goed is wat we doen. Ook dan zal de wereld zich niet zomaar bekeren, maar veel mensen in de wereld zullen het herkennen en zij zullen Christus vinden en zijn Kerk zal groeien, ook hier in ons land.

Wij zien uit naar hemelvaart en Pinksteren. In de Pinksternoveen mogen we vragen om de heilige Geest, die ons bekwaam maakt om ook in deze tijd het Evangelie te verkondigen aan alle mensen van goede wil. Amen.