E

Ieder mens zoekt naar houvast in zijn leven. Als zoekers en zieners zijn wij hier binnen gekomen, zongen we aan het begin van deze viering. Om uiting te geven aan waar wij van dromen zodat er een beweging ontstaat die gaat stromen.

Het geeft weer wat er vandaag in de lezingen gebeurt. Zoekend worden we geroepen Jezus te volgen, niet alleen, maar samen met anderen, als gemeenschap met en voor elkaar. Daarbij werd ik geraakt door twee dingen: door 'geroepen worden' en door 'trouw en vertrouwen'.

Als eerste 'geroepen worden'. Wat houdt dat in? Daar is niet zomaar kort antwoord op te geven. Vroeger werd er bij deze lezingen vooral over de priesterroeping gepreekt. Maar roeping is veel meer. Als gedoopte, als christen, zijn wij allemaal geroepen. Dat lezen we in de lezing uit Handelingen: de mensen vragen aan de apostelen wat ze moeten doen en het antwoord is dat ze zich moeten laten dopen. Ze moeten zich bekeren en ze moeten bereid zijn een andere weg in te slaan, de weg van Jezus. Dat is de opdracht voor iedere gedoopte. Gods belofte is er voor ieder die geroepen wordt en zich aangesproken voelt. Dat waren er een hele hoop leert ons dit verhaal. En daar zijn door de eeuwen heen heel veel mensen bij gekomen. Ook nu, tweeduizend jaar later voelen nog steeds mensen zich door Jezus geroepen. Dat klinkt wat zwaar, maar dat valt wel mee. Ook u allen hier aanwezig voelt zich op een of andere manier aangesproken, anders was u vanmorgen niet hier naartoe gekomen. U bent zoekend, vol vragen, twijfelend of vol vertrouwen, misschien zelfs wel wetend, maar dat doet er niet toe. U voelt zich op de een of andere manier geraakt door het grote verhaal van God die met ons mensen op weg is gegaan.

Roeping is actueel. Veel mensen zijn op zoek, naar hun eigen ik, naar hun spiritualiteit, naar wat het om gaat in het leven. Want leven is toch meer dan alleen geld en goed. Wat raakt me? Wat is de zin van mijn leven? Wat is mijn diepste levensverlangen? Dit wordt door ieder persoonlijk ingevuld. Maar bij ons christenen is er wel een algemene hoofdlijn te ontdekken. Voor ons is het een zoeken naar een betere wereld, een wereld van vrede en liefde, op weg naar Gods koninkrijk. Het is een zoeken naar hoe we deze wereld vorm kunnen geven en welke wegen we daarvoor moeten gaan. Wij worden geroepen om samen Gods volk onderweg te zijn en gemeenschap te vormen. Het evangelie van vandaag zegt ons dat er maar één mogelijkheid is die droom te bereiken: namelijk door de deur van de schaapskooi. Want alleen de herder komt door de deur naar binnen. Wij kennen zijn stem als Hij ons bij name roept. Hij zorgt voor ons en wijst ons de juiste weg. Hij is de deur naar het leven. Alle anderen die op andere manieren ons roepen en binnen proberen te komen, zijn dieven en rovers. Zij spiegelen ons valse waarheden en dwaalsporen voor, waar we aan ten onder gaan.

De herder is een heel bekend beeld in de Bijbel. In het Oude Testament wordt God gezien als de herder van zijn volk. De herder die we bezongen in psalm 23: Hij is nabij, nooit kom ik iets te kort. Omdat alle leiders die voor zijn volk zorgden te kort schoten, beloofde God zelf te komen om voor de mensen te zorgen. Hij deed dit door zijn Zoon, Jezus, naar de aarde te sturen. Zo is het God zelf die als herder voor ons zorgt en die ons de weg ten leven toont. In de persoon van Jezus laat Hij ons die weg zien. Hij is de enige toegang tot het heil. Daarom zegt Hij ook: Ik ben de deur.

Centraal bij een goede herder staat, naast het kennen en roepen van de schapen, trouw en vertrouwen. De herder is trouw in zijn zorg voor wie hem zijn toevertrouwd, en de schapen op hun beurt stellen heel hun vertrouwen op Hem. Het is trouw over en weer. Jezus' stem volgen en Hem je vertrouwen schenken is geen vrijblijvende roeping. Het is verweven met heel je wezen. Dat houdt in dat je Hem blijft volgen en dat je dat vertrouwen in Hem niet zomaar opzegt. Dat je niet afdwaalt van de kudde en de gemeenschap in de steek laat als het moeilijk wordt of als je er geen zin meer in hebt. Dat geeft gelukkig niet de verplichting dat we allemaal vooraan moeten lopen. Je mag ook opgaan in de kudde of achteraan lopen, zolang je maar trouw blijft.

Johannes vertelt ons dit verhaal niet voor niets. In zijn tijd hadden veel leden de nieuwe gemeente alweer verlaten. Ze waren ontgoocheld door het uitblijven van Jezus' wederkomst en ze twijfelden ondertussen of Hij wel de Messias was. Ze gingen op zoek naar wat anders. Dat zien we ook tegenwoordig veel. Sommige mensen verruilen vrij makkelijk de ene kerk voor de andere of haken helemaal af. Ze zijn vooral op zoek naar wat hen het beste past. Ze shoppen en pikken her en der een graantje mee. Eigenlijk is er niet zoveel veranderd in die tweeduizend jaar. En ook de dieven en de rovers die ons aantrekkelijke dwaalwegen voorspiegelen, liggen nog altijd op de loer.

Johannes, geïnspireerd door Jezus en wat hij had meegemaakt, hoopte destijds op één kudde en één herder. Dit bleek helaas een illusie. Toen al, en ook nu nog. Chaos, ellende en matheid zijn nog steeds aanwezig. Er is verdeeldheid tussen gelovigen onderling, en ook de verschillende geloven staan elkaar soms naar het leven. Ik denk dan wel eens bij mezelf: we hebben er ook niets van begrepen. Een God, wiens naam is: 'Ik zal er zijn voor jou', wil er zijn voor alle mensen. Hij maakt geen onderscheid en Hij wil zeker geen strijd. Wie Hem wil volgen, is welkom en wordt opgenomen in de kudde. Zijn zorg voor ons en het vertrouwen dat we in Hem kunnen en mogen hebben, geeft ons reden genoeg om die droom van één kudde niet op te geven, maar ons daarvoor te blijven inzetten. Daartoe worden we nog steeds geroepen, op vele manieren en met veel namen voor God die ons kunnen aanspreken. 29 namen voor Jezus staan er in het volgende lied. Ze zijn allemaal terug te vinden in de Bijbel. Aan U de keus: Wat spreekt u het meeste aan? Door welke naam voelt U zich geraakt? Waardoor wordt u gesterkt in uw vertrouwen in Hem en waardoor wordt u geroepen Hem te volgen en de gemeenschap mee vorm te geven? Welke naam we kiezen maakt niet uit, zolang we maar met elkaar door de deur achter Hem aangaan.