Volgelingen van Jezus (1999)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 198 niet laden

OPROEP VAN JEREMIA


De profeet Jeremia trad op tijdens de laatste jaren van de vijfde eeuw voor Christus, vóór de verwoesting van Jeruzalem. Midden in het politieke v66r het machtsspel roept hij: Laat vallen die droom van politieke onafhankelijkheid! Alsof het de God van Israël dáárom gaat! Nee, beter uw leven, behandel elkaar rechtvaardig, verdruk geen vreemdeling, weduwen en wezen, vergiet geen onschuldig bloed en loop niet achter andere goden aan' (Jer. 7,3-6) Jeremia voorziet waar het op uitloopt ... Maar de koning verbrandt de boekrol met Jeremia's profetieën, en hij zet hem gevangen. Jeremia verwenst zijn leven en zijn roeping. God echter laat hem niet lost Strijd en verscheurdheid maken deel uit van Jeremia's zending. Soms wordt Jeremia er opstandig van. Maar Gods trouw en belofte zijn groter dan Jeremia's opstandigheid. In die trouw en belofte ligt voor de profeet de enige zekerheid, het enige rustpunt. Zo wordt Jeremia het type van de profeet die spreekt in Gods naam. Dezelfde tekenen ontdekken wij bij de andere profeten van het Oude of Eerste Testament en in Jezus' leven. Ook Jezus wordt niet begrepen, zelfs niet door zijn familie, zijn stadgenoten en de leiders van het volk. Ook Hij worstelt met zijn de gevolgen, en ook hij zoekt naar de zin van wat Hem overkomt (Mt.26,36-46)

HET BEHEREN VAN DE SCHEPPING

Zusters en broeders. Zoals het t6en was, is het ook nü. Als een maatschappij mikt op verkeerde waardeschalen, verslindt ze haar eigen kinderen. En het eerst van allen de armsten, de zwakken, de 'vreemdelingen en wezen'. Profetische mensen grijpen dan terug naar Gods woord; en zo grijpen zij terug naar de wezenlijke roeping van alle mensen in het scheppingsverhaal: de schepping te beheren, in Gods naam, volgens Gods bedoelingen, door Gods kracht en liefde. In de zogenaamde derde wereld. maar ook elders staan er vandaag de dag profetische mensen op. Zij eisen eerbied en levensruimte voor mensen en volken. Ook in 6ns land treffen wij mensen aan die in woord en daad reageren tegen onrecht en vernedering. Sommigen . doen dat vanuit de herinnering aan Jezus van Nazaret. Zijn zij onder ons profeten en profetessen van Godswege? In elk geval willen zij bewust het leven van Jezus delen en willen zij opbeuren en bemoedigen zoals Hij en vanuit "Hem. Zij vertrouwen er ook op, dat de kracht van God, die Jezus deed verrijzen, ook hen drijft en hun moed geeft om Gods bedoelingen met de schepping in herinnering te roepen.

Maar... zulke mensen worden dikwijls niet of verkeerd verstaan, zelfs door hun familie, door collega's, vrienden, vriendinnen, medebroeders of medezusters. Er ontstaan zo gemakkelijk misverstanden; en helaas leiden die nogal 'ns tot laster of kwaadsprekerij. Het gesprek wordt vaak afgebroken; en soms worden mensen uitgestoten. Zelfs in onze geloofsgemeenschap, in onze kerk, komen zulke dingen voor. Kritische vragen bijvoorbeeld worden nogal 'ns te gemakkelijk afgedaan als liefdeloze kerkafbraak. En als we een andere geloofstaal zoeken, worden we verdacht van eenzijdigheid of zelfs van ketterij. En natuurlijk, ook bij mensen die veranderingen voorstaand is lang niet alles zuiver. Iedereen loopt het risico, tot eenzijdigheid te vervallen of te vervreemden van de werkelijkheid. .

GOD BLIJFT ONS TROUW

Zusters en broeders. Jeremia heeft geleden wegens zijn zending. Dat is ook vandaag de dag het geval. Niet begrepen worden in je oprechte bedoelingen doet pijn. De leugen, de tegenstand, de mislukkingen, de verdeeldheid in eigen kring, de onmacht - al zulke ervaringen kwetsen en kunnen ontmoedigen. God echter bleef Jeremia trouw. Hij blijft ook óns trouw. Er is zelfs méér: in de verrijzenisverhalen van Jezus' leerlingen wordt duidelijk dat God de mensheid niet definitief afschrijft. Integendeel, Hij biedt ons mensen opnieuw heil aan, in ontmoeting met de gestorven, maar uit de doden opgewekte Heer en door diens geloofsgemeenschap, Als wij in Jezus' voetstappen treden, ondervinden ook wij wel lijden en mislukking. Maar, zoals in dat van Jezus, zal ons leven niet verloren gaan. Het leven van mensen die in Gods naam spreken en handelen, eindigt niet in de dood, maar in de verrijzenis-in-God én in de medemensen voor wie wij ons hebben ingezet.

JEZUS ZAL ER ALTIJD ZIJN

Jezus heeft met alle angst in de Hof van Olijven en in alle verlatenheid op het kruis vastgehouden aan de hoop op waarachtig leven. Zijn vraag aan ons is: "Wil je je aan Mij vasthouden en Mij stamelend (want veel meer kán bijna niet) nazeggen: 'Wie zijn leven - zijn alles - durft op te geven, die mens zal het behouden"