Zalige Hoogdag van Kerstmis

  maria Het is Gods verlangen dat wij Hem erkennen als onze enige Heer en dat wij Hem liefhebben met heel ons hart en heel ons wezen. Met andere woorden, God verlangt dat mensen, voor hun eigen  geluk, in liefde met Hem vereend zouden leven. Daarom heeft Hij, bij het begin van onze tijdrekening, een groot liefdeproject opgevat. Het begon heel klein met de menswording van zijn Zoon uit de maagd Maria.

In zijn later openbaar leven zal Hij dit bevestigen o.a. met deze woorden : "Ik ben in de wereld gekomen opdat zij leven zouden hebben en leven in volheid." Gans zijn leven stond in het teken van het Rijk Gods: Als iemand mij liefheeft zal hij mijn woord onderhouden. Mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen onze intrek bij hem nemen." Het kerstgebeuren is dus een mysterie van liefde en van innerlijkheid.  God wil Heer zijn in je innerlijke ruimte. Daar zal Hij je verstand verlichten, liefde doen oplaaien in je hart en uw wil sterken om het goede te doen en het kwade te laten. Je zult leven in een vitale verbondenheid met Hem en het wordt een leven in geloof, hoop en liefde.

God is een en al goedheid en liefde. Je kan met Hem een authentieke levensgemeenschap aangaan. Dan komt er een permanente inwerking van God in alle uitingen van jouw persoonlijkheid en krijgt je leven zijn volle zin. Vergelijk het met een mooie bloem die groeit en bloeit in het licht en de warmte van de zon. Gods liefde is als een zon die nooit ophoudt te schijnen, een liefde die nooit ophoudt, wat je ook doet. Hoogstens verandert zij af en toe in geduld, mededogen of vergevingsgezindheid als je nederig berouw betoont en goede voornemens maakt. Paulus drukte het voor zichzelf zo uit : "Ik leef niet meer, het is Christus die leeft in mij." Alle heiligen hebben hetzelfde ervaren. De heilige Ireneüs, een van de eerste kerkvaders, schrijft : "God is mens geworden opdat de mens zo liefdevol zou worden als Hijzelf  en aldus kind van God zou genoemd worden."

Wie God is, en welke zijn plannen zijn met de wereld zal later blijken in het openbaar leven van Jezus. Hij kwam ons bevrijden van zonde en schuld. Hij kwam ons bekleden met gerechtigheid. Voor God, zijn Vader, wilde Hij ons verheffen tot de status van zonen en niet alleen tot die zo verheven status maar ook tot erfgenamen van eeuwig leven. Hijzelf  bad vaak in de eenzaamheid tot 'Abba' zijn Hemelse Vader. Hij trok ook ons binnen in zijn intimiteit-met-de-Vader door ons te leren bidden : "Onze Vader die in de hemelen zijt,.." Zo krijgen wij in onze menselijke lichamelijkheid ook een geestelijk leven. Aan ons dit leven te verdiepen door persoonlijk gebed in respectvolle, innige en liefdevolle verbondenheid met Hem. Geestelijke groei ontstaat in de stralen van zijn liefde door de genade die Hij ons rijkelijk schenken wil.

In het kindje in de kribbe is Gods menslievendheid onder ons verschenen. Voor ons heil heeft Hij zichzelf totaal gegeven tot lijden en dood toe. Hij werd onze Verlosser, onze Heiland en Zaligmaker. Zijn lijden en dood op het kruis zijn een mysterie van goddelijke liefde net als zijn menswording in de schoot van Maria. Viert daarom in vreugde en dankbaarheid Kerstmis.

Zalige  Hoogdag !