Start werkjaar (2008)

Goede vrienden,

Hij is voorbij die mooie zomer...September.Een nieuw werkjaar !

In de Bijbel zien we hoe God vanaf het begin bekommerd is om de wereld, om de mensen, om het LEVEN.

Af en toe grijpt Hij in. Zo roept Hij Kaïn ter verantwoording voor wat hij zijn broer Abel aandeed. " Ben ik soms de hoeder van mijn broeder ?"zei Kaïn. " Natuurlijk ben je dat ", antwoorden Ezechiël in de eerste lezing en Jezus in het evangelie, " natuurlijk moet je op je broer passen ".

En verder in de Bijbel stelt God Noach aan als behoeder van het leven en geeft hem de opdracht een ark te bouwen, zodat hij met zijn familie en met de dieren die hij verzamelt, gered wordt van de zondvloed.

Mozes zendt Hij naar de Farao van Egypte om het recht op leven van het Joodse volk op te eisen.

En later ontmoeten wij de profeten die, elk in hun tijd, oproepen tot trouw aan het plan van God. Zij zijn aangesteld als " WACHTERS " bij de bron, als BEHOEDERS van de droom die God koestert over Israël. Zij vermanen, maar ze staan ook op de uitkijk naar ommekeer.

Zo zegt de profeet Ezechiël in de eerste lezing: " Zo spreekt de Heer: Gij mensenkind, als wachter, als hoeder van je broeder heb Ik u aangesteld...waarschuw hen..."

OP WACHT STAAN BIJ HET LEVEN !!!

Dat houdt in:de zorg voor het ongeboren leven. De zorg voor het gekwetste leven van gehandicapten en voor het aftakelende leven van hoogbejaarden. Het heeft te maken met de opvoeding en de kansen van kinderen en jonge mensen, ongeacht hun sociale afkomst, hun taal, hun cultuur.

Het vertaalt zich in verdraagzaamheid en eerbied voor elkaar, ongeacht hun opinie. Op wacht staan bij het leven, want hebben wij niet HET LEVEN UIT GODS HAND ONTVANGEN?

De mens Jezus van Nazareth, is Gods mooiste gave aan de mensheid. Zijn voorkeur gaat uit naar mensen van wie het leven om één of andere reden GEKWETST is: armen, zieken, zondaars. Hij geneest de wonden van hun lichaam en HUN HART. Hij is mild en bewerkt verzoening. Hij is de

HERDER uit de parabel die de 99 schapen in de bergen alleen laat om op zoek te gaan, naar het éne verloren schaap. Vandaag in het evangelie, zien we Gods liefdevolle zorg voor de mens, zichtbaar in JEZUS.

Wij bevinden ons in de eerste Christen-gemeenschappen die Lucas in de Handelingen beschrijft als " één van GEEST "

" Eensgezind..." zegt het evangelie..." Want waar twee of drie verenigd zijn in mijn naam, daar ben IK in hun midden".

Het evangelie spreekt vandaag over eenheid. Een kerk, een parochie, een gemeenschap waar geen eenheid is, daar kan men niet BIDDEN, daar is ook geen LIEFDE.

ALTIJD moet de liefde toonaangevend zijn, zelfs bij een eventuele terechtwijzing. Je moet altijd met je kinderen blijven spreken, ook als zij vreemde wegen gaan.

Altijd moeten we bereid zijn mensen nieuwe kansen te geven.

En als elke poging tot verzoening mislukt, dan kunnen we nog altijd VOOR MEKAAR BIDDEN. BIDDEN, het gebed brengt vaak tot eenheid, TOT VERZOENING.

Maar het ideaal is niet van deze wereld.

Ook de kerk is een gemeenschap van zondaars.

ZONDIG ZIJN WE ALLEN. Maar met dit verschil:

Eigen zonden dragen we op onze rug en zien we niet.

Wat wij wél zien, is het kleine mandje fouten op de rug van ons buurman. Fouten zie je dik, als de liefde dun is, zei ooit B.Z.N. Waar mensen samen zijn, wordt er gemenst, is er kleinmenselijkheid.

Ook in de kerk zijn er tegenstellingen !

Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Toch zeggen de lezingen vandaag: " UW ENIGE SCHULD BLIJVE DE ONDERLINGE LIEFDE..."- " BEMIN UW NAASTE ALS UZELF..." -

"DE LIEFDE BEROKKENT DE NAASTE GEEN ENKEL KWAAD". De mens is vaak behendiger in het optrekken van muren, dan in het bouwen van bruggen.

Laten we in ons leven het goede bevorderen en bevestigen.

De PARELS ontdekken in het leven van je medemens.

In navolging van Jezus bestrijden we het kwaad door het GOEDE TE DOEN. " WAAR WIJ IN LIEFDE SAMEN ZIJN, DAAR KOMT DE HEER IN ONS MIDDEN. "

Goede vrienden, maandag 8 september op het feest van Maria geboorte, begint hier de gebedsnoveen bij de Lieve Vrouwe van Dadizele. Gedurende 9 dagen keren we ons in gebed tot Maria, om eensgezind en vol vertrouwen ons intenties en die van de wereldkerk, langs Maria aan God aan te bieden. Wees gegroet Maria, vol van genade....