Kies

Ik ken een verhaal over een beroemd organist hier uit Haarlem,
neen het was niet Bernard Bartelink, ook niet Ton van Eck
die een orgelconcert moest geven ergens in Nederland.
De reis naar de kerk was lang geweest, een kopje koffie zou er dus wel ingaan.
Maar was er wel tijd genoeg? Hij keek op zijn horloge en zei tegen zijn helper:
'we gaan meteen naar de kerk'... even later
'neen, misschien toch wel lekker een kopje koffie'
ze gingen op weg naar het café.
Halverwege: 'neen we komen te laat' toch maar naar de kerk.
Halverwege op weg naar de kerk: 'het kon toch eigenlijk wel'
weer naar het café.
Het verhaal wil dat ze wel vijf/zes keer heen en weer liepen
zodat er uiteindelijk echt geen tijd meer was voor het kopje koffie.
Over kiezen gaat het vandaag.

Er staat een leraar aan de Jordaan. Hij roept mensen naar zich toe:
'luister naar je levensopdracht, kies echt voor God.'
En velen vanuit Jeruzalem komen naar hem toe.
Ze laten zich terugroepen naar de bijzondere plaats
waar Johannes de doper predikte: naar de woestijn.
Waarom is de woestijn bijzonder?

Omdat dat de plaats was waar vroeger het volk
onder aanvoering van Mozes had gezworven.
Daar, in de woestijn lag in de verte de berg Sinaï
waar Mozes de tien geboden had ontvangen.

Daar, aan de rand van de woestijn
had de oude Mozes tot zijn mensen gesproken:
'nu je het nieuwe land in zult gaan zeg ik het nog één keer:
KIES VOOR DE HEER!!
Kies niet voor de afgoden die niemendal zijn
maar kies voor de ene Heer die je gelukkig kan maken
en je leven zin kan geven.


Johannes de Doper staat er als een nieuwe Mozes
de mensen te herinneren aan hun levensopdracht:
KIES VOOR HET KONINKRIJK VAN GOD
EN ZIJN GERECHTIGHEID!!
Kies voor de Heer die jouw leven wil vullen,
die jouw leven zin geeft, die richting geeft aan je leven
en die de hele mensheid wil leiden naar het ware geluk.

Maar kiezen is moeilijk en dubben en aarzelen is menselijk,
het voorbeeld van de organist aan het begin illustreerde dat.
Het is zo moeilijk om te kiezen
want er is zo veel waar je voor kunt kiezen.
Er is een hele markt met levensleren waar je je keuze uit kunt maken.
Boeken over NEW AGE, OOSTERSE GODSDIENSTEN,
WESTERSE GODSDIENSTEN, CHRISTENDOM, JODENDOM.,
ISLAM -dat geeft tenminste zekerheid- ATHEÏSME..er is geen God: dat ook
AGNOSTISCISME... ik weet het niet, dat ook niet. Welke kant moet ik nou op?

Johannes de Doper zegt: KIES. Maar hoe dan?
Gelukkig is er één gekomen om ons te helpen.
Vandaag treedt Hij naar voren als een kloeke voorganger.
Plotseling staat Hij voor Johannes.
Met grote beslistheid treedt Hij hem tegemoet:
IK WIL GEDOOPT WORDEN.

Hij kwam uit Galilea,
nota bene het gebied van de verloren tien stammen van Israël.
Daar woonden nauwelijks nog goede joden.
Daar woonden Romeinen, Syriërs, mensen met andere godsdiensten,
mensen die de God van Israël nauwelijks of helemaal niet kenden.
Maar juist daar kwam Hij vandaan,
en dan ook nog uit Nazareth waar helemaal niets goeds vandaan kon komen,
volgens die van Jeruzalem dan.

Johannes de doper aarzelt als hij deze mens naar voren ziet komen.
Niet omdat Hij niet goed genoeg zou zijn maar juist het omgekeerde:
Johannes weet dat Hij een bijzondere gezant van God is,
een mens die groter is dan hij.
Hij hoort dus helemaal niet achter in de rij bij de zondaars
die allemaal dringend bekering nodig hebben.
Maar als Jezus deze tegenwerking van Johannes bemerkt
klinken Zijn eerste woorden, -en eerste woorden zijn belangrijk-
Jezus' allereerste woorden
-Jezus heeft in het Matteüsevangelie nog helemaal niets gezegd- en die zijn:
'LAAT HET ZO ZIJN
WANT ZO PAST HET MIJ
AL WAT IS VASTGESTELD TE VOLBRENGEN!

Letterlijk staat er: 'de gerechtigheid te volbrengen.'
Wat er gedaan moet worden ... moet gedaan worden
en wel door mij vandaag nog.
Het is een beslistheid waar Johannes van schrikt.
Maar het is deze beslistheid die ons mensen houvast biedt.
Jezus maakt een keuze, Hij zal doen wat er gedaan moet worden.

Hij wil de trouwe dienaar zijn
waar de profeten altijd al over gedroomd hadden die zal doen wat nodig is.
We hoorden Jesaja vertellen wat God van die knecht verwacht:
'mijn geest -zegt de Heer- zal ik over hem uitstorten,
gerechtigheid laat Hij stralen onder de volken.
Hij roept niet en schreeuwt niet en maakt geen drukte op straat.
Het geknakte riet zal Hij niet breken, de kwijnende vlaspit niet doven,
door waarachtig te zijn en trouw zal Hij de gerechtigheid doen stralen.

Onvermoeid en ongebroken zal Hij op aarde
door waarachtig te zijn en trouw de gerechtigheid laten stralen en zegevieren.
Tot in de verste landen zullen ze luisteren naar Zijn leer.'

We horen hier in een notedop wat het programma van Jezus zal zijn.
Het gaat niet om kouwe drukte, of een wervelende show
maar om de komst van echte menselijkheid en trouw
aan Gods opdrachten tot het uiterste toe.
En Hij zoekt vrienden, helpers.

Neen, het gaat Hem niet om de vorming van een élitekorps.
Het gaat om mensen die in zijn voetspoor willen gaan,
die aandacht willen geven aan al wat klein en weerloos is.
Het gaat om bevestiging
van wat er zich aan goeds onder de mensen aan het vormen is.

In het evangelie horen wij hoe Jezus
na dat vreemde gebaar van solidariteit met de minsten der mensen,
met zondaren die allemaal iets op zijn kerfstok hebben,
als Hij gedoopt is door de Vader wordt bevestigd.
'DIT IS MIJN WELBEMINDE ZOON,
IN WIE IK MIJN WELBEHAGEN HEB,
LUISTER NAAR HEM.'

Dit is mijn welbeminde, deze mens onder de mensen,
deze mens bescheiden staande op de achterste plaats,
deze vriend van de zondaren.

Voor ieder die een oriëntatiepunt zoekt is er
na deze goddelijke bevestiging geen twijfel meer mogelijk.
Deze Jezus is het die een belangrijke rol,
de belangrijkste rol in de wereld zal gaan spelen.
En voor ieder die volgeling van Jezus wil zijn
is het nu ook duidelijk waar het om gaat:
om keuze voor God en Zijn Koninkrijk,
om aandacht voor het verlorene, om respect voor het weerloze..
om dat Koninkrijk van God
waarom wij iedere keer in het onze Vader blijven bidden.

Daarom dat het onze Vader ook zo'n goed gebed is
om in alle omstandigheden te blijven bidden.
Het gaat om het grote Koninkrijk van God,
om recht en vrede voor allen,
om brood voor alledag voor iedereen,
om een vrede die het zal winnen van de haat
(zoals wij steeds in het doopritueel horen)
om een liefde die alle oorlog uit zal bannen,
om toekomst voor de mensheid, om toekomst voor mijzelf...
alles kan worden samengevat in dat ene woord
dat we in het evangelie van Matteüs wel zeven keer zullen horen:
DE GERECHTIGHEID.

De gerechtigheid: alles staat op zijn plaats;
iedereen weet wat hem of haar te doen staat.
We lopen niet meer besluiteloos heen en weer op de markt,
we horen bij Hem die ons uitnodigt Hem te volgen;
de ware getuige van de Vader die met ons meegaat
en die gezegd heeft: IK ZAL ER ZIJN voor jou, vandaag en alle dagen!