joh 10,1-11 de herder de deur en de volheid

Johannes Hoofdstuk 10 verzen 1 tot 11 

 De goede herder


1 ‘Waarachtig, ik verzeker u: wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover.

2 Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen.

3 Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.

4 Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.

5 Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.

6 Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde.
7 Hij ging verder: ‘Waarachtig, ik verzeker u: ik ben de deur voor de schapen.

8 Wie vóór mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd.

9 Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden, hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.

10 Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.
11 Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.

  

Binnengaan door de deur, die Jezus is, zo zijn we met Jezus in liefde verbonden. Jezus is onze herder, wij mogen Jezus leren kennen en Hem toebehoren. In vers 3 staat : Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten.

Dit wil zeggen : Jezus kent ons omdat we deel uitmaken van Zijn volgelingen en wij kennen Jezus omdat Hij onze herder is, wij behoren tot zijn kudde. De herder spreekt nooit over het bezitten van zijn kudde. Wij horen bij Hem omdat Hij ons kent en wij Hem. Toebehoren is iets totaal anders dan bezitten. Zo is het ook met onze kinderen. Ze komen door ons ter wereld maar zijn niet van ons. Kinderen zijn vrije schepselen van God met een eigen roeping en een unieke nieuwheid voor God. Kinderen en ouders zijn verantwoordelijk voor elkaar. Ze ondersteunen elkaar ten diepste omdat ze elkaar kennen. Onze kinderen aanvaarden in hun eigenheid, onze ouders aanvaarden in hun eigenheid is niet altijd gemakkelijk, ons eigen verlangen, onze eigen weg primeert dikwijls. Maar dan handelen we zoals de rover.

Voor de ware herder zijn ouders en kinderen vrije mensen die waarheid en liefde zoeken.  Daarom gaf Hij zijn leven en nodigt Jezus ons uit om te leven in overvloed.

Jezus geeft leven opdat ik mag leven in overvloed. Dat zegt hij in vers 10.Jezus belooft iets bijzonders: leven in overvloed, ieder mens wil leven in overvloed. Waar is het te vinden? Wanneer hebben we leven in overvloed en hoe gaat dat dan?

 

De wereld zoekt overal naar zekerheid, liefde, blijdschap, vrede, zingeving en hoop. We vinden deze dingen allemaal wel een beetje, maar in Christus die ons bij God en God ‘s woord brengt, vinden we al deze dingen in zijn volheid. We weten dan welke weg we moeten gaan. Door ons geloven hebben we ons aan hem toegewijd en Hij heeft zich toegewijd aan ons. Hij is bij ons. Hij werkt in ons. Hij zal ons nooit teleurstellen. Hij is de Herder en Hij is ook de weidegrond, het voedsel voor ons leven.

Het is niet altijd gemakkelijk in moeilijke momenten van pijn of verdriet om dit alles te blijven geloven. Op zulke momenten worden we maar eerst geconfronteerd met echt kiezen om te blijven geloven. Het kost soms tranen.

 

  

Als gelovigen kunnen we leven in volheid zegt Jezus, dat is dus veel meer dan we zelf kunnen creëren.

De volheid van leven is een belofte van Jezus aan ons.

Durf ik die belofte aan?

We kunnen bidden en vragen aan God om deze volheid te zien, te ervaren.

We moeten bidden en vragen aan God om geduldig te zijn en te aanvaarden dat er dingen gebeuren die we niet in die volheid begrijpen.

Het lijden, het ziek zijn, het kind dat gehandicapt geboren wordt, het gebeurt allemaal en hoe moeten we dan het leven in volheid begrijpen .

We ervaren de belofte van volheid van leven als we intens in relatie leven met God, dagdagelijks, door ons geloof in Jezus, door ons gebed, onze gesprekken met Hem, de keuze om Hem de leiding over ons leven te geven. We ervaren de belofte van volheid van leven  door hulp te vragen aan God bij elke verantwoordelijkheid die we moeten nemen, bij angst en onmacht om te kiezen voor de waarheid.

Ieder ervaart die volheid van leven anders. Toen ik voor het eerst aandacht gaf voor mijn relatie met Jezus gaven ook voor het eerst kleine dingen me intense blijheid. Dingen die ik vroeger helemaal niet zag of waarvan ik dacht ‘ook toevallig’. Nu ervaar ik echter dat het Jezus is die voor me zorgt.

 

Wanneer we beslissen door de deur te gaan, erkennen we Jezus als onze Heer en Herder, we geven aan Hem de leiding in ons leven. We mogen onze zorgen in Zijn handen leggen. Dat is een groot geschenk.We kunnen dan leven zonder angsten en kunnen ten diepste geloven dat Hij voor ons zorgt.

 

Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen lezen we in vers 11.

Hier staat Jezus lijden en sterven centraal, het was zijn vrije wil. Het was zijn keuze voor ons,  Jezus geeft niet iets, maar geeft zichzelf, Hij schenkt Zijn leven voor ons.

Hij vraagt daarom ook dat wij vergeven en vergiffenis vragen, hoe klein ook. Slechts dan kan Hij ons steeds opnieuw leiden naar de groene weiden en de volheid van het leven tonen.

Soms falen we in die keuze, maar we kunnen beslissen om telkens terug door de deur te gaan, naar Hem, de leider voor ons  leven. Onze herder.

 

Daarom willen we nu bidden:

God, ik heb uw woorden hier gehoord en wil U nu een beetje vertellen waar ik, in mijn leven, uw volheid zo nodig heb om een blije christen te kunnen zijn en een hulp herder voor Uw kudde.

Mogen we iedereen nu uitnodigen tijd te nemen voor een persoonlijk gebed.

 

Lieve God,

We zijn dankbaar dat U ons de kans geeft, beetje bij beetje te begrijpen dat we in relatie kunnen leven met U en hoe we dit moeten doen.

We bidden voor mensen die misschien vol twijfel zijn, we bidden voor mensen die keihard werken en toch in eenzaamheid en ontgoocheling leven. Help hen de weg te vinden om door uw deur te gaan.


Lieve God laat ons allen, Uw volheid ervaren, dat we moge zien hoe de weg naar U te vinden of de weg ‘terug’ naar U te vinden, de deur en het geschenk van de volheid van leven.

Dat vragen wij voor onszelf en voor anderen rondom ons.

wij bidden u verhoor ons Heer.