Leven zoals Jezus

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Eigenlijk leeft een mens maar van weinige maar heel diepe gedach¬ten. Je kunt veel studeren, je kunt veel lezen, je kunt veel weten, maar daar leef je niet van. Leven doe je alleen van enkele diepe gedachten die je grondhouding bepalen. Zo heeft Jezus ook maar van enkele gedachten geleefd, die heel zijn grondhouding bepaal¬den.

Nu zou het wel eens interessant zijn die grondhouding van Jezus na te gaan. Ik denk dat de grondhouding van Jezus vooral gedragen was door deze gedachte: ‘Als de graankorrel niet sterft, blijft hij alleen, als hij weet te sterven, brengt hij honderdvoudige vrucht voort'. Deze gedachte komt bij Jezus in verschillende bewoordingen terug, zoals ook weer vandaag in dit evangelie: ‘Wie zijn leven verliest, zal het redden, wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen'.

Dat is het eerste kenmerk van het leven van Jezus. Hij heeft zijn leven willen geven voor de anderen. Jezus heeft nooit voor zichzelf geleefd, maar altijd ten bate van de anderen. Hij heeft zich ingezet voor het geluk van anderen ten koste van zich zelf.

Dit is ook het criterium dat Jezus vooropstelt om zijn leerling te kunnen zijn: Ik ben gekomen om te dienen en mijn leven te geven voor de anderen. Daarin is Jezus groot. Wij leven liever voor ons eigen gemak en de maatstaf van ons handelen is gewoonlijk: wat kan ik ermee verdienen? Maar zolang wij verwachten dat anderen ons dienen en wij liever gediend worden, kunnen wij geen leerlingen van Jezus zijn.

Een tweede kenmerk van de levenshouding van Jezus is, dat Hij nooit terugschrok om het leed van de anderen te delen. Hij houdt zich heel bewust bezig met de uitgestotenen van de maatschappij, daarom wordt Hij zelf ook uitgestoten en buiten de stad aan een kruis opgehangen. Had Jezus de partij gekozen van de rijken en de machtigen, dan had Hij ook kunnen delen in hun rijkdom en macht, maar Jezus heeft zich door deze menselijke overwegingen niet laten leiden. Hij heeft bewust het lot gedeeld van zondaars, van rechtelozen, van armen, en daarom heeft Hij ook moeten delen in de onmacht en het noodlot van de armen. Dat is de wet van de graankorrel: als je leven wil wekken in de maatschappij, dan zal het zijn ten koste van je eigen leven, als je wil opkomen voor de armen en rechtelozen, dan zul je zelf je rechten moeten prijsgeven. Als je niets van je leven wilt prijsgeven, kun je geen leerling van Jezus zijn.

Het derde kenmerk van Jezus' levenshouding is zijn trouw aan de wil van zijn Vader en zijn rotsvast vertrouwen op God. Hij heeft zich altijd laten leiden door wat God wil. Toen Petrus Hem van de weg naar Jeruzalem daarvan wilde afbrengen, zag Jezus in Petrus de satan, die Hem wilde beletten de weg te gaan van Gods wil tot het uiterste. De wil van zijn Vader, dat was zijn voedsel.

Wie zijn leven zo, volgens Gods wil, aan de anderen schenkt, deelt in het onvergankelijk leven van God. Ook al voelde Jezus zich in zijn sterven van God verlaten, Hij vertrouwde zich toch toe aan zijn Vader, in de zekerheid dat God trouw zal zijn en het laatste woord van God niet de dood, maar het leven is.

Leven zoals Jezus wil dan zeggen, je bekleden met Christus en weigeren het kleed van de hebzucht de dragen; wil zeggen je wape¬nen met Christus en weigeren wapens te smeden die onrecht in stand houden; wil zeggen je voeden met Christus door van harte de wil van de Vader te vervullen en weigeren de weg van gemakzucht te bewandelen.

Je bekleden met Christus wil zeggen samen met Hem de weg gaan van kruis en lijden om zo in Hem het eeuwige leven te vinden.